Utgave nr. 4. 2019 13. årgang
Innhold:
OM har ordet s.3
Nye veteranjuveler s.4
Andre møter s.6
Samfunnsengasjement og
Og etisk livsstil s.7
I redaksjonen :
Redaktør :
Erik Dahl
Fotograf:
Bjarne F. J. Simonsen,
E-mail til ”Gregorius” :
lelsi-r@online.no
Vi gratulerer:
27/1 2020 Stefan S. H. Austad 50år
23/2 2020 Espen Sørensen 70år
Leder:
Et nytt logehalvår er over, og det nye embetskollegiet har kommet godt i gang med sitt virke. Dessverre har både opptak og gradspasseringer blitt utsatt, men vi får vel gjennomført disse neste år. Noen av møtene har vært dårlig besøkt så her må brødrene skjerpe seg og bli flinkere til å møte opp. Så vil jeg ønske alle brødrene:
God Jul og Godt Nyttår.
3
OM har ordet.
Julehilsen til brødrene
Nå står julehøytiden for døren, og et logeår nærmer seg slutten.
Dette gir oss anledning til ettertanke og oppsummering.
2019 har vært preget av gode logemøter, sosiale sammenkomster og ulike turer, som jeg håper brødrene har satt pris på.
Som nevnt tidligere skal logen være et godt sted å være for oss alle, og det får vi ved å gi av oss selv.
I denne førjulstiden skal vi sende tanker til ensomme, etterlatte, syke og gamle.
Vi skal også minnes gode brødre som har gått bort.
Vil også benytte anledningen til å takke Embedsmennene for godt samarbeid.
Håper du kjære bror møter så ofte du kan også i vårterminen.
Jeg vil ønske alle brødrene og deres familie en riktig God og Fredfull Jul, og et Godt Nytt år i god Odd Fellow ånd.
De beste hilsener
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
OM Knut Haugen
4
Nye veteranjuveler.
Torsdag 14/11 var en stor dag i logen vår. Da skulle to av våre veteraner motta sine velfortjente veteranjuveler. Begge har virkelig gjort en stor innsats for logen vår.
Det var Eks OM Bent Olsson og bror Bjarte Dragset som skulle motta denne æren . Eks OM Bent Olsson har bekledd de fleste ledende verv i nåde logen vår og leiren, mens bror Bjarte Dragset har hatt en rekke verv i logen vår.
Seremonien skulle ledes av DDS Dag Norheim med hjelp av Storrepresentant Terje Pedersen, og den ble gjennomført på sedvanlig høytidelig måte, og det var tydelig at begge juvelmottakerne satte pris på seremonien. DDS Dag Norheim bekledde begge brødrene med juveler og holdt en liten tale for begge-
Mange brødre både fra logen vår og nabologene var møtt opp for å ære de to juvelmottakerne.
5
Her takker Eks OM Bent Olsson for sin juvel.
Her takker bror Bjarte Dragset for sin juvel.
6
Etter juvelseremonien var det ned til ettermøtet der det ble servert erter, kjøtt og flesk til stor glede for mange av brødrene. Til dessert var det karamellpudding. Det var en rekke talere som ville hylle de to juvelmottakerne, bl.a. OM Knut Haugen. Til slutt takket begge brødrene for tildelinga.
Etterpå var det kaffe og bløtkake i salongen der brødrene koste seg med de to nye veteranjuvelmottakerne.
Andre logemøter.
10/10. Denne dagen skulle vi hatt en annengradspassering, men vedkommende bror var dessverre bortreist så vi omberammet til arbeidsmøte i stedet. Vi hadde hyggelig besøk fra loge Høgenhei.
Før ettermøtet fikk vi et interessant foredrag om barneidrett.
24/10
Her holder Svein Erik Rafoss sitt foredrag.
7
Denne dagen skulle vi hatt et opptak, men dessverre kunne ikke vår nye bror møte så vi måtte omberamme til arbeidsmøte igjen. Før middagen holdt Svein Erik Rafoss fra Yara et interessant foredrag om det grønne skiftet og litt om hva det kunne bety for vår framtid.
28/11. Dessverre ble det heller ikke noen tredjegradspassering denne dagen så det ble et nytt arbeidsmøte. Etter middagen ble det arrangert en Quiz der brødrene ble delt opp i lag, og alle gikk helhjertet inn for å finne svara. Det viste seg at det var liten forskjell i kunnskapsnivået blant gruppene.
12/12. Nå var det tid for juleavslutning, og mange brødre hadde møtt opp til dette tradisjonelle evenementet. Først var det arbeidsmøte, og der ble bror Yngvar Olsen installert som ny UM venstre assistent. Deretter ble det bestemt å utsette avstemningen om ny særlov, mens handlingsplanen ble enstemmig vedtatt. Så var det tid for vårt tradisjonelle julespill med sang og opplesning laget av Jan Pedersen d.y. Deretter gikk alle ned for å nyte julebordets gleder.
Samfunnsengasjement og etisk livsstil
Samfunnsengasjement og etisk livsstil
Samfunnet ser annerledes ut i dag enn hva det gjorde for 100 år siden, da Odd Fellow Ordenen kom til Norge. Imidlertid er det et fortsatt sterkt behov for humanitær hjelp fra frivillige organisasjoner. Det offentlige vil neppe klare å dekke alle behov.
Odd Fellow Ordenen søker å fremme nestekjærlighetens idealer, og derved bidra til toleranse og forståelse mellom menneskene. Det utadrettede humanitære arbeid er derfor et viktig bidrag til å nå de mål som pålegges gjennom Odd Fellow Ordenens budord.
Lokalt sosialt og humanitært arbeid.
Alle Odd Fellow loger og Rebekkaloger har bestemmelser om sosialt utadrettet arbeid, som skal drives på lokal basis. Midlene til dette skaffes til veie ved en andel av kontingenten fra hvert medlem, frivillige gaver, spesielle utlodninger og lignende. I logene er det også som regel en egen nevnd, Nevnd for utadvendt arbeid, som har ansvaret for alt sosialt og humanitært utadrettet arbeid.
Arbeid på landsbasis
Med jevne mellomrom arrangeres såkalte landsssaker, hvor alle landets loger går sammen om en felles oppgave. Gjennom årenes løp har det vært skaffet tilveie betydelige beløp, som kommer forskjellige humanitære formål til gode. Av senere Landssaker kan vi nevne: Finansiering og levering av to redningskryssere, Odd Fellow og Odd Fellow 2, og senere vedlikehold av disse. Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond, Odd Fellows
8
Forskningsfond for Multipel Sklerose-sykdommen samt Asta og Mikael Aksdals Fond for Medisinsk-Vitenskapelig forskning deler ut flere hundre tusen kroner årlig i stipendier til forskning.
Odd Fellow Ordenen har finansiert 2 barnebyer, en i El Salvador og en i Malawi. Disse barnebyene er en av mange barnebyer som drives av organisasjonen SOS-Barnebyer. Det kan i tillegg nevnes at Storlogens Humanitære Fond årlig deler ut midler til landsdekkende humanitære tiltak. I 2019 avslutter Odd Fellow Ordenen sin siste landssak. Her har Ordenen finansiert en ny redningsskøyte «RS 169 Odd Fellow III» som nå er i operativ tjeneste i Bodø og distriktet rundt. Det er vår største landssak til nå, hvor Ordenens medlemmer har samlet inn over 26 millioner kroner til skøyta.
foto EN
foto Arne Glomdal
Her ser vi bilder fra dåpen av Odd Fellow III.