Det sier konstituert daglig leder i Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP), Ingunn Lyngseth Holme om gaven på 10.000 kroner som OM Bjørn-Einar Bjerke i Loge nr. 89 Skagerak forleden kunne overrekke.

Av Ivar Eidsaa

KUP driver et omfattende og variert arbeid fortrinnsvis inn mot ungdom i alderen 13-18 år. KUP har i flere år drevet aktivitetsgrupper for ungdom, med en kombinasjon av sosial omgang, aktivitet og samtaler for ulike grupper. En av gruppene gir et tilbud til unge mødre. Dette er et nettverksbyggende og kompetansehevende treffsted for unge mødre og deres barn. KUP har i flere år også drevet egne grupper for jenter med minoritetsbakgrunn. Målsettingen for er blant annet å bygge gode relasjoner og nettverk og utvide minoritetsjenters handlingsrom i det norske samfunnet.

Bente Haugaas Fjelde, OM Bjørn-Einar Bjerke, Ingunn Lyngseth Holmeog Johan Fredrik Key Berntsen

Populære grupper
Det legges opp til samtaler og refleksjon rundt temaer som er viktige for jentene, samt aktiviteter som gjør at jentene blir kjent med og trygge på lokalsamfunnet og storsamfunnet som de er en del av.
Det ble for noen år siden også opprettet et eget gruppetilbud for mødrene til de som går i jentegruppene.
KUP tilbyr også andre aktivitetsgrupper, for både gutter og jenter.
- Aktivitetsgruppene er svært populære, forteller Lyngseth Holme.

Over 180 barn og unge følges opp
- Vi har i dag flere slike. I tillegg kommer også egne grupper for henholdsvis jenter og gutter. Samlet har vi 14 ulike grupper, og hadde vi hatt mer midler, kunne vi raskt etablert enda flere, sier hun.
KUP gir i dag et tilbud til over 180 barn og unge som blir fulgt opp ukentlig.
- Det handler om alt for å forebygge utenforskap, gi et tilbud til ungdom som kan være i risikosonen, til å være et samlingssted for ungdom som ikke har funnet sitt sted andre plasser, utdyper hun.

Samarbeider med skolene
Den kan gå på å gi et tilbud til ungdom som har utfordringer for eksempel med rus og psykiatri i familienære forhold, som kan oppleve en krise i livet, eller at livet på en eller annen måte ikke fungerer som ungdommene ønsker, kanskje at ungdommen ikke mester livet sosialt.
KUP har følgelig et nært og godt samarbeid med sosiallærere og kontaktlærere ved samtlige av de 12 ungdomsskolene i Kristiansand og med de videregående skolene i distriktet.

Forebygging
- Forebyggende gruppetiltak for ungdom med slike risikofaktorer har vist seg å ha meget god effekt hvis ungdommene blir med fra de er 12-14 år til de er 17-18 år. I aktivitetsgruppene får de unge stabil/trygg voksenkontakt, avgrenset/oversiktlig fellesskap, positive utfordringer og gode fellesopplevelser, sier Lyngseth Holme.
Hun forklarer at KUP i sitt arbeid baserer seg på traumebevisst omsorg.
- Det handler om å utvikle gode relasjoner mellom sårbare unge og trygge voksne. Unge kan ha mange smerteuttrykk, og trenger følgelig voksne som kan fange dem opp, sier hun.
Lyngseth Holme forteller at KUP over tid har hatt et prosjekt sammen med kommunen rettet inn mot den tøffe og røffe delen av ungdomsmiljøet i Kristiansand, et prosjekt som drives i nært samarbeid med ideelle organisasjoner, kommunen og politiet.

Forebygging
- Vi kunne ha forebygget mye kriminalitet, psykiske problemer og atferdsproblemer dersom ungdommen ble møtt med økt annerkjennelse og trygghet på de arenaene hvor ungdommen ferdes. Mange ungdommer mangler trygge relasjoner hvor de opplever å bli sett, satt pris på og verdsatt. Mye av det arbeidet vi i KUP gjør, går nettopp på å gi dem gode opplevelser omkring dette, seir Ingunn Lyngseth Holme.

Dersom du ønsker å skulle støtte arbeidet som KUP driver, kan du lese mer om dette her:
https://www.kirkensungdomsprosjekt.no/gi-gave/bli-stottespiller/