HANDLINGSPLAN FOR LEIR NR. 16 HAUGARLAND

VALGPERIODEN 2017 – 2019

 

Handlingsplanen bygger på Storlogens Langtidsplan og Handlingsplanen for perioden 2014- 2018.

 

Fundamentet er som for de overnevnte planer:

 

-Ritualene

-Frihetsbrevet

-Ordenens lover og formålsparagraf

 

 1. EKSPANSJON

 

Målet er at vi skal øke med 5% medlemmer innen utgangen av valgperioden, dvs. Mai 2019.

 1. Rekruttere minst 12 nye medlemmer innen vår terminen 2019.

Ansvarlig:  Logenes Storrepresentanter og nevnd for Styrkelse og ekspansjon.

 

 1. STYRKELSE

 

Gjennom Ordensarbeidet skal alle brødre tilegne seg kunnskaper, verdier og holdninger,  slik at de gjennom sin livsførsel praktiserer Ordenens verdigrunnlag, samt øke fremmøteprosenten med 5% hvert år i valgperioden.

 

 1. Holde god kvalitet på Leirslagning og Ettermøter gjennom grundige

forberedelser og planlegging.

Ansvarlig: HP og 1.HM

 

 1. Opprettholde et høyt nivå på ritualer og spill.

Det utnevnes faste aktører og reserver.

Det skal øves før møtene.

Ansvarlig: 2. HM

 

 1. Alle embedsmennene skal kunne sine plikter og utføre sine handlinger med stil og tyngde.

Ansvarlig: HP primært, subsidiært alle embedsmennene.

 

 1. Ta vare på medlemmene ved å vise omsorg for den enkelte patriark, slik at det blir lystbetont og givende å møte jevnlig i Logen.

Ansvarlig: Embedsmenn spesielt, men alle patriarker generelt.

 

2.5      Følge utviklingsprogrammet i forhold til nye patriarker.

Ansvarlig: Leder av nevnd for Styrkelse og Ekspansjon.

 

 1. Vise oppmerksomhet ved jubileer, sykdom og dødsfall.

Ansvarlig: HP + Sekretær og embetskollegiet.

 

 1. Søke å hjelpe patriarker i en vanskelig situasjon.

Ansvarlig: Embedskollegiet.

 

 1. Opprettholde og utvikle samarbeidet med Leirene 2 Varde og 3 Patria.

Ansvarlig: HP + Sekretær.

 

              2.9       Gi økonomisk støtte til Distriktets Ordenshus hvor dette er nødvendig  

                           eller påkrevet.

Ansvarlig: Embetskollegiet.

 

3     RITUALER OG ETISK INNHOLD

 

Vi skal verne våre ritualer, skikker og tradisjoner og ivareta Ordenens særpreg.

 

 1. Holde ritualene i høysetet og verne om dem.

Ansvarlig: HP, 1.HM og 2.HM.

 

 1. Korrekt antrekk og opptreden.

Ansvarlig: Alle patriarker.

 

 1. Følge Ordensetiketten nøye, både i Leirslagning og ettermøte

Ansvarlig: HP og 1.HM

 

           

 1. UTADRETTET VIRKSOMHET

 

Vi skal erstatte ord med handling gjennom sosiale og humanitære tiltak

 

 1. Delta aktivt i de tiltak som blir initiert av Storlogen

Ansvarlig: HP + embetskollegiet.

 

 1. Bidra aktivt til sosialt arbeid i nærmiljøet.

Ansvarlig:  Alle patriarker gjennom sin loge

 

 

5              INFORMASJON/SYNLIGGJØRING

 

Ordenen skal synliggjøres og budskapet formidles på en korrekt måte

 

 1. Tilstedeværelse med utdeling av leirens informasjon på distriktets logemøter i forbindelse med tildeling av den høye sannhetsgrad.

Ansvarlig: HP

 

 1. Ha ordensbrosjyrer tilgjengelig

Ansvarlig: Sekretær

 

 1. Utvikle internettbruken med fokus på kvalitet og integritet.

Ansvarlig: HP, Sekretær og WEB-ansvarlig

 

 

Haugesund 07.03.2017.

         Reidar Viken.

      Storrepresentant.

                                                     Godkjent i kollegiemøte 14 september 2017.