logo

Søk

Fredag 10. november 2017 inviterte A/S Stortingsgaten 28 v/ daglig leder Ole Fjelldal til eiermøte

Siden A/S Stortingsgaten 28 fyller 85 år 11.11.2017 ble det invitert både til eiermøte og gåsemiddag.

Prosjektleder og nestleder ga en grundig orientering om status og fremdrift i rehabiliteringsprosjektet.

Status april – november 2017
18. april
- Søknad om omregulering sendt Oslo Plan- og bygningsetat (PBE).
- Sette bygningsmassen tilbake til sin opprinnelse  - 1934.
- Påbygg over kino og logesaler, 11 etasjer.
- Ifm oppstartsmøte og senere dialogmøter ble det ikke gitt føringer fra PBE.
- Byantikvaren (BYA) går for påbygg på 9 etasjer som maks høyde
3. august
- PBE sender reguleringssøknaden ut på offentlig høring.
- Helt overraskende støtter PBE BYA sin innsigelse (maks 9 etasjer).
- Egen presentasjon i byutviklingskomiteen i bydel St. Hanshaugen den 20. sep.
- Samme presentasjon vist for bydelsutvalget i St. Hanshaugen bydel den 26. sep.
2. oktober
- Dark arkitekter (vår arkitekt) sender våre bemerkninger til PBE.
25. oktober
- Avholdes bemerkningsmøte. PBE ønsker mer utredning om blant annet sykkelparkering. Sendes innen kort tid.
- Begrenset ny høring.

Fremdrift og mulig handlingsrom
- Behandlingstid hos Oslo PBE før framsending til Oslo Rådhus er ca 16 uker. Dvs. månedsskifte feb/mars 2018.
- Behandlingstid i Oslo Rådhus (faginstanser og politisk behandling) normalt 6-12 måneder. Dvs. tidligst 3. kv 2018.
- Muligheter og handlingsrom fram til endelig innstilling fra Oslo PBE, vinter 2018.
- Muligheter og handlingsrom fram til endelig politisk vedtak i Oslo bystyre 3. kv 2018 - 1. kv 2019.

Prosjektet, slik det fremstår i dag er blitt presentert for bydelspolitikere på følgende måte:
(klikk på bildet for større bilde)

Styret og prosjektledelsen la fram følgende reviderte hovedplan for utviklingen av Stortingsgaten 28 med følgende fremdriftsplan:
(Klikk på bildet for større bilde)


Midlertidige lokaler i byggeperioden
- Våren 2016 tok NCC Property kontakt med Stor Skattmester Paal Østmoe. NCC Property eier Game Logen AS som er et rent driftsselskap for utleie av selskaps- og arrangementslokaler. Gamle Logen eies av en stiftelse kontrollert av Oslo kommune og er i sin helhet leid ut til NCC på langtidskontrakt.
- NCC ønsket å øke inntektene i Gamle Logen AS, Odd Fellow var da en kandidat som var interessant for NCC å spørre. Gamle Logen kunne dekke vårt behov for midlertidige lokaler 2021-2023.
- Intensjon om leienivå og leielengde inngått våren 2017 med NCC.
- Sensommer 2017 mener NCC/Gamle Logen AS at de vil gå med minst kr 6 mill. i årlig underskudd ved at Odd Fellow disponerer det aller meste av bygningen 4 kvelder i uken totalt 8 måneder av året. Dette uten at vi har diskutert pris på restauranttjenester.
- Dialogmøte med NCC avholdt 16.10.2017, hvor de lovet å regne på det en gang til. De skulle komme tilbake innen kort tid, intet hørt eller sett.
- Ordensvirksomhetskomiteen jobber derfor nå videre med alternative løsninger via profesjonelle meglere med fokus på beliggenhet og fasiliteter.
- Tidsmessig har vi fortsatt gode marginer, men å finne midlertidige lokaler så tidlig som mulig vil gjøre hele rehabiliteringsprosessen mer bekvem.

Organisering Folke Bernadottes vei 43/45 og 41
Vedtak på GF 21. apr 2017
- Styret legger frem på GF 2018 et estimat over driftskostnadene ved å forvalte Odd Fellow Seniorboliger (OFS) som en egen enhet/selskap.
- Med forankring i tilstandsrapport fra OPAK 2016 for Folke Bernadottes vei 43-45 med fremtidig vedlikeholdsbehov for de neste 10 årene legger styret frem på GF 2018 et estimert vedlikeholdsbehov for OFS tom 2026, i tillegg kommer rehabilitering av fristilte leiligheter.
- Styret legger frem et estimat på leieinntekter i OFS for samme periode på GF 2018.
- Styret legger frem på GF 2018 forslag til eierform av OFS.
- Orientering om saksprosessen gis på eiermøte høsten 2017.

Status:
Arbeidet med å utarbeide rapporter i henhold til generalforsamlingsvedtak er godt i gang, og er i ferd med å bli ferdigstilt.
- Foreløpig rapport legges frem for styret i løpet av høsten 2017.
- En helhetlig vurdering legges frem på generalforsamlingen 21.04.2018. Det er to vedtak som behandles i samme rapport.

Eventuelt
Som siste punkt ble det åpnet for en spørsmålsrunde.
Det ble stilt en rekke spørsmål som ble utførlig besvart av styre og prosjektledelse.

Avslutning
Etter eiermøtet ble alle invitert til gåsemiddag. En god tradisjon, lekkert tilberedt og servert av kjøkkenet i Stortingsgaten 28.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern