SÆRLOV

BEKJENTGJØRELSER

REBEKKA Δ nr 22 VILJEN I.O.O.F.

Møter i Troens Grad                

T

Møter i Håpets Grad                                                      

H

Møter i Barmhjertighetens Grad                                      

B

Ved opptagelse og forfremmelse tilføyes                          

+

Ekstramøte                                                                    

X

Festleir                                                                         

Foredrag                                                                       

Fd.

Installasjon av embedsmenn                                             

EI

Instruksjon                                                                    

Instr.

Leir                                                                             

  Δ

Nominasjon                                                                    

N

Valg                                                                              

V

Viktig møte                                                                    

XX

Eks. nr 1:     22.09. 19.00 B+ Galla

Eks. nr 2:     22.09 19.00 Fd

 

SÆRLOV 
for

REBEKKALEIR NR. 22 VILJEN I.O.O.F.

§1 

Leiren avholder sine ordinære møter i Odd Fellow Huset i Arendal. Møter kan også legges til andre Logehus i distriktet.

Møtene avholdes hver første torsdag i månedene september – mai.

Møtene begynner kl. 19.00.

Møtene kunngjøres i logenes terminliste som deles ut til medlemmene før terminstart.

Ekstraordinære møter innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel.

§ 2

Hvert medlem betaler en årskontingent som er fastsatt av leiren og godkjent av Distrikts Stor Sire.

Matriarkene betaler kontingenten forskuddsvis. Gradsgebyrene er de som til enhver tid er fastsatt av Storlogens valgte embedsmenn.

§ 3

Medlemmene plikter å meddele telefon, e-post og adresseendringer til leirens Sekretær snarest mulig etter endring.

§4

Rebekkaleirens emblem kan kjøpes av matriarker etter opptagelse i Troens Grad.

§ 5

Ved gradspasseringer og Festleir skal antrekket være sid sort kjole. Ved arbeidsmøter skal antrekket være kort sort kjole for alle.

§ 6

I tillegg til de nevnder som er nevnt i Lov for Leire Kap. 10, kan Rebekkaleir nr. 22 Viljen ha en Foredragsnevnd på minst tre medlemmer.

Leirens ettermøter arrangeres av en Privatnevnd/Vertinne komite på minst 4 medlemmer i samarbeid med Dep. Hovedmatriark. Nevndene avgir en årlig rapport til Leiren.

§ 7

Sekretær og Skattmester kan få en godtgjørelse. Leiren bestemmer i så fall beløpets størrelse.

§ 8

Endringer eller tilføyelser til denne Særlov kan bare vedtas såfremt de blir foreslått i et ordinært møte av minst fem godstående matriarker av Barmhjertighetens Grad. Forslaget må vedtas med minst 2/3 flertall av de tilstedeværende godstående matriarker i det påfølgende møte.

Forslaget sendes Stor Sire via Distrikts Stor Sire for godkjenning.

 

   Vedtatt på leirmøte den 5.november 2013.

 

 

Godkjent i Oslo den 18.november 2013.

 

Morten Buan

Stor Sire                     Svanhild Sandem

                                    Stor Sekretær