Tiltak i Handlingsplanene

 1. Skape en trivelig Loge for alle medlemmer.

  Våre møter skal preges av gode opplevelser, fellesskap og skal gi mening for brødrene. Vi må styrke den rituelle opplæringen, og gi etter møtene et mer variert innhold med foredrag,    musikk og andre aktiviteter. Brodersamtalene skal være et aktivt medium i ledelsen av logen.

   

   2.   Høyne medlemmenes kunnskaper om ordenen.

  Odd Fellow er en verdibærende orden og det skal prege vårt arbeid både inne i logesalen og utenfor våre lokaler. Møtene må i større grad vektlegges innhold som øker kunnskapene logens arbeid i

  Odd Fellow ordenen. Bidra til brødrenes forståelse av Ordenen, dens oppgaver og arbeidsmåter, og tilgodese brødrenes behov for utvikling, oppmuntring og trivsel.

   

  3. Skape godt samarbeid mellom Logene.

  Ishavet skal aktiv delta i Utviklingsprogrammet i samarbeid med logene i Tromsø. Vi bør minimum arrangere et felles besøk til en annen loge hvert år. Om og Um skal stille på faste OM og UM møter

   

  4. Synliggjøre Logen og Odd Fellow Ordenen

  I vår hverdag skal vi være åpne om vår orden og våre verdier, samt være gode rollebilder i vårt samfunn. «Vi skal leve som vi lærer» De utadvendte sosiale tiltak som pågår må fortsette.

   

   5. Skape vekst og fremgang for logen og ordenen

  Øke antall nye medlemmer. Et minimum må være 4 nye pr. år.  Vårt arbeid og i rekrutering av nye brødre. Vi må fortsette det gode arbeidet med «Venneaften» og Gjennom å satse på kvalitet i vår loge arbeid vil vi skape fremgang og trivsel.

   Etter møtenes innhold og ordens etiske budskap vil være en viktig faktor.

   

  6.  Informasjon/kommunikasjon

  Brødrene informeres med SMS og e-post, der påminnelse og Agenda for møtene blir gitt.

  Møtene skal preges av en god dialog og det skal kommuniseres på en god og forståelig måte.

  Infobrev/Isflaket videreføres i en enklere utgave.

   

  Kommentarer til Handlingsplanen 2017 – 2021

   

  Nevnd for logens Styrkelse og Ekspansjon.

  Er en viktig pådriver for at Tiltakene blir utarbeidet og skal følge med at de foreslåtte tiltakene blir i iverksatt.

  Nevnden må også være en aktiv pådriver ifh. pnk. 2.3 i Langtidsplanen for Odd Fellow.

  «Arbeidet med lederutvelgelse og ledertrening skal prioriteres med fokus på ledelse i logene»

  Nevnden ønsker også innspill fra brødrene om hva de mener S & E skal jobbe videre med

  Handlingsplan

  På et av de første møtene i Høstterminen skal handlingsplanen gjennomgås og evt. revideres

   

Tromsø/11.11.17

OM Geir Johansen Storli