logo

Søk

Nytt fra Storlogen februar 2015

Les siste nytt fra Storlogen

Norsk Odd Fellow Akademi – Symposium Tromsø 2015
Symposiet avholdes i år i Tromsø 5. - 7. juni 2015. Årets symposium vil  fokusere på våre verdier og ritualer. For program og påmelding til symposiet; gå inn på Ordenens netttsider.  Symposiet vil bli avholdt på Tromsøs nye hotell: Clarion Hotel The Edge. Flere loger og leire har bekostet deltagelse for sine OM/HM/HP. En ide til ettertanke. Symposiet gir inspirasjon og impulser til nytte og glede.

Reisestøtte til leire
Storlogemøtet 2014 vedtok å øke  kontingenten øremerket Leirenes Støttefond til kr 65,- pr matriark/patriark. Dette betyr at Storlogen kan øke reisestøtten for leire der matriarkene og patriarkene har lang reisevei. Leirene kan søke om reisestøtte basert på leirens konkrete utgifter til reise/overnatting. Budsjett/regnskap må vedlegges.

Kassererstolen
Storlogemøtet 2014 vedtok å nedlegge embedet som Kasserer. Storlogen anbefaler at der det er hensiktsmessig benytttes denne stolen av logens Arkivar. Det pågår et arbeid med å utvikle logens informasjon/ kommunikasjonsoppgaver. Flere velger nå å legge disse oppgaver til Arkivar. Dette vil bli tatt opp til diskusjon ved årets Storembedsmannsmøte.

Støtte til Ordenshus
Det er også i år mulig for Ordenshus med anstrengt økonomi å søke Storlogen om støtte. Det er et begrenset beløp som er tilgjengelig for utdeling fra Støttefond for Ordenshus. Det betinger at regnskapet er innsendt og at alle loger som sokner til huset har innbetalt sitt bidrag til fondet. Det kommer egen informasjon om dette via DSS.

Tiltaleformer i loge
Det har vært en del spørsmål rundt rettigheter og tiltaleformer for tidligere valgembedsmenn i loger. I § 9-5 i Lov for Loger står det om rettigheter etter avsluttet valgperiode. Når en valgt embedsmann har gjort tjeneste i sitt embede gjennom hele valgperioden, eller i minst halve perioden hvis den må avbrytes på grunn av personlige årsaker godkjent av logen, er vedkommende berettiget til for resten av sin medlemstid i Ordenen å ha embedstittelen med forstavelsen: ”Eks”.  Benevnelsen Eks for tidligere valgte embedsmenn i loge brukes kun ved nominasjon og valgmøter. I logesalen og ved måltider tituleres alle logens eks  valgembedsmenn med bror eller søster. Unntak er tidligere OM som tituleres Eks OM som også gjenspeiler seg i det regaliet de bærer – Eks OM regalie. Tilsvarende prinsipp gjelder også i leir.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern