logo

Søk

Akademi-Vestland ble høytidelig instituert lørdag den 24. november i Odd Fellows lokaler i Bergen

Når Stor Sire Morten Buan kommer på besøk for å lede seremonien, og Bergens-været samtidig viser seg fra sin aller beste side, burde alt ligge tilrette for et vellykket arrangement

Tekst: Jan Fjelde
Foto: Kjell Egil Eliassen

Datoen for denne festdagen i Bergen hadde lenge vært kjent for våre lokale logemedlemmer.
Mer enn hundre påmeldte søstre og brødre hadde sett frem til dagen med både glede og spenning. Opprettelse av et slikt akademi er et særdeles positivt tilskudd til Ordenens planer for fremtiden. Gjeldende formiddag var i sin helhet viet til distrikt 3 og 16 (Vestland). Arrangement av en slik størrelse og art krever nøye forberedelser for at alt skal gå som ønsket. Mange personer hadde deltatt i planleggingen og dermed sikret at dette kunne bli en minnerik merkedag.

Kunnskap og forståelse 
Til melodien «Gabriels Obo», og på slaget klokken 13, førte Fung. Stor Marsjall Str. Dep. Stor Sire Selle Marie Horntvedt søstrene og brødrene inn i logesalen. Takket være stor oppslutning ble salen fylt opp til siste rad. Presiderende Embedsmann under dagens flotte arrangement var Stor Sire Morten Buan. Et Odd Fellow-akademi skal både bringe tilveie, og formidle kunnskap og forståelse for vår Ordens opprinnelse. I tillegg skal det fokuseres rundt verdigrunnlag og historisk tradisjon for en fortsatt bærekraftig og tidsmessig utvikling av vår Orden i Norge. Det nye Akademi Vestland  tilsluttes Norsk Odd Fellow Akademi.

NOFA Vestland
Det ble bestemt at navnet skulle være Regionalt Odd Fellow Akademi for Distrikt nummer 3 og nummer 16. I dagligtale vil det bli forkortet til NOFA Vestland.

Noen av statuttene for det regionale akademiet er som følger.:
- Støtte og oppmuntre Ordens-medlemmer til å produsere materiell i Akademiets virkeområde.
- Gjennomføre utredninger.
- Etablere arena for utvikling og formidling av kunnskapsfremmende formål for Ordenen.
- Fungere som tankesmie for Ordenen.
- Hjelpe til ved oppstart av prosjekter.
- Aktivt promotere Akademiet for Ordens-søsken som har interesse for forskning og studier innen Ordenens fortid, nåtid og fremtid.
- Distrikts Stor Sirene og Distriktsrådene for Odd Fellow og Rebekka kan trekke veksler på på det Regionale Akademiet for å bevisstgjøre og utvikle fremtidens ledere.

Dette er hovedtrekkene knyttet til Akademiets mål. I tillegg følger det flere paragrafer som mer spesifikt går i dybden. (Disse blir ikke gjengitt her. - Journ.anm.)

Opprettet et råd
I henhold til statuttenes § 3, ble det valgt følgende råd.:

Leder for 4 år Eks OM Hans Thorsø Einum – 50 Bergensiana
Nestleder og sekretær 4 år Eks DSS Grethe Evelyn Isdahl – 27 Deborah
Kass. 2 år + rådsmedlem de neste 2 år Stor Repr. Sissel Brügger  - 57 Røsslyng
Rådsmedlem 4 år OM Atle Sande Thorstensen  - 25 Sam Johnson
Rådsmedlem 2 år Eks OM Vigdis Olsen – 94 Mira
Rådsmedlem 2 år Eks OM og Rådsmedlem i NOFA, Anna Birgitte Bore - 94 Mira

En stadig bevisstgjøring
Etter at rådet var valgt, ønsket Stor Sire Morten Buan å dykke noe dypere i redegjørelsen knyttet til Akademiet. Stor Sire påpekte at siden Odd Fellow alltid har vært en verdibærende Orden, ligger dagens utfordring i å tenke gjennom nettopp disse verdiene, slik at de blir friske, nye og dermed kan anvendes i dagens pulserende liv. - For ikke å snakke om det livet som våre unge brødre og søstre skal leve langt, langt frem i tid. Det er svært farlig dersom verdier blir museumsgjenstander, for da mister de sin aktualitet. Følgelig kan de bli mer et hinder enn en stimulans til å leve livet. Verdiene, etikken og budordene avhenger av en stadig bevisstgjøring og dynamikk for å finne sin form i sin tid og i dagens samfunn.

Enda mer livskraftig
Stor Sire påpekte at Odd Fellow Ordenen appellerer på sin stille og rituelle måte til alle sine medlemmer. Målet må hele tiden være å gi hver søster og bror verdier, kunnskap og holdninger som en skal anvende i sin livsførsel, samt etter beste evne søke å etterleve dette. Det stadig tilbakevendende spørsmålet er som følger.: - Hvordan bør jeg leve?
Norsk Odd Fellow Akademi har som sin fremste oppgave å gjøre Odd Fellow Ordenen enda mer livskraftig i tiden som kommer. Medlemmene skal oppleve at hvert logemøte og hver leirslagning gir viktige impulser til å leve med. - På en stadig mer meningsfull måte, både i familieliv, arbeidsliv og samfunn.

Takket Stor Sire
Da selve institueringen var gjennomført, ble Stor Sire takket av akademiets leder, Eks OM Hans Thorsø Einum, for at han på en høytidelig og verdig måte hadde gjennomført institueringen av det regionale Odd Fellow Akademi Vestland. Han påpekte at dette var en stor dag for regionen. Odd Fellow-distriktene 3 og 16 kunne nå se frem til en helt ny og levende kjerne i regionen. Den har som mål å søke dypere, ved å videreføre kunnskap om vår Ordens historie, våre verdier i nåtid og våre verdier inn mot fremtiden.
Etter at møtet ble lukket, ble søstre og brødre ført ut av logesalen til melodien «Bergensiana» (Nystemten). - Det må være lov å være litt patriotisk etter en særdeles vellykket gjennomføring av den historiske begivenheten.

Et godt foredrag
Umiddelbart etter at deltakende søstre og brødre hadde inntatt sine plasser i festsalen, videofremførte gruppen Vamp sangen Tir Na Noir på logens store lerret. Da tonene hadde klinget ut, tok Stor Sire plass på podiet. Han holdt et meget interessant Power-Point-foredrag der flere aktuelle sider rundt Odd Fellow-Ordenen ble belyst. Han startet med litt historikk, samt oppsummering av hvor stor organisasjon vi faktisk er. Samlet har vi 288 loger og 54 leire. Vi har 88 ordenshus og er totalt 22.382 medlemmer per november 2018. Ved å vise til en spørreundersøkelse, laget Stor Sire et tankevekkende poeng av hva unge mennesker forbinder med Odd Fellow. Enkelte stikkord gikk igjen. - Menn, lukkede ritualer, gammeldags og hierarkaisk, uniformer, medaljer og kjønnsdiskriminerende. Spranget mot vår egen oppfatning er dermed stort. - Vi forfekter vennskap, kjærlighet, sannhet, barmhjertighet og gode etiske holdninger. Stor Sire belyste også typiske trekk ved de ulike generasjonene.: Veteranene som er født før 1946, «Babyboomers», som kom til verden mellom 1946 og 1964, «Generasjon-X», (1964 – 1980) og «Årtusengenerasjonen», som er født etter 1980.

Vi er i endring
Det er et uttalt mål at vår organisasjon ønsker å fremstå som mer åpen. Folk skal ikke trenge å gå med formeningen om at vi er en lukket «klubb» som driver med hemmelige og mystiske saker. Med unntak av ritualenes innhold, samt visse adgangstegn, har vi intet å skjule. Ordenen ønsker på alle måter at folk skal vite hva vi står for. Som tidligere nevnt er stikkord som etisk refleksjon, veldedig arbeid og sunne holdninger er noe av det vi ønsker at andre forbinder med Odd Fellow. Likeledes er vi opptatt av medmenneskelighet, respekt, toleranse og fellesskap. Gjennom vår livsførsel håper vi å kunne bidra til et bedre samfunn.

Smørbrød, kaffe og taler
Etter at seremonien hadde blitt gjennomført, inntok vi festsalen. Søstre fra Rebekka-logen hadde lagt sin sjel i tilberedingen av delikate smørbrød. Den dempede praten under måltidet gikk lett og ledig. Det er alltid ekstra kjekt å kunne være sammen med Rebekka-søstrene. Slike felles sammenkomster setter en ekstra spiss på det hele. Som forventet, var det mange som ønsket å si noen ord under bordsetet. Distrikt Stor Sire Ragnar Morken var første taler. Han uttrykte glede over at institueringen av Akademi Vestland nå var et faktum og han så frem til et fruktbart samarbeid mellom de respektive akademiene. DSS rettet samtidig en stor takk til Stor Sire for innsatsen. Via en morsom anekdote om et ektepar som hadde vært gift i 60 år, rundet DSS av med å minne oss om at det er viktig å tenke før man snakker. Neste taler var Per Einar Roaldsen fra NOFA-Rogaland. Han gratulerte hjertelig med dagens evenement og så frem til et tett og godt samarbeid  Han minnet også om at NOFA-Rogaland skulle være vertskap for samlingen i juni 2019.  Nestleder i NOFA-Viken, Britt Eva Haaland, sluttet seg til de andre gratulantene og ønsket lykke til for fremtiden. DSS Ingolf Berg, fra distrikt nr. 16 Sogn og Fjordane fremhevet i sin tale at han kjente varme i hjertet når man snakket om rekruttering.

Kassert glass
Akademiets leder Eks OM Hans Thorsø Einum var siste taler. Han takket Stor Sire Morten Buan for det fine foredraget. Som takk for innsatsen, fikk Stor Sire en enestående gave som var laget av Kirkens Bymisjon. Gaven var kunstnerisk utført av kassert glass. Leder Hans Thorsø Einum takket også alle embedsmenn som hadde hjulpet til under institueringen. Han presiserte at dette hadde vært en stor dag for distrikt 3 og 16. Prosessen fra ønsket om å danne Akadami Vestland, -til at den nå var blitt en realitet, hadde vært spennende.

Brødre og søstre i Odd Fellw-organisasjonen takker for en minnerik og viktig dag. Vi takker alle som har bidratt til at stiftelsen har kunnet la seg gjennomføre. En ekstra stor takk til Stor Sire Morten Buan som både ledet selve institueringen og deretter holdt et meget godt foredrag.

- Tusen, hjertelig takk!

Fra venstre.: Rådsmedlem OM Atle Sande Thorstensen, Rådsmedlem Eks OM Vigdis Olsen, Kasserer/Rådsmedlem Stor Repr. Sissel Brügger, Leder Eks OM Hans Thorsø Einum, Nestleder/Sekretær Eks DSS Grethe Evelyn Isdahl og Rådsmedlem Eks OM/Rådsmedlem i NOFA Anna Birgitte Bore

Fra venstre.: Fung. Stor Marsjall Str. Dep Stor Sire Selle Marie Horntvedt, Rådsmedlem OM Atle Sande Thorstensen, Rådsmedlem Eks Om Vigdis Olsen, Kasserer/Rådsmedlem Stor Repr. Sissel Brügger, Leder Eks OM Hans Thorsø Einum, Nestleder/Sekretær Eks DSS Grethe Evelyn Isdahl. Rådsmedlem Eks OM/Rådsmedlem i NOFA Anna Birgitte Bore og Stor Sire Morten Buan

Logesalen var fylt til siste rad


Leder Eks OM Hans Thorsø Einum


Møtets referent Str Elisabeth Saltnes


Fra venstre.: Leder Eks Om Hans Thorsø Einum, Str Elisabeth Saltnes (referent), Fung. Stor Marsjall Str. Dep Stor Sire Selle Marie Horntvedt og Stor Vakt Reidar Smørås


Stor Sire Morten Buan holdt et godt foredrag i festsalen etter at selve institueringen var gjennomført

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern