I henhold til statuttene for loge nr. 140 Sverd i Fjell`s sosialfond G.O. Abrahamsens`s minnefond står det i § 1:

"Målrettet, søke å bevilge midler til og støtte for barn og unge, som har klare behov som ikke naturlig dekkes av offentlige midler eller private instanser.

For 2015 ble det besluttet å tildele kr. 15.000,- til  Fjordhagen i Ryfylke. Senteret er en rehabilitering av rusbrukere av alle katagorier. Senteret drives i dag uten fast offentlig støtte. Det har etter 4 års driift vist til og dokumenterer statistikk med svært gode resultater i behandlingen. De kaller deltakerne hos seg for elever og ikke klienter eller pasienter. Fra start i 2011 og ut 2013, hvor 56  elever har vært innom i kortere eller lengre perioder og  kan de vise til 76 % rusfrihet over tid. Litt av årsaken er at oppfølgingen av hver enkelt er mye mere systematisk gjennomført enn tradisjonell behandling. Ut fra disse resultatene besluttet loge nr. 140 Sverd i Fjell å tildele Fjordhagen sitt bidrag i 2015.


På bildet overleverer OM Helge Godtfred Helge Helliesen beløpet til
lederen av senteret, Trond Skarpsno. Til venstre den andre av to
ansatte på senteret Joakim og i midten Jim, som er en av elevene ved
senteret i dag