logo

Søk

Nyhetsbrev #1 2017

Nyhetsbulleteng nr. 1/2017
I denne nyhetsbulletengen kommer vi med en oppsummering fra Generalforsamlingen 2017, rehabiliteringsprosjektet for Odd Fellow Gården samt Odd Fellow Seniorboliger (OFS).

1)           REHABILITERINGSPROSESSEN
Planforslaget om rehabilitering og påbygg av Odd Fellow Gården (A/S Stortingsgaten 28) ble sendt fra DARK Arkitekter til Plan- og bygningsetaten (PBE) i uke 17.  PBE har nå en frist på 12 uker til førstegangsbehandling av forslaget (august/september 2017). Etter behandling og utarbeidelse av en saksfremstilling vil forslaget bli sendt ut på høring til berørte parter (andre offentlige etater, naboer mm) med en svarfrist på 6 uker. Dvs. da er vi i medio oktober 2017. Når andre gangs behandling og endelig vedtak vil foreligge er derfor avhengig av kompleksiteten etter høringsfristen. DARK Arkitekter har anslått dette til ca. 3 måneder (årsskiftet 2017/2018). Selv om forprosjektet da vil bli noe forsinket, er dette spart tid under hovedprosjektet da flere forhold er avklart.

Byantikvaren er den etaten, som er mest tungtveiende med sine innsigelser mot å bygge over dagens høyde på bygget. Andre parter er nærliggende naboer, men disse vil ikke flagge noe standpunkt før det foreligger en lys- og solanalyse etter påbygg av Odd Fellow Gården. PBE har til nå ikke gitt noen negative signaler under våre forhandlinger med dem.

2)           LOGEDRIFT I BYGGEPERIODEN
A/S Stortingsgaten 28 er nå i forhandlinger med NCC om leie av Gamle Logen på Bankplassen, for en periode vi ikke kan avholde logemøter i Odd Fellow Gården. Det legges opp til fire logesaler med tilhørende lobbyer. Felles bespisning vil foregå i den store salen. De arealer som skal benyttes til logesaler og lobbyer søkes leid eksklusivt. Dette vil også gjelde store sal til bespisning eksklusivt logedager og logearrangementer.

Det er administrasjonens oppfatning at det vil være vanskelig å finne bedre egnede lokale med bedre beliggenhet til en overkommelig pris. Det er administrasjonens mål at forslaget til kontrakt blir lagt frem til behandling i Ordensvirksomhetskomiteen og til godkjenning  av styret i selskapet før sommerferien.

3)           ODD FELLOW SENIORBOLIGER (OFS)
Styret har vedtatt at det kan benyttes inntil kr 3 mill til utskifting av nødvendige vinduer og balkongdører (37 dører og 27 vinduer) i OFS i 2017. Arbeidene vil bli sendt ut på anbud før sommeren, med planlagt oppstart etter sommeren. Ferdigstillelse desember 2017.

4)           NYTT STYRE i AS Stortingsgaten 28
På årets generalforsamling fredag 21.04.2017 ble samtlige av de som var på valg i styret gjenvalgt. Vi henviser her til årsrapporten, som er lagt ut selskapets hjemmeside (www.st28.no) under fanen «Medlemmer»”.

5)           ØKONOMI
Årets resultat ble etter skatt på kr 12 904 764. Det ble vedtatt et utbytte på
kr 2 900 000 til dekning av logenes leieforpliktelser. Kroner 10 004 764 ble vedtatt overført annen egenkapital. Selskapets bankinnskudd økte fra kr 34 239 370 pr. 01.01.2017 til kr 46 649 772 pr. 31.12.2016.

Tomter, bygninger, driftsløsøre, inventar mm er satt til kr 40 984 438. De reelle verdier er anslått til minimum kr 1,3 mrd.

Til slutt kan vi informere om at det i rehabiliteringsprosessen har vært lite eller ingen bevegelse på vår banehalvdel før nå. Vi vil uansett komme med en statusoppdatering til dere før sommeren.

Oslo, 27 april 2017

Med vennlig hilsen
A/S Stortingsgaten 28


Ole Fjelldal
Prosjektleder

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern