KODE FOR BEKJENTGJØRELSER

 

Møter i Troskapsgraden:                      O
Møter i Det Gode Vennskaps Grad:      -
Møter i Den Edle Kjærlighets Grad:     =
Møter i Den Høye Sannhets Grad:        º

Ved Innvielser og forfremmelser tilføyes +

Instruksjon:                                                   Instr.
Foredrag:                                                       Fd.
Nominasjon:                                                  N
Valg:                                                              V
Installasjon av embedsmenn:                        EI
Ekstramøte:                                                   X
Viktig møte:                                                  XX
Arbeidsmøte:                                                 Arbm.
Klubbaften:                                                   Klba.
Venneaften:                                                   Va
Tildeling av Veteranjuvel:                             Ve.Ju.
Minneloge:                                                    M
Festloge:                                                        F
Loge:                                                             

 

Ved logemøter hvor det skal benyttes galla, skal dette anmerkes i alle bekjentgjørelser etter de aktuelle koder.

Eksempel 1:         15.09. 18.30   O     - +

Eksempel 2:         15.09.  18.30  O      25 Ve.Ju.  Galla

Vi er inne i Odd Fellow Ordenens 201. arbeidsår, som går fra 26. april 2019 t.o.m. 25. april 2020, regnet fra året 1819, da vår gren av Ordenen ble stiftet.

 

SÆRLOV FOR REBEKKALOGE NR. 18 RAGNHILD I.O.O.F. 
Vedtatt i logemøte 09.09.2019

 

§ 1 Møter

Logen avholder sine ordinære møter annenhver mandag, kl. 18.30 i tidsrommet september til og med mai.

Ordinære møter settes inn i det halvårlige møteprogrammet som deles ut til medlemmene senest 14 dager før første møte i terminen.

Endringer skjer etter bestemmelser i Lov for Loger. Forandringer i møteprogrammet meddeles søstrene skriftlig.

Under logens ordinære møter skal det i Forværelset være liste over logens embedsmenn og medlemmer av alle nevnder, samt ett sett av Storlogens sirkulærer, Informasjonsmappen og alle Forskrifter.

Logens Inspektør skal sørge for at salen er klar til bruk senest 30 minutter før den fastsatte møtetid. Embedsmennene skal melde forfall, om mulig dagen før, til OM eller Sekretær.

De skal, i samarbeid med OM, så langt det er mulig, selv sørge for stedfortreder med rett til å bekle embetet.

Det skal føres protokoll over gjester og møtende søstre.

Inspektør legger frem protokoll for gjester.

§ 2 Antrekk ved logemøter skal være:

 1. Galla Fotsid sort kjole/sort skjørt med sort overdel, sorte strømper, sorte sko og hvite hansker eller vanter ved Innvielser, ved tildeling av Den Høye Sannhets Grad, Installasjon av embedsmenn, tildeling av Veteranjuveler samt ved Festloger.

 1. Ved tildeling av Det Gode Vennskaps Grad og Den Edle Kjærlighets Grad møter søstrene i vanlig logeantrekk, som er kort sort kjole/sort skjørt med sort overdel, sorte strømper, sorte sko og hvite hansker eller vanter.

Embedsmenn og resipiender møter i Galla.

 1. Ved Minneloger møter alle i vanlig logeantrekk, unntatt CM, CMs Assistenter og Inspektør som bærer Galla.

 1. Ved alminnelige arbeidsmøter benyttes vanlig logeantrekk.

 

§ 3 Kontingent

Hvert medlem betaler forskuddsvis en månedlig kontingent som er fastsatt av logen og godkjent av Distrikts Stor Sire.

Kontingenten betales forskuddsvis for 6 måneder av gangen.

Før Innvielse og før hver gradspassering betales de gebyr som til enhver tid er fastsatt av Storlogens valgte embedsmenn.

Gebyrene ved Innvielse samt 3 måneders kontingent betales før Innvielse kan skje. Gebyrene ved påfølgende gradspasseringer betales forskuddsvis.

Ved utstedelse av ”Sertifikat for overgang” betales det beløp som logen til en hver tid fastsetter.

§ 4 Medlemmenes plikter

Medlemmene plikter å melde telefon, e-post og adresseforandring til logens Sekretær snarest mulig etter endring.

§ 5 Fond/konti og statutter

I §§ 13-2 og 13-4 i Lov for Loger heter det at logene står fritt til å opprette fond/konti for forskjellige formål. Slike fond/konti plikter imidlertid å ha Statutter som skal godkjennes av Stor Sire. Statuttene skal være trykket i Særloven.

§ 6 Nevnder

I tillegg til de nevnder som er nevnt i Lov for Loger §§ 10 og 11, skal logen ha en Privatnevnd som utnevnes av OM.

OM kan også utnevne Arrangementsnevnd og Nevnd for logens virksomhet i Siriusprosjektet i Oslo.

Hvert år skal alle nevndene gi skriftlig beretning til logen.

Til generalforsamlingen i Stortingsgaten 28 har hver Odd Fellow- og Rebekkaloge anledning til å møte med tre representanter hvorav OM er den ene.

Logens OM og to valgte søstre utgjør denne nevnden. Funskjonstiden er to år som for øvrige nevnder.

Bare en av disse representantene har adgang til å stemme på vegne av Rebekkaloge nr. 18 Ragnhild. Hver aksjeeier har en stemme.

 

§ 7 Skattmesters kontantbeholdning

Skattmester skal ikke ha større kontantbeholdning enn kr. 4.000,- Overskytende beløp innsettes på logens bankkonto.

§ 8 Dødsfall

Logen skal være medlem av Ordensmedlemmenes Begravelseskasse i henhold til Lov for Loger.

Logen forskutterer begravelsesbidraget som refunderes fra Ordensmedlemmenes Begravelseskasse. Det er en plikt for medlemmene, hvis mulig, å være tilstede ved en avdød søsters bisettelse eller begravelse. Krans til en søsters båre skal være av granbar og kan eventuelt ha tre rosa nelliker, men uten ytterligere dekorasjon. Båndene skal være rosa og grønne eller kun hvite. Det ene merket med De Tre Kjedeledd, og det andre med «Fra Rebekkaloge loge nr. 18 Ragnhild». Benyttes hvite bånd skal kjedeleddene være røde, ellers sorte.

Medlemmer som har kjennskap til at en søster er syk, skal straks melde dette til OM og til Nevnd for Omsorg.

§ 9 Bespisning OM og UM

Ved alle Rebekkaloge nr. 18 Ragnhilds regulære møter, betaler logen maten og en enhet drikke for OM og UM.

§ 10 Endringer i Særloven

Endringer eller tilføyelser til denne Særlov kan bare vedtas såfremt de blir foreslått i et ordinært møte av minst fem godstående medlemmer av logens høyeste grad. Forslaget må vedtas av minst 2/3 av de tilstedeværende godstående medlemmer i det påfølgende møtet. Forslaget sendes Stor Sire via Distrikts Stor Sire for godkjenning.

 

STATUTTER FOR UTADRETTET SOSIALT ARBEID

 

Lov for Loger § 11-1 og 13-4

 

§ 1

Logen skal ha et fond for utadrettet arbeid, hvis formål er å skaffe midler til logens utadvendte virksomhet.

 

§ 2

Fondets midler skaffes til veie ved:

 1. Frivillige gaver
 2. Spesielle utlodninger i overensstemmelse med § 11-1 i Lov for Loger.

 

§ 3

Logen skal ha en Nevnd for utadrettet sosialt arbeid som består av fem medlemmer og et varamedlem, alle søstre av Den Høye Sannhets Grad, utnevnt av OM for valgperioden.

OM kan i tillegg utnevne fire søstre som hjelpere ved gjennomføring av Sosialaften. OM utnevner blant disse en leder og nevnden skal avgi en årlig beretning til logen.

Nevnden skal arrangere en årlig utlodning til inntekt for logens utadvendte arbeid. Inntekter samt gaver skal overbringes Skattmester. Beløpet settes inn på konto og føres i logens regnskap etter standard ”God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”.

Nevnden skal fremsette forslag til hvilke formål midlene skal anvendes.

 

§ 4

Før utbetaling av midler kan finne sted, skal beløpet bevilges av logen.

 

§ 5

For endringer i Statuttene gjelder bestemmelsene i § 10 i Særlov for Rebekkaloge nr. 18 Ragnhild.

 

STATUTTER FOR SØSTERFONDET

 

 

§1

 

Logen har et søsterfond/søsterskilling, hvis formål er:

  1. Yte trengende søstre støtte
  2. Holde trengende søstre godstående
  3. Bekoste blomsterhilsen ved spesielle anledninger
  4. Bekoste krans ved søsters båre
  5. Dekke utgifter som logen har ved besøk av gjester.
  6. Dekke utgifter ved spesielle anledninger etter OMs bestemmelse

§2

Søsterfondets midler skaffes til veie ved:

 1. 10 % av kontingenten pr. betalende medlem
 2. Inntekter av en årlig utlodning.
 3. Frivillige gaver

§3

Søsterfondet styres av Embedskollegiet.

§4

Kapitalen og inntektene skal oppbevares som logens øvrige midler ved Skattmester.

 

 

§5

For endringer i statuttene gjelder bestemmelsen i § 10 i Særlov for Rebekkaloge nr. 18 Ragnhild.

 

Godkjent, Oslo 26.06.2020

                                

Stor Sire

 

Stor Sekretær