Odd Fellow loge nr. 139

Kong Haakon I.O.O.F.

10 år

26. april 2011

 

Forord

 

Loge nr. 139 Kong Haakon er 10 år i 2011, instituert på Ordenens offisielle stiftelsesdag 26. april.

Det er derfor på sin plass og på tide å oppsummere de 10 år som har passert. Bortsett fra et godt arbeid etter oppstart med vår egen loges “Kongstanker”, ført i pennen av bror Egil Nord, har vi ikke klart å holde i hevd en tradisjon med medlemsblad.

I arbeidet med dette lille heftet har det derfor vært godt å se tilbake på de første nummer av “Kongstanker” og låne redaksjonelt stoff derfra. Det er å håpe at vi kan klare å få på plass et eget medlemsblad, ikke minst for at senere ledd av vår kjede kan ta med seg historiske fakta rundt etableringen av og de første år av en ny loge, men også som et levende bidrag i nåtiden.

Jeg vil foruten nevnte bror Egil Nord (nå loge nr. 22 Thomas Wildey) også takke bror Jan Petter Husebye for hans utrettelige innsats med sitt kamera på våre ettermøter. Dette har gjort det mulig å bruke aktuelle bilder til dette skriftet. En takk rettes også til de bidragsytere som velvilligst har sendt inn velvalgte ord til oss. Hvem disse er fremgår av de påfølgende sider.

Kjære leser, bli ikke forvirret når du innledningsvis leser et annet navn på logen enn det navn vi i dag har. Logen ble instituert som loge nr. 139 Haakon VII men byttet navn til loge nr. 139 Kong Haakon. For å gjøre det hele mer komplisert så ble vi også av Storlogen opprinnelig gitt logenummer 140 og vårt Fribrev ble utferdighet til loge nr. 140 Haakon VII. Hva som skjedde og hvordan dette kan ha seg, - vil du finne i senere artikler.

Tilslutt vil jeg poengtere at det sikkert er mye som burde ha vært tatt med og jeg håper, intet som burde ha vært tatt vekk. Savner du noe får vi sammen ved neste korsvei lage noe enda bedre.

God lesning. Et godt jubileum ønskes alle!

 

Oslo, 26. april 2011

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Ole-Bernt Wivesøll
Overmester

 

    Hilsen fra bror Stor Sire    responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Kjære brødre i Loge nr. 139 Kong Haakon

I anledning logens 10 års jubileum sender jeg Den Norske Storloges hilsen og gratulasjon.
Vi takker for et godt samarbeid gjennom 10 år.

Loge Kong Haakon har som en ny og ung loge som de fleste, hatt sine utfordringer med å holde en stabil vekst i medlemsutviklingen. En forholdsvis liten loge krever et jevnt godt oppmøte dersom en skal lykkes med å skape den gode stemningen i logemøtene. Jeg håper at jubilanten er inne i et godt spor og vil utvikle seg til en livskraftig og god loge.

Vårt mål er at logen skal gi hver bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn. Mitt håp er at loge Kong Haakon sine embedmenn og brødre også i årene som kommer vil ha dette mål som grunnlag når de skal føre logens arbeid og tradisjoner videre. Skal logen nå dette mål er en avhengig av kvalitet i arbeidet. Kvalitet i fremførelse av ritualer og spill, Det seremonielle arbeidet må være preget av opplevd kvalitet og høytidelighet. Det betyr at vi må perfeksjonere fremførelsen av ritualene. Kvalitet betyr også at vi holder på antrekk, opptreden og etiketten. Stil og verdighet bør være logens omdømme. Det er ikke bare i logesalen vi må ha kvalitet som mål; informasjonsmøtet, hjemmebesøket, ettermøtet og ikke minst samværet brødrene imellom må være preget av kvalitet. Vi lykkes den dagen en bror, nyinnvidd eller veteran, tenker etter en logeaften; Dette var et godt møte. I kveld opplevde jeg noe positivt. Logen er en givende del av mitt liv.

På Den Norske Storloges vegne takker jeg brødrene for godt utført arbeid og derved en livskraftig jubilant.  En spesiell takk til embedsmennene gjennom disse år og til Chartermedlemmer som la grunnlaget for loge Kong Haakon for 10 år siden.

Dett er mitt håp at Loge nr. 139 Kong Haakon også i fremtiden vil bidra til fortsatt utvikling for brødrene i logen og derved for Odd Fellow Ordenen i Norge.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

 

Fra tanke og ord til handling

Oslo Broderforening ble stiftet 26. april 2000.
Som en beskrivelse av arbeidet med å få til en ny loge; fra tanke og ord via broderforening og frem til handling – en ny loge, er et utdrag av noen av ordene fremført av broderforeningens formann og logens første OM, Rune Wennevold, ved hans tale ved institueringen, beskrivende:

Formann i Broderforeningen og logens første OM Rune Wennevold

Utdrag av Bror OM Rune Wennevolds tale ved festmåltidet etter institueringen (sitat):

“Det er en stor glede for meg å stå her i dag som OM i Loge nr. 139 Haakon VII for å erkjenne at vi har skapt en Loge over kun 12 måneder, og at mine ord til Stor Sire for nøyaktig ett år siden skulle bli virkelighet. Da sa jeg:

Stor Sire, - vennligst sett av den 26. april 2001, for da skal De instituere vår nye Loge i Oslo. Ja vel sa han da, og tok vårt ord på det, og reserverte dagen. Hvordan kunne jeg være så sikker på dette, jo, fordi de 10 brødre som sto bak meg og rund meg, de ga meg styrke til å føle denne overbevisning som sann. Mine brødre – så skjedde!

Fra starten av var vi kun 11 personer. Da er det lett å forestille seg at det var ganske tomt i salen. Men tomhet og fattigdom skaper styrke! Det ga oss inspirasjonen til virkelig å søke i vår vennskapskrets for å tilby det Logen og Odd Fellow Ordenen alene kan tilby.

Det å danne en ny Loge er en spesiell situasjon- Tenk bare - Det i starten å sitte rundt et bord med kun 11 brødre gir naturligvis en forskjell fra det vi var vant til i våre moderloger, men en ting skal ikke fornektes; samholdet rundt dette lille bord og å skape en familie full av varme og nærhet. Dette ga oss en helt utrolig styrke for den videre utvikling.

Jeg kan faktisk ikke huske at noen i senere tid har greid å skape en loge på 12 måneder. Mine brødre i Oslo Broderforening uten vårt gode samarbeid hadde vi aldri klart å skape Loge nr. 139 Haakon VII. Takk skal dere ha, alle sammen. Jeg har følt stor inspirasjon ved å jobbe i samarbeid med dere, og jeg er stolt! (sitat slutt)

26. april 2001
Rune Wennevold
Overmester

Loge nr. 139 Kong Haakons Chartermedlemmer

Bak fra venstre: DDSS Jan Erik Johansen, Bror Bjørn Delbæk.
Foran fra venstre Stor Vakt  Morten Buan, Eks OM Rune Wennevold, Storrepresentant Per Bredo Østby (daværende titler benyttet på samtlige).

Oslo Broderforening ble startet 26. april 2000, nøyaktig ett år tidligere av 11 brødre fra fem ulike Oslo-loger; St. Hallvard, Thomas Wildey, Fridtjof Nansen, Viken og Johan Middelthon.

På vegne av Oslo Broderforening hadde de fem chartermedlemmene Rune Wennevold, Per Bredo Østby, Morten Buan, Jan Erik Johansen og Bjørn Delbæk, anmodet Storlogen om å instituere den nye Loge nr. 139 Haakon VII, noe Stor Sire med glede meddelte at han ville, 26. april 2001.

I perioden fra stiftelsen og frem til institueringen økte antallet medlemmer i broderforeningen fra de opprinnelige 11 til 31 medlemmer

Medlemmer ved oppstarten 26. april 2001:
Rune Wennevold, Per Bredo Østby, Morten Buan, Jan Erik Johansen, Bjørn Delbæk, Hans Kyrre Draagen, Egil Nord, Åge Styve, Tor Øivind Arnesen, Simon Frede Dahl, Bjørn Flatmo, Svein Asle Flatmo, Oddvar Haslerud, Odd Heldre, Petter Martin Hustad, Jan Petter Husebye, Ole Ingvald Johnsen, Knut Maroni, Karl-Johan Mevold, Jarle Roger Ruud, John Erik Samdal, Nils Skredderstuen, Jan Erik Svensen, Bertel Wibred, Ole-Bernt Wivesøll, Ørnulf Viggo Holstad, Lasse Schmidt, Steinar Danielsen, Tor Eriksen, Arild O. Gautestad og Bjørn Martin Holm.

  Begrunnelse for navnet Kong Haakon.

Til Storlogen Oslo 1. mars 2001

Oslo Broderforening har vurdert mange og ulike navneforslag, og på medlemsmøtet 26. februar 2001 hadde to forslag utpekt seg, ”Haakon den 7.” og ”Pipervigen”. Alle medlemmer i broderforeningen var på forhånd i eget brev orientert om navnevalget og forslagene. På møtet 26.2. 2001 deltok 20 medlemmer med stemmerett og etter en kort diskusjon var det klart for skriftlig avstemming. ”Haakon den 7.” fikk 12 stemmer og ”Pipervigen ” fikk 8 stemmer. ”Haakon den 7.” var valgt som navn på den nye loge, med det forbehold at Det kongelige slott godkjenner navnet. Det bør kanskje vurderes å skrive navnet ” Haakon VII”, da dette er den skrivemåte som i dag benyttes av Slottet. Begrunnelsen for logenavnet fremgår nedenfor:

Loge nr. 139 Haakon den 7. vil bli et godt og kjært navn på en loge som har sitt utspring i Oslo og i nærheten av Slottet og 7. juni-plassen og bautaen over Kong Haakon VII.

Det er viktig å ha et navn de fleste har et forhold til og kan "identifisere seg med" uten lange forklaringer. De fleste, selv om mange ikke opplevde Haakon VII som konge, har likevel et forhold til ham. Et navn som er lett å identifisere seg med, er viktig når nye (og yngre) brødre søker mot Odd Fellow og vår loge. Vi har som mål å være en loge "anno 2001", - navnet bør derfor også i noen grad reflektere det. Vi mener Haakon den 7. reflekterer dette i langt større grad en Pipervigen eller et annet gammelt (og delvis ukjent) stedsnavn. Den geografiske nærhet har også gyldighet i forhold til Haakon VII – da vår nærmeste nabo er Slottet, vi har 7. juniplassen og statuen av Kong Haakon samt en gate oppkalt etter hans hustru, Dronning Mauds gate i vårt nære nabolag. Vi har også Kongeterrassen og Haakon VII’s gate i umiddelbar nærhet. Og ikke å forglemme, spesielt i forhold til yngre generasjoner, vi har i dag en kronprins og kommende konge med samme navn.

Vi oppfatter Hans Majestet Kong Haakon VII som en konge som hadde stor kjærlighet til Norge og til Norges befolkning. Han satte hensynet til landet og befolkningen foran alt annet og gjorde det mot Norge og folket som han selv ville at folket skulle gjøre. Ikke minst hans opptreden ved utbruddet av 2. verdenskrig har satt seg i det norske folk. ”Gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg ”. Det bør være en opptreden og en holdning som enhver bror i Odd Fellow kan identifisere seg med. Han tok også som motto, ”Alt for Norge” , noe som viste hans troskap til folket og landet , og også vår Ordens grunnprinsipper og verdier , Vennskap. Kjærlighet og Sannhet, i praktisk handling.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Oslo Broderforening

Rune Wennevold                                                            Bjørn Delbæk
Formann                                                                          Sekretær

Logens første embedskollegium

Bak fra venstre: Sekretær Bjørn Delbæk, Kasserer Odd Heldre, Skattmester Hans-Kyrre Draagen.

Foran fra venstre Fung. Eks OM Per Bredo Østbye, OM Rune Wennevold, UM Bjørn Flatmo
 

      Valgte embedsmenn

      Stor Repr.  Jan Erik Johansen
      Fung. Eks OM: Per Bredo Østbye

      Fra høsten 2001 Jan Erik Johansen

OM: Rune Wennevold
UM: Bjørn Flatmo
Sekretær Bjørn Delbæk
Skattmester Hans K Draagen
Kasserer Odd Heldre

Utnevnte embedsmenn:

CM: Ole-Bernt Wivesøll
Kapellan: Egil Nord
Inspektør: Karl Johan Mevold
Indre Vakt: Jan-Erik Svensen
Ytre Vakt: Bjørn Martin Holm
Arkivar: Ole Johnsen

Musikkansvarlig: Nils A Skredderstuen OM høyre ass: Tor Ø. Arnesen
OM venstre ass: Petter Martin Hustad
UM høyre ass: Simon F. Dahl
UM venstre ass: Jarle R. Ruud
CM høyre ass: Svein Flatmo
CM venstre ass: Jan Petter Husebye
Inspektør ass: Bertel Wibred
SE Rune Wennevold
Fører: Odd Heldre

Storembedsmenn sammen med logens valgte embedsmenn

Følgende Storembedsmenn foretok Institueringen i nevnte funksjoner:

Stor Sire Oddvar Granlund, Fung. Deputert Stor Sire Jan Erik Johansen,  

Stor Sekretær Gunnar Hasle, Stor Skattmester Per Espen, Stor Marshall Olav Eggum

Stor Kapellan Arvid Fjære og Stor vakt Morten Buan

  Daværende Stor Sire - Oddvar Granlund

 

Referat fra ettermøtet:

På ettermøtet, som på en utmerket måte ble ledet av Undermester Bjørn Flatmo, ble det servert en flott middag. Det ble avholdt en rekke taler og sunget flere sanger bl.a. Kongesangen, Ja vi elsker og Loge nr. 139 Haakon VIIs egen (og nye) sang.

Stor Sire Oddvar Granlund åpnet middagen med H M Kongens skål og holdt senere en flott tale hvor han var veldig optimistisk med hensyn til denne loges fremtid. Han var også svært positiv til valg av Haakon VII som logens navn og hvorledes hans motto som konge samsvarte med Odd Fellows verdier.

Innledningsvis i Stor Sires tale fikk vi også en flott deklamasjon av Stor Kapellan Arvid Fjære.
Stor Sire overrakte avslutningsvis en gave fra Storlogen på kr. 20 000,- som skulle komme oss alle til gode. Han ville om han skulle fortsatt som Stor Sire benyttet oss som eksempel i bestrebelsene etter utbredelse og ekspansjon. Den nye loge var et eksempel på hvorledes knoppskyting kan gjennomføres, dersom man har viljen og evnen til å se muligheter i stedet for å lete etter problemer. Han gratulerte oss alle med dagen og ønsket oss lykke til.

Kapellan Egil Nord leste umiddelbart etter Kongesangen en flott prolog som han selv hadde laget om Kong Haakon, vårt broderskap og tilblivelsen av vår nye loge.

Det var hilsninger fra flere andre loger og fra representanter fra våre svenske Odd Fellow venner.

Overmester Rune Wennevold holdt en god tale hvor han bl.a. kom inn på den nye logens tilblivelse og framtidsutsikter. Han takket for fint samarbeid i Oslo Broderforening og var stolt over hva vi hadde fått til. Han takket spesielt privatnemdens formann og DDSS Jan Erik Johansen som hadde vært en stor inspirasjonskilde i sitt praktiske arbeid. Han takket også Br. DDSS Thorleif Bredesen fra Arendal, som hadde tegnet vår loges emblem - Haakon VII ved bjørka i Molde.

Stor Marshall Olav Eggum takket for mat og hyggelig samvær under middagen.

Serveringen ble utført på en utmerket måte av søstre fra Rebecca Loge nr. 102 Constantia, og maten kom fra vårt eget Odd Fellow kjøkken i Stortingsgt. 28.

Middagen ble avsluttet med Kong Haakon konfekt og kaffe avec samt hyggelig sosialt samvær. Det var i alt 85 brødre tilstede på logemøtet.

Ført i pennen av daværende Sekretær bror Bjørn Delbæk

Loge nr. 139 Haakon VII’s første kollegium

 

Storrepresentant         Per Bredo Østby (fra sept 2001 )Jan Erik Johansen

Fung. Eks OM:           Per Bredo Østby (fra sept 2001 Jan Erik Johansen

 

Valgte embedsmenn

Overmester                Rune Wennevold

Undermester              Bjørn Flatmo

Sekretær                     Bjørn Delbæk

Skattmester                 Hans K Draagen

Kasserer                     Odd Heldre

 

Utnevnte embedsmenn

Ceremonimester         Ole-Bernt Wivesøll

Kapellan                     Egil Nord

Inspektør                    Karl Johan Mevold

Indre Vakt                  Jan-Erik Svensen

Ytre Vakt:                   Bjørn Martin Holm

Arkivar                       Ole Johnsen

Musikkansvarlig         Nils A Skredderstuen

OM høyre ass             Tor Ø. Arnesen

OM venstre ass           Petter Martin Hustad

UM høyre ass             Simon Frede Dahl

UM venstre ass           Jarle Roger Ruud

CM høyre ass             Svein Flatmo

CM venstre ass           Jan Petter Husebye

Inspektør ass              Bertel Wibred

SE                               Rune Wennevold

Fører                          Odd Heldre

 

Odd Fellow Ordenens formål er på ingen måte noen hemmelighet, og det er absolutt en fordel at samfunnet kjenner til Ordenens symbol - De Tre Kjedeledd - som står for ; Vennskap, Kjærlighet og Sannhet sammen med Ordenens eldgamle Budord som befaler oss å; besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse. Dette er de grunnpilarer Ordenens arbeid hviler på - et formål til beste for samfunnet selv.

Prolog ved institueringen av loge nr. 139 Haakon VII, 26. april 2001

av bror Kapellan Egil Nord

En konge sto frem
da tiden moden var,
om fremdrift for dem
som kjente veien klar.

Selv ville de styre og rede,
og ta sterkere del i den kraft
der Ordenen seg vil brede,
i kjærlighetens rennende saft.

Kong Haakon ble hans navn,
han kom fra moderens fang,
men skapte nok det savn
å bryte felleskapets sang.

--- 00O00 ---

Det er jo her han bor!
Nå går han mot de høye fjelle, -
langt oppe der nord
uten ferd å melde!

Foredere sa de gamle der hjemme!
Hvem lærte de dog latinen.
Lar de sitt broderskap lett glemme?
Så fritt tolereres ikke den minen.

Nå skal vi bli mange sier de lett,
så hvorfor da bryte stammen?  
Nei,- det går nok ei så kokett,-
for nå har de brutt rammen.

Dobbelt tall på 10 år,
formante vår Stor Sire.
Men kun med nye får,
lot andre seg avlire!

Økt medlemstall skapes kun
med en delingsmodell,
sa den vise munn,  
som lyder DDSS selv

Trang var den spede start
hvor 5 loger måtte anlites,
for oss ei å stå bart,
men rede til å slites

Ti brødre måtte vi være,
om broderforening anerkjennes,
men med styrken i vår lære
skulle ei den tanke brennes!

--- 00O00 ---

Den 26. april 2000 er dagen,
sa vår primo initiativtager,
for vi hører til den hagen  
hvor Loger seg lager.

For på den dato lot seg stifte
hele vår Orden den stolte,
så ei skulle vi derom rifte
om datoen for oss seg lett solgte

Slik var det likeledes
da vår Orden til Norge dro,
hvor brødre hett skulle bedes
om Odd Fellow i Norge også bo.

Så vi - som våre fedre;
Broderforening den 26. april!
Også Loge samme dato hedre,
For da er vi tredve brødre samlet
for Loge Haakon den VII at feire.
La gå om noe underveis ramlet,
for med Ordens budskap vi skal seire

--- 00O00 ---

Uten hjelp fra far
er veien tung å favne,
så når vi den gode støtte har
fra Loge Viken, vi intet savne.

Du kjære bror, Loge Viken,
du sa kun; Vi hjelper deg
Vi legger deg ikke sviken,
og slett ikke gjør vi deg lei.

 

Loge Viken; Takk til deg og dine brødre! Alt hva vi ville, ga du oss kun et ja.
Som moderloge er dere nå våre mødre,
slik en moderloge er vi stolte av å ha!

---ooOoo---

Og til dere andre Loger herværende;
sier vi klangfullt av hjertens lyst:
Nå er endelig mandag også en logedag! Hjertelig velkommen til oss i felles dyst!

---ooOoo---

Bror Wennevold, formann nå  Overmester: Takk for glød, taktfasthet og initiativ.
Som primus motor vi andre ble hester,
men vi visste du ville Ordenen gi nytt liv.

Br. Jan Erik Johansen, formann i privatnevnden.
Nå litt mer som DDSS:
Du hadde den hevden
at for oss ble du et ess.

Takk til ellve brødre som sto frem.
Vi ville, - vi hadde et ønske å fylle!
I vår Orden skulle vi være dem
om vår ekspansjon skulle hylle.

Etter ett år ble vi tretti.
Sammen skal vi bygge Tomas Wildey's
vei frem, og slett ikke ta lett i
at kjærligheten og Gud’s mitte
er alene hva bærer broens lem.

Aldri forsake vår Gud og Far,
hvor Kjærlighet er den enesete lei
som gir Vennskap  som første pilar,
og Sannhet som den rette vei.

For med Troen som vilje,
og Håpet som styrken i brist,
blir livet den skjønneste lilje
for Barmhjertighetens høye list.

Slik vil vi alle streve
Haakon den syvende dermed-,
om alle i verden bedre å leve
på Herrens givne sæd.

Egil Nord

 

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Odd Fellow Ordenens grunnlegger – Thomas Wildey

“What Can I Do For You”

Den Ordensgren Odd Fellow Ordenen i Norge tilhører, ble stiftet i Baltimore i USA på initiativ av en engelsk utvandret Odd Fellow bror – Thomas Wildey (1782-1861).

I vertshuset The Seven Stars instituerte fem tidligere Ordensbrødre den første loge, Washington Lodge no. 1. Som leder - Overmester - ble Thomas Wildey valgt, den 26. april 1819.  Dette betegnes som Ordenens stiftelsesdag.

Thomas Wildey var leder av Odd Fellow Ordenen i USA inntil han trakk seg tilbake i 1833.

Ordenen spredte seg raskt i USA, og etter hvert også til en rekke land over store deler av verden. Den kom til Europa i 1870-årene og til Norge 1898. Den første Odd Fellow loge ble instituert i Stavanger, men ble senere overflyttet til Christiania.

 

Jeg kan klare alt.
Styrken jeg har, er ikke min egen, men kommer fra min tro til Gud.
Selv om jeg ofte ikke kan se veien, har jeg en forsikring om hans tilstedeværelse i livet.
Til å hjelpe meg med hverdagens utfordringer, så jeg hviler i hans nåde,
for jeg vet han leder meg.
Hva livet bringer, spiller mindre rolle, for jeg vet jeg er trygg i hans hender og gjennom styrken han gir meg.
Han har lovet at jeg kan klare alt.

(Ukjent forfatter og opprinnelse)

 

Jeg velger meg april
av Bjørnstjerne Bjørnson

(1832-1910)

Jeg velger meg april

I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,-
i den blir somren til!

Dette diktet skrev Bjørnson i 1879. Diktet er ikke bare en hyldest til våren og den kommende årstid, men Bjørnson ville også si til oss: det koster å få noe til – du må jobbe og kjempe, du må tro på det og holde fast på din mening.

 

Loge nr. 139 Haakon VII skifter navn til Kong Haakon

 

Det opprinnelige Fribrev til loge nr. 140 Haakon VII, med korreksjoner

Som omtalt i forordet på side 2 og på side 6 vedrørende navnevalget for logen, så har nummeret og navnet på logen blitt endret underveis.

I løpet av perioden fra stiftelsen av Oslo Broderforening 26. april 2000 og frem til institueringen 26. april 2001, ble navnevalget som tidligere omtalt foretatt.
Parallelt med Oslo Broderforening var det stiftet en broderforening i Stavanger. Storlogen og broderforeningen i Stavanger så for seg at de ville bli instituert før Oslo Broderforening. De fikk derfor loge nr. 140 og valgte navnet “Sverd i Fjell”. I midlertid kom vi dem i forkjøpet og ble instituert 26. april 2001 og for å holde på nummerrekkefølgen ble nummeret på vår loge endret av Storlogen fra nr. 140 til nr. 139. Fribrevet ble derfor opprinnelig utstedt til loge nr. 140 Haakon VII, men nummeret ble rettet med korrekturlakk til nr. 139 før institueringen.

I løpet av vinteren 2001 foretok Oslo Broderforening et navnevalg og forslaget “Haakon VII” fikk flertall og ble foretrukket. Det ble sendt et brev til Det Kongelige Slott hvor man fortalte om navnevalget og ba om godkjennelse. I løpet av våren 2001, etter institueringen, mottok man svar på henvendelsen og slottet signaliserte da at de helst så at man ikke benyttet et konkret kongenavn fra kongerekken, og spesielt ikke en konge så tett opp mot vår egen tid. Ut fra slottets prosedyrer godkjente de ikke at vi benyttet Kong Haakon i stedet for, men det var åpenbart at de ikke hadde noe i mot at vi skiftet navn til “Kong Haakon”, men et brev fra slottet med godkjennelse ville vi ikke få.

Så sent som 2007 ble det utstedt et nytt Fribrev med korrekt nummer og korrekt navn uten endringer.
                                                                                              Skrevet av Ole-Bernt Wivesøll

 

God dag kjære medmenneske 
av Phil Bosmans

God dag,
kjære medmenneske,
Ta deg tid til å være lykkelig,
Du er et vandrende under,
på denne jord.
Du er enestående, spesiell,
uerstattelig.
Vet du det?
Hvorfor står du ikke målløs,
er du ikke glad og forbløffet
over deg selv
og over alle de andre
omkring deg?
Synes du det er så hverdagslig,
så selvsagt
at du lever,
at du får lov til å leve
for å synge og danse,
for å være lykkelig?
Hvorfor kaster du da bort tiden
på en meningsløs jakt
etter penger og eiendeler?
Hvorfor gjør du deg masse sorger
om tingene fra i morgen og overmorgen?
Hvorfor lager du bråk, hvorfor kjeder du deg,
drukner deg i tomme fornøyelser
og sover når solen skinner?
Ta deg rolig tid
til å være lykkelig.
Tiden er ingen motorvei
mellom vuggen og graven,
men plass
til å parkere i solen.

Belgiske Phil Bosmans, prest og forfatter, har fulgt oss med sine dikt gjennom alle logens år. Det er derfor på sin plass at ta ham med i dette skriftet til glede for alle lesere.

 

  Hilsen fra Eks DSS bror Per Bredo Østby

Bror Rune Wennevold kom til meg ved årsskiftet 1999-2000 og foreslo at det skulle dannes en Broderforening og spurte om jeg ville være med.
Tanken fenget meg fordi jeg nettopp var gått av som Eks HP i Leiren og følte at jeg hadde tid og lyst til å drive mer aktivt Ordensarbeid.
Broderforeningen ble snart stiftet og jeg satt som dens nestformann.
Ved Institueringen i 2001 ble jeg dens Eks OM. Det var jeg kun i noen måneder fordi jeg ble utnevnt til DSS og innsatt i september 2001.

Som nestformann i Broderforeningen deltok jeg jo i hele planleggingen av en ny Loge. Det var mange som var negative til en ny Loge i Oslo, men vi så en grobunn. Vi hadde en klar tanke om at vi ville få med brødre fra flest mulig Loger. Jeg tror nesten alle Loger i Distrikt 21 samt ett par i Distrikt 1 ble med i den nye Broderforeningen.
Det var en interessant og givende tid å få være med i Broderforeningen og arbeide frem mot en Instituering.
Som Eks OM satt jeg ikke lenge, men som DSS fikk jeg et vel så nært forhold til Loge nr. 139 Kong Haakon.
Det er naturlig at når en ny Loge institueres så vil det være mange skjær i sjøen. Alt går ikke på skinner fra første dag og utfordringene var selvsagt mange. Alle nye Loger har slitt med de samme tingene.
I en liten Loge som vår kommer man veldig tett inn på hverandre og man blir kjent og fortrolig med hverandre på en helt spesiell måte.
Dette broderskapet har betydd mye og jeg har følt meg utrolig hjemme i Kong Haakon. Derfor er jeg vel fortsatt med på alle de møter som jeg kan.

Mange av Logens brødre har markert seg sterkt i Leiren og det er viktig for Leiren å ha en slik grunnstamme. Det viser også yngre brødre, som etter hvert er aktuelle for Leiren, hvilken viktig del Leiren er i ens Ordensutvikling.

Loge nr. 139 Kong Haakon har vært et godt tilskudd i Odd Fellow Ordenen og jeg ønsker Logen mange gode år og god fremgang.

 

Per Bredo Østby
Eks OM / Eks DSS

 

Noen av de mange foredragsholderne i løpet av 10 år

Gunnar Sønsteby (f. 1918)– forretningsmann. Offiser og motstandsmann 1940-1945. Fortalte om sitt liv og operasjoner tilknyttet SOE/Kompani Linge og Oslogjengen.

Sønsteby er Norges høyest dekorerte borger. Tildelt bl.a. Krigskorset med Sverd og senere ytterligere 2 Sverd i tillegg. Sønsteby besøkte oss 26. sept 2005.

 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

“Kjakan” trollbinder et saklig interessert publikum.

Arne Håskjold holdt foredrag om Trygdeordninger 27. sept 2004.

Bror Torleif Sandnes fortalte om den fellesnordiske militære organisasjonen NORDCAPS, 10. jan 2005.

Thor Richard Teien fra Vinmonopolet holdt 9. jan 2006 et foredrag omkring emnet ”Vin og Mat”.

Bjørn Eirik Kirkeberg med tema “Tar vi vare på hverandre”, 10. nov 2008.

Bror Ole-Bernt Wivesøll fortalte om verdens første overbygde livbåt “ Storm King”, konstruert av Simon Jacob Engelhart Jørgensen og seilasen fra London til Australia i 1889-90, 14. sept 2009.

For å nevne noe; om NSB v/ bror Hans K Draagen, om Ringnes v/ bror Bjørn Delbæk, om utbyggingene på Gjelleråsen v/ bror Erik Bern osv, osv.
Vi har hatt kurs/smaking både av Vin- og tilhørende ost og ulike typer aquavit. Og tenk, da kom det virkelige mange brødre fra andre loger gitt J

 

  Hilsen fra DSS bror Morten Søraa

Loge Kong Haakon, vår yngste Loge i Distrikt 21, passerer 10 år tirsdag 26.4.2011. 
I den sammenheng ønsker jeg å gratulere Logen hjerteligst med dagen.

Logen består i dag av en kjerne brødre som utfører et godt og dedikert arbeid i ordenens ånd. Det er alltid en glede å besøke Logen og registrere den gode måte Logen ledes på og den fine stemningen som råder mellom brødrene.

Mitt ønske er at det arbeid som nedlegges og den planmessige måten Logen drives på, vil resultere i en god tilvekst av nye brødre slik at Logen får et godt fundament og at aktivitetene og det sosiale klima i Logen fenger gamle og nye brødre og fører til at arbeidet med ”Å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper  blant mennesker”  vil være det ledende og bærende i all virksomhet.

Loge Kong Haakon er viktig i Distriktets arbeid og jeg sender alle Logens brødre de beste ønsker om en god, kraftfull og positiv utvikling i årene som kommer, til beste for Logen og Ordenen.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Søraa
Distrikts Stor Sire

 

Klipp fra logens sosiale liv

Hyggeaften på Ringnes Bryggeri – festsalen - 28. november 2005

Daværende UM Hans K Draagen ønsker velkommen til venneaften og Øl-skole i festsalen Ringnes Bryggeri.

Samme sted har vi vært så heldige å besøke flere ganger bl.a. vinterfest med gjester 26. jan 2007.
Også dette ble et meget godt besøkt og vellykket aften.

 

Du er enestående.
Du er mer verd enn noen kan måle.
Du kan noe som er spesielt for deg.
Du har noe å gi andre.
Du har gjort noe du kan være stolt av.
Du har store ubrukte ressurser.
Du duger til noe.
Du kan godta andre.
Du har evne til å forstå og lære av andre.
Det er noen som er glad i deg.

 

Julemøte med ledsagere 11. desember 2006

Str. Wenche Hustad takker etter å ha mottatt velfortjent takk.

Kjente ansikter, nydelig dekket bord og med god mat.

 

Sommerfester

Sammen med ledsagere har vi bl.a. besøkt og hatt omvisning med og uten lokal guide på Hovedøya, i Oslo Middelalderby  i Gamlebyen, omvisning på NRK, på Norges Hjemmefrontmuseum og nye Holmenkollen skianlegg. Vi har besøkt Rodeløkken Cafe og vært på hageparty hos bror Bjørn Delbæk m/ fru Anne.

Ved minst 2 anledninger, sommer og  vinter, vært samlet til fest hjemme hos str. Wenche og bror Petter Martin Hustad i deres vakre hjem på Nordstrand. De har i alle år også stått for pynting og borddekking på vårt tradisjonelle julemøte med ledsager.

Sommerfest hos Anne og bror Bjørn Delbæk 16. juni 2004

 

Fra Håvamål

Vær gjæv imot gjest
og glad ver heime,
alltid vis og varsam;
minnug og målvis,
vil du mangklok heite;
ber gode gjetord fram.
Ein fåming me kallar
den som fått kan tala,
slikt er vesalmanns vit
.

 

Sosialaftener

Gjennom disse 10 år har vi støttet og har hatt gjester og foredragsholdere fra bl.a. disse organisasjoner:
Livsglede for eldre, Natteravnene i Oslo, Odd Fellows Forskningsfond for Multipel-Sklerose sykdommen, Hurdal kompetansesenter for blinde og svaksynte, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon Oslo m.fl.

Foreningen Natteravnene i Oslo på besøk

Natteravnene
Natteravnene er en humanitær grasrotbevegelse som har som formål å forebygge vold og skadeverk. Grunntanken er at edrue voksne menneskers tilstedeværelse virker dempende på urolige omgivelser.

Om Odd Fellow Ordenen (hentet fra nettsidene):

En god Odd Fellow skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet, og vise at Ordenens etikk er mer enn teori. Målet kommer også til uttrykk i det påbud Ordenen har gitt medlemmene helt fra starten i 1819:
 

Besøke de syke, hjelpe de trengende,
begrave de døde og oppdra de foreldreløse.

Mange av de oppgaver som Ordenen gjennom dette påbud påtok seg, er nå overtatt av samfunnet. Men selv den moderne velferdsstat overkommer ikke alt. Ordenen utøver således en betydelig humanitær innsats, både sentralt og lokalt. Det gis derfor god anledning til å arbeide i det godes tjeneste, dvs. omsette Ordenens etikk i praktisk handling.

Våre ettermøter

Vi mener selv, og det skulle bare mangle, men også andre gjestende brødre påstår det samme, at Loge Kong Haakon har hyggelige ettermøter. Som en liten loge i antall medlemmer er det sikkert lettere å inkludere alle tilstedeværende. Vi vektlegger at alle skal bli sett og tatt hånd om.

Når det pyntes til ettermøte i Loge Kong Haakon kan det se slik ut

Logen har i mange år hatt flinke medlemmer i Privatnevnden.
Bror Sverre Wennevold har en kreativitet og sans for estetikk som gjør at mange stikker innom for å se hans kunstferdige oppdekning.

  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Privatnevndens fristelser og flittige forberedende hender, ved bror Jørgen Swane og bror Svein Olav Lund i aksjon.

 

ORDENS BIOGRAFISKE  OPPLYSNINGER

Brødre i loge Kong Haakon med embedsfunksjoner; valgte og utnevnte innen Odd Fellow Ordenen, i hele eller deler av deres periode i loge Kong Haakon

Storlogen:
Bror Morten Buan

Stor Sire                      (2010-
Deputert Stor Sire       (2005-2010)
Stor Sekretær              (2001-2005)
Stor Vakt                    (1998-2001)

Bror Jan Erik Johansen
Distrikts Deputert Stor Sire (DDSS) (1996-2001)

Bror Per Bredo Østby
Distrikts Stor Sire (2001-2010)

Leir nr. 12 Akershus:
Bror Per Bredo Østby           Hovedpatriark 1995-1997 (samt andre embeder)
Bror Rune Wennevold           Hovedpatriark 1999-2001 (samt andre embeder)
Bror Jan Erik Johansen          Sekretær 1993-1995
Bror Ole-Bernt Wivesøll       Fører 2005-2009, Kasserer 2009-11
Bror Simon Frede Dahl         1. Teltvakt 2001-03. 2. Leirvakt 2003-05
Bror Hans Kyrre Draagen    4. Leirvakt 2009-11

Loge nr. 139 Kong Haakon - sentrale embedsmenn fra 2001
Storrepresentanter

Bror Eks DSS Per Bredo Østby (2001)
Bror Eks DDSS Jan Erik Johansen (2001-2007)
Bror Storrepresentant Rune Wennevold (2007-)

Eks OM
Bror Jan Erik Johansen (OM i nr. 22 85-87, i nr. 139 04-05)
Bror Rune Wennevold (OM i nr. 32 93-95 og nr. 139 01-03)
Bror Morten Buan (OM i nr. 56 95-97)
Bror Bjørn Delbæk (OM 05-07)
Bror Hans Kyrre Draagen (OM 07-09)

Eks DSS bror Per Bredo Østby tas også med selv om han formelt har gått tilbake til sin gamle loge nr. 20 Fridtjof Nansen. Han var Eks OM i logen fra april 2001 – sept 2001, da han ble utnevnt til DSS for distrikt 21.
 

OM
2001-2003       Bror Rune Wennevold
2003-2004       Bjørn Flatmo (til mars 2004)
2004-2005       Bror Jan Erik Johansen (mars 04-05)
2005-2007       Bror Bjørn Delbæk
2007-2009       Bror Hans Kyrre Draagen
2009-               Bror Ole-Bernt Wivesøll

25 års-veteraner i loge 139 Kong Haakon
Bror Petter Martin Hustad     (resipert 11. mai1971)
Bror Jan Erik Johansen          (resipert 20. januar 1973)
Bror Tor Øyvind Arnesen     (resipert 22. november 1977)
Bror Ole-Bernt Wivesøll       (resipert 1. februar 1979)
Bror Rune Wennevold           (resipert 11. mars 1980)
Bror Oddvar Haslerud          (resipert 30. mai 1983)

Medlemmer i leir nr. 12 Akershus

Bror Morten Buan
Bror Jan Erik Johansen
Bror Rune Wennevold
Bror Bjørn Delbæk
Bror Hans Kyrre Draagen
Bror Ole-Bernt Wivesøll
Bror Simon Frede Dahl
Bror Torleif Per Sandnes
Bror Petter Martin Hustad

Bror Knut Lundbye
Bror Jan Petter Husebye
Bror Sverre Wennevold
Bror Tor Øivind Arnesen
Bror Oddvar Haslerud
Bror John Erik Samdal
Bror Åge Styve
Bror Hans Emil Ratvik

Medlemmer i loge nr. 139 Kong Haakon pr jubileumsdato:

Tor Øivind Arnesen
Erik Bern
Morten Buan
Jørn Buø
Simon Frede Dahl
Steinar Jørgen Danielsen
Bjørn Delbæk
Hans Kyrre Draagen
Arne Fossum
Arild O. Gautestad
Arne Grimstad
Knut Georg Gundersen
Oddvar Haslerud
Joe Kevin Holmvik
Christian Huse
Jan Petter Husebye
Petter Martin Hustad
Arne André Håkon Jensen
Jan Erik Johansen
Yngvar Kjønigsen
Svein Olav Lund
Knut Lundbye
Karl Johan Mevold
Frode Nilsen
Pål Aage Nordahl
Dan Michaeil Nørager
Arvid Randen
Hans Emil Ratvik
Espen Østvold Rølla
John Erik Samdal
Torleif Per Sandnes
Jose de Sousa
Åge Styve
Karl-Henning F. Svendsen
Jørgen Swane
Nils Rune Wennevold
Nils Sverre F. Wennevold
Ole-Bernt Wivesøll
Thomas Michael Zupfer
Knut Øverbø

 

Logens valgte kollegium i jubileumsåret - forsterket av bror Ceremonimester

Bak f.v.: Sekretær Torleif Per Sandnes, Undermester Simon Frede Dahl, Skattmester Knut Lundbye og Ceremonimester Jan Petter Husebye.
Foran f.v.: Storrepresentant Rune Wennevold, Overmester Ole-Bernt Wivesøll og Fung. Eks Overmester Hans Kyrre Draagen.
Kasserer Erik Bern var fraværende da bildet ble tatt.

Til ettertanke

Om å gi

Du gir lite når du bare gir av dine eiendeler. Først når du gir av deg selv, gir du virkelig noe.

Om gode gjerninger

Og en god gjerning som gir seg selv vakre navn, vil avle forbannelse.
 

Om glede og sorg

Jo dypere sorgen trenger inn i deg, jo større glede kan du oppnå.

Noen av dere sier: 'Gleden er større enn sorgen', og andre sier, 'Nei, sorgen er størst.' Men jeg sier at de er uatskillelige.

Om kjærlighet

Elsk hverandre, men ikke gjør kjærligheten til et bånd. La den være et bevegelig hav mellom deres sjelers kyster.

Om tanken

Tanken er en av luftens fugler, og i et bur av ord kan den nok folde ut vingene, men ikke fly.


Kahlil Gibran

Besøk i andre loger

Besøk i andre loger skaper gode bånd og hyggelige opplevelser. Brødrene har vært flinke til å besøke loger både på sine opprinnelige hjemplasser, nye steder i inn- og utland, sine gamle loger og logene i Distrikt 1 og 21.

Besøk i loge nr. 32 Viken 26. april 2005

Besøk i loge Fridtjof Nansen 2008
Samlet til hyggelig ettermøte f.v. Erling Nystuen, Trygve Johansen og Ole Weyer Tveitan.

Besøk fra Storlogen

Bror Stor Sire Harald Thoen 26. april 2004

Embedsinstallasjon 2009

Gjestende Fung. Storembedsmenn sammen med Fung. Eks OM.


Ny overmesterbror DSS

Hilsen fraOvermester bror Ole-Bernt Wivesøll

Loge Kong Haakon kan nå se tilbake på 10 år i Ordenens tjeneste. Det har vært spennende, men også krevende år. Ordensarbeid i en liten Oslologe er både krevende og givende.

Loge Kong Haakon har også fått merke at ekspansjon i storbyen går tungt. Vi er i dag 40 brødre; det samme antallet brødre som i 2005. Vi har hatt et jevnt antall resipiender, men dessverre har noen valgt å slutte helt og forlate Ordenen. Både Storlogen og vi har gjennomført etterarbeider med å finne årsaken til dette. Sammen med egne erfaringer om årsak(er) er det en god forklaring i de fleste tilfeller.

 I tillegg har et betydelig antall av de brødre som kom over til logen ved institueringen og brødre som kom til logen de første årene etter, valgt å gå tilbake til sin opprinnelige moderloge. Vi har også medlemmer som har flyttet vekk fra regionen. Vi kan derfor redegjøre godt for samtlige av de medlemmer som ikke lenger er i logen.

I en liten loge blir derfor konsekvensene meget større enn for de større Oslologene. Brødre fra andre loger spør ofte hvordan vi klarer logearbeidet, ikke minst de krevende rituelle spill. Årsaken er at vi har et meget solid grunnfjell av brødre som alltid stiller opp. Vi har mange brødre som gjør en ekstra innsats og som sporty stiller opp samt noen som ikke kjenner betydningen av ordet nei.

Vi har også vært heldig å ha særdeles erfarne og dyktige medlemmer som har gått foran med sin erfaring, kunnskap og klokskap og som velvillig har delt dette med øvrige brødre i logen. Vi er derfor stolte å kunne påstå at det rituelle arbeidet i varetas etter Ordenen beste forpliktelser og tradisjoner.

Vi har gode ettermøter i vår loge. Det er godt å få tilbakemelding fra faste og oppdukkende gjester som finner glede i vårt selskap. Det er nok lettere å inkludere alle når vi er få, men kvaliteten skaper vi selv.

Vi Oslologer er privilegerte som eier et Ordenshus som Stortingsgaten 28. Logen har i betydelig grad sluppet å tenke på mange av de gjøremål utenbys loger har, med drift og forvaltning av et Ordenshus, og har i stedet kunne kraftsamle om Ordensarbeidet. Dette har vært gunstig for Oslos yngste og minste loge. Jeg vil derfor rette en takk til A/S Stortingsgaten 28 v/ styret og de ansatte for hvordan vårt hus forvaltes og den tjeneste vi tilbys.

En takk rettes også til de Oslo-loger; spesielt nevnes vår moderloge Viken og loge Fridtjof Nansen, som alltid har vært velvillige med utlån av utstyr og med menneskelige ressurser til stoler og ved spill. Ofte har brødre fra disse loger besøkt oss og har vært med på å berike våre logekvelder. Når vi i dag skal markere logens stiftelsesdag gjør vi det sammen med vår moderloge Viken og med gjester fra Fridtjof Nansen. Takk til dere også!

Loge Kong Haakon er en del av leir nr. 12 Akershus. Her har vi en god arena for å bli bedre kjent med patriarker fra andre loger. Det er berikende å komme inn i en leirsal med 80+ patriarker og hvor det vektlegges kvalitet i alle ledd. En takk til leiren også!

Vi retter også en takk til Storlogen og Ordenskanselliet som leder det hele og som har ytet oss assistanse på mange måter. Ikke bare det som forventes av en overbygning, men også ved praktiske større og mindre saker. Loge Kong Haakon har via nærheten til sentrale embedsmenn, fått innblikk og presentasjon av sentrale emner direkte og ferskt, rett fra kilden.

Brødre i loge Kong Haakon ser fremover. I år skal det velges og utpekes nytt kollegium. De står overfor de samme viktige oppgaver som de kollegier som har gått opp sporet i tidligere år. Styrkelse er og blir et viktig område. Hvordan få de som sjelden eller aldri er på møter med?
Vi vet at kvaliteten på møtene; i salen og ettermøtene er gode. Vi er bundet og begrenset i våre ritualer, men hver og en av embedsmennene kan finne sin gode stil som appellerer og høyner møtene under ledelse av Overmester.

Det er innført et godt Introduksjonsprogram for nye medlemmer og vi har opplevd utfordringen det er å kunne sette av ressurser til å følge dette opp på møtene for yngre brødre. Kunnskapsløftet står for tur og vi har stor tro samt forhåpninger til at dette kan være med på å gi den enkelte bror en bedre ballast.

Vår loge har i denne perioden mistet én Ordensbror samt at en av våre opprinnelige brødre fra oppstarten, som gikk tilbake til moderlogen, har gått bort. Vi minner dem i takknemlighet!

Til slutt vil jeg takke alle embedsmenn og brødre som i disse 10 år har gått foran, som har deltatt i logearbeidet og som har gjort vår loge til det den står for i dag. La oss alle sammen fortsette en god ferd mot en styrket Orden og loge. Jeg håper at vi og de som kommer etter oss, kan si at det fundament som ble bygget i loge Kong Haakon’s ungdomsår var et godt byggverk.

Med broderlig hilsen i
Vennskap. Kjærlighet og Sannhet

Ole-Bernt Wivesøll
Overmester

 

Loge nr. 139 Kong Haakons sang
Melodi: Mens Nordhavet bruser

 

Det navn du vår Loge i dag har fått
er knyttet til heder og ære.
Kong Haakon -- han som var en drott
er navnet du herved skal bære.
Må det bidra til å samle oss
lik ham som navnet bar en krig til tross.

 

Når første seilasen vår over er
og kursen er plottet i riktig lei,
skal Ordenens lære, for hver især
få lede oss videre på riktig vei.
Vi har en arv som vi skal bære nå
så derfor brødre, la oss samlet stå.

 

Så slutter vi nå med hverandre pakt,
og båndene knytter vi sterke.
Og tillit skal være vår fanevakt,
vår troskap skal være vårt merke.
Som brødre viser vi en åpen hånd
I vennskaps, kjærlighets og sannhets ånd.

Skrevet av Str. Ragnhild Scherffenberg 2001