Enhver loge skal ha følgende valgte nevnder - jfr. Kap. 10 i "Lov for Loger" :

a) Nevnd for logens Styrkelse og Ekspansjon; b) Nominasjonsnevnd; c) Finansnevnd; d) Nevnd for etterlatte; e) Nevnd for hjelp og støtte; f) Revisjonsnevnd.

Foruten de valgte nevnder som omhandles i §10-1 til §10-6 skal enhver loge ha :

a) Nevnd for utadvendt arbeid; b) Nevnd for omsorg; c) Nevnd for anskaffelser; d) Undersøkelsesnevnder (etter behov inntil tre); e) Privatnevnd; f) Gradnevnd - jfr. Kap. 11.

Andre nevnder kan, om logen bestemmer det, velges av logen eller utnevnes av OM til å ivareta spesielle oppgaver i logens tjeneste - jfr. §11-6. Logen kan fastsette nødvendige retningslinjer for slike nevnders virksomhet. Dette har loge nr. 24 Gregorius Dagssønn trukket opp i sin Særlov av 13. mars 2013 og har valgt å opprette en "Gradspillnevnd" i tillegg til de lovpålagte nevndene.

Loge nr. 24 Gregorius Dagssønn ser det som særdeles viktig at de ulike nevndene fungerer etter hensikten. Det medfører at logens indre anliggender blir vesentlig styrket, og logelivet til det enkelte medlem blir mer engasjerende og meningsfullt. I slike sammenhenger er det spesielt viktig å fordele arbeidsoppgavene på flest mulig av brødrene, slik at man ikke drar veksler på de samme personene til enhver tid.