logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 69 Sankt Olav

Godt Nytt År til brørne!

 Kalenderen viser 2019, og eg vonar at alle har fått lada batteria godt i jula.  Takk til kvar einskild for små og store bidrag i året som har gått.

 2019 blir eit merkeår for Odd Fellow – det er 200 år sidan loge nr. 1 vart stifta i Baltimore i USA.  Dette skal feirast med eigen festlosje den 26. april – vi gler oss.

 Det er ein viral 200-åring som jubilerer.  Loge Sankt Olav har vore gjennom ein mangeårige positiv utvikling i ei utfordrande tid for Odd Fellow nasjonalt og internasjonalt.  Det er gledeleg at så mange sambygdingar finn vegen til logen vår – dette tyder på at verdiane vi samlast om har aktualitet også i dag.  Mange har hevda at Odd Fellow er utdatert på dato, men om vi ser på dei endringane som skjer rundt oss, er det viktigare enn nokon gong å slå ring om dei gode verdiane vi arbeider for – ja dei er kanskje naudsynte for om vi skal behalde fridomen vår.

 Loge Sankt Olav sin sterke posisjon i bygda er tufta på mangeårig, målretta arbeid.  Utviklinga framover er avhengig av den einskilde sin innsats.  Som vi seier, kjeia er ikkje sterkare enn det svakaste leddet. Skal vi lukkast i tida som kjem treng vi engasjement frå flest mogleg. Vi er alle unike,  og kan bidra på ulike vis.  Alt frå oppmøte, brors 5 minutt, eit innlegg,  eit verv eller deltaking på dugnad, er med å halde oppe og gi liv til logen vår.  Ditt oppmøte og engasjement gjer med andre ord ein forskjell.

 

Eg ynskjer deg vel møtt til det første møtet i jubileumsåret som blir halde i ordenslokala våre torsdag 10. januar kl. 19.00.

 

 Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                 Jon Robert Strømme
                 
        OM

                 

 
 

 


 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern