logo

Søk

Nyhetsbrev #1 2016

Kjære aksjonærer

Det er stort engasjement i Oslologene rundt rehabiliteringen av Odd Fellow Gården. Administrasjonen og Styret I A/S Stortingsgaten 28 ønsker derfor å informere medlemmene i Oslologene om fremdriften i prosjektet. Dette er det første nyhetsbrevet om prosjektet.

Som alle nå er kjent med, vedtok ekstraordinær generalforsamling i november 2014 å gi styret mandat til å gjennomføre et skisse- og forprosjekt for total rehabilitering av Stortingsgaten 28. Den nye Odd Fellow Gården  skal skape stolthet blant medlemmene og gjøre Odd Fellow Ordenen synlig og attraktiv i Oslo, også for nye medlemmer. Bygget skal gjenspeile Odd Fellow Ordenens verdier. Samtidig er det selvsagt nødvendig å skape grunnlag for en forbedret og lønnsom drift av eiendommen slik at dette kommer eierne til gode, dvs. Oslologene.

Siste nytt om prosessen
Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase. Mye skal på plass før vi kan sende inn en byggesøknad, men kunngjøring om oppstart av planarbeid er varslet gjennom annonse i Aftenposten. Vi har dialog med berørte naboer, med byantikvaren og vi har avholdt to møter med Plan- og bygningsetaten i Oslo. Dialogen er konstruktiv og prosessen er god.

Fremdrift
For å kunne gjøre enda grundigere forberedelser, har vi utvidet tidsrommet for forprosjektet. Hensikten er å stå bedre rustet og spare tid når vi går i gang med hovedprosjektet. Det planlegges at forprosjektet legges frem for eierne til godkjenning i løpet av 2017.

Organisering av prosjektet
Styret har nedsatt følgende arbeidsgrupper som rapporterer inn til prosjektleder og daglig leder i A/S Stortingsgaten 28, Ole Fjelldal. Disse gruppene har følgende mandat og oppgaver:

Byggutvikllng
Gruppen skal utvikle et forprosjekt som skal levere nødvendig beslutningsunderlag til sine eiere, for å kunne ta beslutning om igangsettelse av hovedprosjekteringen. Dette innebærer å lage underlagsmateriale for møter med myndigheter som Plan- og Bygningsetaten i Oslo og Byantikvaren, samt potensielle leieboere, øvrige brukere og naboer. Løsningsforslaget må være tilstrekkelig detaljert som grunnlag for beslutning om et endelig hovedprosjekt med tilhørende finansieringsmodeller.

Gruppen består av: Leder Torleif Limseth fra Vedal Consult, Ole Fjelldal, DARK Arkitekter og Hadrian Eiendom.

Ordensutvikling
Gruppen skal finne midlertidige lokaler i byggeperioden fra 2021 til drift av ordensenhetene i Oslo. De skal også prosjektere og planlegge utformingen av fremtidige ordenslokaler. Dette omfatter også Odd Fellow Museet og Biblioteket, samt lokaler til Storlogen.

Gruppen består av: Leder Stor Skattmester Paal Østmoe, DSS Kari Belgum, DSS Snorre Østlund, Eks OM Erik Holmen, Eks OM Mona Rasmussen og Stor Sire Morten Buan (tiltredende), samt ST28s representant Tore Staver.

Kommunikasion
Gruppen skal etablere en god kommunikasjonsstrategi for informasjon ut mot interne (Odd Fellow Ordenen og Oslo logenes medlemmer) og eksterne (leieboere, naboer, myndigheter og media) målgrupper. Gruppen skal sørge for at alle berørte og interesserte parter blir godt informert om rehabiliteringsprosjektet og ikke minst engasjert i Odd Fellow Gården og dens muligheter.

Gruppen består av: Leder Petter A. Knudsen, Mona Flemmen, Ole Fjelldal, Stor Herold Morten Søraa og Kommunikasjonsbyrået GeelmuydenKiese.

Mer informasjon
Nyheter om prosjektet vil også bli lagt ut på www.oddfellow.no under rubrikken Odd Fellow Gården. Neste nyhetsbrev med oppdatering vil bli sendt ut til høsten.

På neste side kan du lese om visjon og verdier for A/S Stortingsgaten 28.
Vi ønsker alle en fin sommerl

Med vennlig hilsen
A/S Stortingsgaten 28

Ole Fjelldal (sign.)
Prosjektleder


 

 

Visjon og verdier for
A/S Stortingsgaten 28
pr 03.06.2016:

Vision:

 

Rom for
opplevelser
og verdier

Visjonen skat reflektere både Ordenen som verdibærer og selskapets hovedmål som er: Økt verdiskapning for eierne. Dette skal oppnås gjennom forsvarlig forvaltning, drift og utviklingav eiendomsporteføljen, som ST28 til enhver tid besitter.

Verdier:

 

Åpen

Alt vi gjør må tåle dagens lya. Vi har transparens rundt regnskap, aktiviteter og prosesser. Vi er gode til å holde leietakerne og andre brukere informert og oppdatert. Vi lytter med åpent sinn.

Inkluderende

Det vi gjør, skal vi gjøre skikkelig, ellers lar vi være. Vi skal være etterrettelig og ansvarlig.

Profesjonell

Verdiene skal gjenspeiles i organisasjonens kultur og prioriteringer. I tillegg skal de gi en felles identitet som setter selskapet i stand til å nå de strategiske målene. Vi skal gjenspeile det mangfoldige samfunnet vi lever i.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern