logo

Søk

Storembedsmannsmøte 23. okt - 25. okt 2015

74 inviterte Storembedsmenn og gjester møtte fredag i Odd Fellow gården Stortingsgaten 28, til årets Storembedsmannsmøte.

Se flere bilder fra møtet

Fredag 23. oktober

Møtet begynte med rituell åpning.

Stor Sire ønsket velkommen og orienterte om helgen.

Utdrag fra Stor Sires åpningstale:

-Vi har denne gang valgt å fokusere på noen sentrale  tema foruten at vi har satt av tid til aktuelle spørsmål.

- Vi har nå ett år bak oss i denne perioden og har høstet en god del erfaringer.

De fleste distrikter har gjennomført opplæring av de nye embedsmen og har installert de i sine embeder. Det har vært en hektisk vår og høst for mange.

Ut fra de tilbakemeldinger jeg har fått , har dette gått meget bra. Kursheftene som Kunnskapsnevnden har utviklet har blitt særdeles godt mottatt. Så det ser ut som om det kun er mindre korreksjoner vi må gjøre ved neste korsvei.Det må vurderes når kursene skal kjøres – en god modell ser ut til å være å kjøre den administrative del på våren eller tidlig på høsten og den rituelle del når aktørene er på plass. Bruk tiden i løpet av helga på  å dele erfaringer på området.
-
- Til slutt vil jeg si at  jeg ser frem til 3 dager der vi i fellesskap skal bygge en god, trygg plattform for ledelse av Odd Fellow Ordenen i Norge med fokus på utbyttet for hver enkelt søster og bror.

Se ikke på hindringene.

 • Se heller etter åpningene.
 • Ikke heng deg opp i umuligheter.
 • Se heller etter mulighetene.
 •  Ja visst er hindringene til stede.
 • Ja visst er begrensningene til stede.
 • Men hvis vi velger mulighetene i det umulige er nettopp de mange fler  


Landssak - mulige prosjekter

I 2019 skal vi markere Ordenens 200 års jubileum.

En del av markeringen skal være en felles landssak der vi sammen skal mobilisere og vise ved handling hva Odd Fellow Ordenen står for.

Det er prekvalifisert tre kandidater som eventuelle samarbeidspartnere.

Kriterier for valg av landssak:

 1. Et formål i tråd med budordene
 2. En sak som evner å samle Odd Fellow Ordenen i hele landet
 3. Et formål som evner å profilere Ordenen på en god måte
 4. Landssaken gjennomføres med en organisasjon som evner å administrere et så stort prosjekt

Tidsplan:

 1. Presentasjon av kandidatene på Storembedsmannsmøte i 2015 for DSS
 2. DSS orienterer i Distriktsrådene - Storrepresentantene - presentasjonsmateriell gjøres tilgjengelig både på nett og i papirutgave - november - januar.
 3. Presentasjon av kandidatene i DTK
 4. Storrepresentantene fremlegger kandidatene for loge og leir i vårterminen 2016
 5. Avstemming quest back - Storrepresentantene som ved et Storlogemøte august/september 2016 - fritt grunnlag.
 6. Avspark ny landssak Storembedsmannsmøte 2016
 7. Innsamling - arrangement - verdimobilisering 2016 - 2018
 8. Mål er minimum 300 kr. pr. medlem pr. år. Tilsammen 1000 kr.
 9. Gaveoverrekkelse - april 2019 ved jubileumsmarkeringene.


Følgende kandidater presenterte sine prosjekter:

Redningsselskapet presenterte sitt prosjekt ved Gro Ismar, Tanja Krangnes og Ronny Pedersen SOS-barnebyer presenterte sitt prosjekt ved Hans Emil Ratvik, Turid Weiser og Ellen From UNICEF presenterte sitt prosjekt ved Kristen Oudmayer og Merete Agerbak-Jensen

Lørdag 24. oktober

Stor Sire ønsket alle velkommen.

Stor Sire orienterte om presentasjonene fra gårsdagen vedr. landssaken.
Også tilbakeblikk på de to siste landssakene  - våre - SOS-barnebyer var/er vår samarbeidspartner i disse sammenhengene.
Orienterte om Ngabu åpningen i august 2016.
Sluttstrek av vår landssak presenteres høst 2016.

Søster Stor Sekretær Svanhild Sandem orienterte om medlemsutviklingen i Norge.

Stor Skattmesterne Vivi S Uhre og Paal Østmoe orienterte om økonomi - budsjett - regnskap og Ordenshus.

Så var det iPad utdeling til samtlige DSS.
Kjell Bakken gjennomgikk programvare og diverse oppsett.

Leder av lovnevnden DSS Jon Erik Holm ga en grundig gjennomgang på foreslåtte lovendringer.

Stor Sire gjennomgikk for kriteriene for utbetaling og søknad om momskonpensasjon.

Styrkelse & Ekspansjon
Spes Dep SS Per Arild Nesje orienterte om utvalgets arbeid - med spesiell vekt på venneaftenkonseptet.

Informasjon/kommunikasjon
Stor Herold Morten Søraa orienterte om hva som står i vårt lovverk - ref. § 11-4 Informasjonsnevnd + forskrift om internett og hjemmesider. Gjennomgikk utkastet fra Stor Sire vedr. dette emnet.
Kjell Bakken orienterte om logenes bruk av åpne og lukkede hjemmesider.
Nettavisen ønskes mere brukt, og ikke bare til jubileer og Veteranjuveltildelinger. Litt mere stoff om sosialt arbeid og andre hendelser.

Dagen ble avsluttet med kunstnerisk innslag og stor festmiddag.

Festmiddagen ble krydret med mange og gode taler.
 

Søndag 25. oktober

Dagen fortsatte med de planlagte forhandlinger og rituell avslutning med Stor Sires avslutningstale.

Utdrag fra Stor Sires avslutningstale:

- I likhet med alle frivillige organisasjoner ser vi en økende utfordring både med medlemstilgang og ikke minst avgang. Dette er en utvikling det er vanskelig men nødvendig vi å snu. Skal vi lykkes må vi alle bidra og fokusere nettopp på styrkelse og ekspansjon. Men vi må ikke spre en bølge av oppgitthet, strategien og diskusjonen for styrkelse og ekspansjon hører hjemme i Distriktsrådet og i enhetenes embedskollegier med OM i spissen. Den enkelte bror og søster og spesielt de yngre, må møte en Orden preget av positive tanker og der vi får frem våre verdier og budskap på en konstruktiv måte.

- Vi har nå gjennom forslag fra Storlogens utvalg for Styrkelse og Ekspansjon en plan og et prosjekt vi nå skal satse på. Det nye venneaften konseptet – jeg ber dere gjennomgå dette med Storrepresentantene og som vi fikk presentert i går, er det sterkt ønskelig at alle loger gjennomfører et møte etter denne oppskriften. Dette krever nok at dere trøkker litt ekstra til. Den største utfordringen er å engasjere, forplikte og ansvarliggjøre brødre og søstre.Vær tro mot oppskriften i denne piloten, etterpå skal vi evaluere og så vurdere hvordan vi skal gjøre dette i fremtiden.

- Målet må i de neste år, være å komme inn i en positiv trend der vi sikrer en god utvikling. Det er holdninger og handlinger i den enkelte loge som gir grunnlaget for styrkelse og ekspansjon i Ordenen.

- Vårt fokus må være på å gi den enkelte søster og bror, et godt utbytte slik at hver enkelt, nyinnvidd eller veteran, tenker etter en logeaften; Dette var et godt møte, i kveld opplevde jeg noe positivt. Logen er en givende del av mitt liv. Dette er noe jeg kan anbefale til min venn, min arbeidskollega, min sønn eller svigerdatter. Da først er vi inne i den gode utviklingen og har muligheten til å utvikle oss som Orden med den kraft vi ønsker å ha. Gi hver søster og bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn.

- Jeg vil også ved denne anledning vektlegge min oppfordring om at vi søker å spille hverandre gode, ville hverandre vel. Lojaliteten må gå begge veier. Skal vi som Ordenens ledelse, Storlogen, fremstå med autoritet og respekt må vi oppfattes som en felles kraft. En for alle – alle for en. Til det trenger vi en åpen dialog,- husk intet spørsmål er dumt, er det noe dere lurer på så ta en telefon, send en mail og jeg sammen med Storlogens embedskollegium og kanselli vil beflitte oss på å svare selv om det enkelte ganger kan ta noe tid. Jeg er utrolig stolt og glad for å ha fått med dere alle på laget og  er overbevist etter å ha hørt og opplevd den energien og den kompetansen som er i denne sal, om at vi sammen vil løfte vår Orden .Vi har ulike roller i Storlogen men vi må sammen arbeide for Ordenens beste og med det mål om at hver søster og bror får med seg en ballast i livet som bidrar til at vi får et bedre samfunn.

Vi takker for et hyggelig og vellykket Storembedsmannsmøte

 

 

Program Storembedsmannsmøte 23. okt - 25. okt 2015
 
Fredag 23. oktober
14:00 Museet og OF Utstyr er åpent
16:00 Kaffe og rundstykker i B-lobby
Stands- presentasjon kandidater landssak i B-spisesal
17.00 Rituell åpning
18:00 Forhandlingene starter.
- Praktisk informasjon, programgjennomgang
18:10 - 19:30 Presentasjon av kandidater til jubileumslandssak
20:00 Middag
   
Lørdag 24. oktober
09:00 Åpning - etisk post
09:15 - 10:15 Aktuelle saker
- Medlemsutvikling
- Økonomi - budsjett - regnskap - Ordenshus
- Mail - nettet
10:15 - 10:30 Pause - kaffe - vann - frukt
10:30 - 11:30 Lovendringer - SL møtet på skriftlig grunnlag
11:30 Lunsj
12:30 - 13:30 Styrkelse og Ekspansjon - venneaften
13:30 - 14:30 Informasjon - kommunikasjon - Herold
14:30 - 15:00 Kaffe - Wienerbrød
15:00 - 16:00 Norsk Odd Fellow Akademi
16:15 - 17:00 Åpen post
19:00 Aperitif med kunstnerisk innslag
20:00 Middag
   
Søndag 25. oktober
09:00 Åpning - etisk post
09:15 Etikkutvalget - Kapellanens rolle
10:00 Rituell instruksjon DHV - separat
12:00 Rituell avslutning Stor Sires tale
13:00 Enkel lunsj

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no