Boken kan nå kjøpes på Odd Fellow utstyr for kr. 150,-

Stor Sire Morten Buan presenterte boken og forfatteren for et meget lydhørt publikum.

Ved en påfølgende sosial sammenkomst leste forfatteren utvalgte dikt og anekdoter.

Deretter var det boksignering.

Boken anbefales på det varmeste som gaveartikkel, og kan brukes i mange sammenhenger på ettermøter og i logesalen og kan nå kjøpes på Odd Fellow utstyr for kr. 150,-

Se flere bilder fra boklanseringen.
 

Kjære leser.


Stor Sire Morten Buan presenterer
boken for et lydhørt publikum

Nærværende bok er en samling av inntrykk fra, - og et tilbakeblikk på et langt og innholdsrikt liv som Odd Fellow.

Under veis har jeg høstet erfaringer og inntrykk som ofte har gitt meg inspirasjon til å skrive både sanger, prologer, dikt osv. av ordensrelatert art.

Jeg har også vært medlem av en vinklubb som hadde sin opprinnelse fra min egen loge for ca. 20 år siden. Klubben har som hovedmål å dyrke vennskapet sammen med våre ledsagere. Den har gitt meg rik anledning til å skrive sanger i den lettere genre. Disse sangene er tatt inn som en siste del av boken.

Dersom du finner noe av innholdet i boken så interessant at du kan tenke deg å bruke det ved en eller annen anledning så er du hjertelig velkommen til å gjøre det, men da vil jeg gjerne at opphavet blir nevnt.

Oslo, i januar 2015
Oddmund Reppe
 

Forord fra Stor Sire.


Forfatteren hadde fortsatt
kommentarer til utgivelsen.

Jeg har mange ganger tenkt at Ordenen burde ta et initiativ til å få samlet alle sanger, dikt, prologer og tekster skrevet av bror Eks Distrikts Deputert Stor Sire Oddmund Reppe.

På en sammenkomst med gode brødre der Oddmund også vår med, ble dette brakt på bane og resultatet ble et lite prosjekt med mål om å få samlet og utgitt Oddmunds samlede verker i en bok.

Oddmund har gjennom mange år vært en velvillig bidragsyter til sanger og innlegg i loger, leire og i Storlogen. Han har en sjelden evne til å uttrykke Odd Fellow Ordenens mål og mening på en lettfattelig og lyrisk måtte og ofte med en dybde som berører oss alle.

Denne boken gir et godt bilde av en mangfoldig skribent og logebror, fra de alvorlige tekster til de mer lettfattelige og lystige blant annet i sanger skrevet til bruk i vinklubben som Oddmund har vært med i siden starten.

Først og fremst vil jeg gjennom dette få rette en takk til Oddmund for alle hans bidrag gjennom disse år men også takk for at Storlogen får gjort tekstene tilgjengelig for alle gjennom denne boken.

En takk til Eks Stor Sekretær Bjørn Fossan for hans innlegg og ikke minst til bror Jan Arne Flattun som har påtatt seg arbeidet med tilrettelegging av boken med assistanse av kansellimedarbeider Kjell Bakken.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
 

Etterord av Bjørn Fossan


Eks Stor Sekretær bidro også ved boklanseringen.

Foreliggende tekstsamling, som er kommet i stand etter initiativ fra Stor Sire Morten Buan, er en begivenhet og en litt uvanlig hendelse i Ordenssammenheng. Jeg er blitt anmodet om å skrive noen ord i et forsøk på å gi en kort beskrivelse av forfatteren både som person og som Odd Fellow, da det er forfatterens "personlige verden" vi i tekstene presenteres for, får et lite innblikk i.

Frøyværingen Oddmund Reppe, tilhører "den edle argang av 1926". Han vokste opp i en søskenflokk på 15 og lærte helt fra barnsben av å bidra til fellesskapet - og til samtidig å være seg selv. En 7-årig vanlig folkeskole, med 3 km skolevei i ulendt terreng, var starten. "Og her lærte vi egentlig det vi har behov for". Til realskoleeksamen leste han som privatist, og reiste til Trondheim Katedralskole for å avlegge eksamen. Etter forskjellige kurs ved NKS, (Norsk Korrespondanse Skole) gjennomførte han Oslo Sjømannsskole. Denne litt ukonvensjonelle skolegang synes likevel egentlig bare å betraktes som holdeplasser i et ellers meget aktivt og fremfor alt lærerikt yrkesliv - som fisker på Haltenbanken, som matros, som styrmann og endelig som kaptein pa oljetanker i utenriksfart. 11962 "gikk han i land", men fortsatt ble det skip og sjøfart som kom til å prege både mannen og yrkeslivet. Først ved skipskontrollen i Oslo og med snarlig overflytning til Ålesund der han ble i fire år. Han tjenestegjorde fra 1969 i hele 8 år som Visekonsul og Sjøfartsdirektoratets spesielle representant i New York. Han hadde da hele USA og Karibien som sitt arbeidsområde. I 1977 ble han fast tilknyttet Sjøfartsdirektoratet som avdelingsdirektør med skipskontroll som arbeidsområde. Samtidig påtok han seg også sporadiske oppdrag i Indonesia og Filippinene i forbindelse med sjøsikkerhet, dette som spesialoppdrag finansiert av Verdensbanken og NORAD.
Og som pensjonist ble selvfølgelig hans kunnskaper og innsikt fortsatt etterspurt tiI forskjellige oppdrag i flere sammenheng.

Oddmund Reppes CV som Odd Fellow: Det var under oppholdet i Ålesund han kom i kontakt med Ordenen. Han ble innviet i loge nr. 7, Ragnvald Mørejarl i 1967, men da han straks etterpå igjen flyttet tilbake til Oslo, fikk han de påfølgende logegrader i loge nr. 56, Johan Middelthon – som siden har vært hans loge.
Grunnet utlendigheten i perioden 1969 – 1977, ble det selvfølgelig sparsomt med logearbeid til å begynne med, kontakten med logen ble opprettholdt via brevpost.
Da han returnerte til Oslo i 1977, visste imidlertid logen med en gang å gjøre seg nytte av hans allsidighet og mangesidige kvalifikasjoner. Og det er å bemrke at under hans tid som henholdsvis Sekretær, UM og OM og Eks OM, fikk loge Johan Middelthon på mange måter en aldri så liten oppsving og spesiell oppmerksomhet, ja endog innen Storlogen.
Etter Storlogemøtet i 1990 ble han derfor naturlig nok utnevnt til DDSS, (Distrikts Debuterte Stor Sire), med gjenutnevnelse 4 år senere.

”Mitt Ordensmedlemskap er noe av det beste som har hendt meg i livet”. Og, tilføyer han, spesielt da medlemskapet også har ført til at jeg de siste 20 år har vært tilknyttet ”Den Edle Vinklubb av 1995”, en uhøytidelig sammenslutning av en håndfull eldre logebrødre med ektefeller. De fleste av Vinklubbens sangeer/viser, er gjengitt i tekstsamlingens siste del.

Han sier selv at han alltid har likt å uttrykke sine tanker og meninger gjennom poesi og små prosastykker.
Mens han var til sjøs syslet han således også ofte litt med dette. "På lange nattevakter på broen lekte jeg med å formulere til poesi det jeg tenkte, men dette kom det aldri noe særlig ut av og det gikk over bord." Men da han for alvor ble involvert i logearbeidet og ikke minst etter han ble pensjonist løsnet det.

Når han opp gjennom årene er blitt spurt om logesanger, Sanger til leiren, bidrag til jubileer i form av prologer og andre lignende ordensrelaterte saker, har det aldri vært et nei å få. Og i første del av tekstsamlingen kan vi lese resultatet.

I samlingens midtre del er det tatt med noen av hans mer personlige tanker rundt livet og tilværelsen, ofte med sjøen og havet som klangbunn - og livet som en slags form for en ferd i tiden som en gang vil ta slutt, går også igjen. I tekstene og i vinklubbsangene benyttes av og til uttrykk og betegnelser som hører sjøen og sjømannen til, men selv om man ikke alltid er riktig oppdatert, forstår man godt hva forfatteren har i tanke. Og her finnes flere tekster som gir grunnlag til mang en ettertanke.

Tekstsamlingen vil utvilsomt bli til stor glede og nytte for mang en Ordensbror og søster i årene fremover. Derfor igjen en stor takk til Stor Sire for initiativet som har ført til at bror Oddmund Reppes tekster nå endelig foreligger samlet i trykket form til felles benyttelse

Oslo, januar 2015
Bjørn Fossan
Eks Stor Sekretær