Gode ordenssøsken.

Skal vi tro historien, er vår Orden nærmere 300 år gammel. Den startet i England da den voldsomme industrielle revolusjonen feide over dette landet, og de gamle samfunnsformene ble revet opp med rot. Den gangen ble det et enormt behov for sammenslutninger som vår Orden.

Hvis vi spør oss om hva som den gangen var kjernen i ordensarbeidet, er svaret tindrende klart: «Å skape et fellesskap tuftet på gjensidig solidaritet og respekt for menneskeverdet». Alle historiske kilder er unisone om at dette var selve bærebjelken. Den industrielle revolusjonen var som en ødeleggende orkan. Den knuste alle de gamle samfunnsformene. På restene av det som var igjen, måtte menneskene bygge nye fellesskapsformer. Odd Fellow Ordenen valgte solidaritet og respekt for medmennesker.

Nå er det gått nærmere tre hundre år etter at den første Odd Fellow loge så dagens lys. Samfunnet har fortsatt å forandre seg fra år til år, fra tiår til tiår. Vi lever fullstendig annerledes enn våre besteforeldre og oldeforeldre. Det er nesten som om å bo på forskjellige planeter.

Den velferdsstaten som vi tar for gitt med sosiale hjelpeordninger, trygder og støtteordninger, var bare en fjern drøm for våre oldeforeldre. For oss er slike ordninger håndfaste realiteter.

De fleste medlemmene av vår Orden lever ryddige, veletablerte og trygge liv. Vi møtes til vakre, meningsfulle, stemningsfulle og etisk verdifulle logemøter. Vi gleder og varmer oss i vårt sosiale samvær. Vi møter vennlighet og oppmuntring i et omfang som du ikke finner mange andre steder. Ordenens motto og vennskap, kjærlighet og sannhet virkeliggjøres for de fleste på en overbevisende måte.

Ser vi på vår Ordenens utvikling og gjennomslag gjennom disse nærmere tre hundre år, må vi ha lov å kalle det en suksess.

Men denne suksessen begrenser seg til våre indre sirkler og våre indre forhold. Kaster vi et blikk på de omgivelsene vi lever i, forandres bildet straks. Rett utenfor vår logedør, stuedør og husdør finnes det mennesker som ikke bare kan være fattige, men som lider av det moderne samfunns mangler.

I vår tid er det disse menneskene som faller utenfor som kaller på Ordenens solidaritet, velvilje og omsorg. Hvis alle Ordenens medlemmer åpner sitt hjerte og hånd for dem som faller utenfor, vil verden bli et bedre sted og vi kan alle feire en mer meningsfull jul.

Hvor og hvem er disse som faller utenfor?

Du finner dem over alt i samfunnet. De er av alle aldre, av alle sosiale klasser. Og hva du skal gjøre for dem, forstår du best selv når du møter dem ansikt til ansikt. Det er da vår Ordens verdier består sin egentlige prøve.

En hjertelig god julefest til dere alle.

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Morten Buan

Stor Sire