Forhistorien
I august 1990 ble Eks OM Eldri Sataslaatten kontaktet av 2 medlemmer av Logens Styrkelse og Ekspensjon i nr 51 Fortuna med forespørsel om hun kunne tenke seg å stå for stiftelsen av en ny loge i Arendal. Medlemstallet i nr 51 Fortuna var blitt for stort for en loge. Dette ble godt understøttet av DDRP Sonja Pedersen.

Det første informasjonsmøtet ble holdt i Odd Fellow Huset i Arendal 31.10.1990. Det var 30 søstre tilstede. Møtet ble ledet av Eks OM Maria Songedal. Det ble sendt en forespørsel til Det Norske Rebekkaråd om stiftelse av ny Rebekkaforening i Arendal, og godkjennelse på dette fikk vi i brev av 14.10.1990. På informasjonsmøtet 15.11.1990 ble det valgt et interimstyre:

Formann
Varaformann
Sekretær
Kasserer
Arkivar
Konsult.medlem

Eldri Sataslaatten
Kari Aarrestad
Ingeborg Baust
Edle Johannessen
Lise B. Schulz

Stiftelsesdagen ble bestemt til 21.02.1991.

Det var 24 søstre fra nr 51 Fortuna som var villige til å bli med i den nye Arendal Rebekkaforening, og Rådspresident Arnhild Evjen Deberitz kom og foresto innsettelsen av det nye styret, som besto av:

Formann
Varaformann
Sekretær
Kasserer
Arkivar

Eldri Sataslaatten
Inger Johanne Lundberg
Ingeborg Baust
Brit Gangenes
Edle Johannessen

Hun ønsket lykke til med arbeidet før hun overlot plassen til den nyvalgte formann. Det var også en del gaveoverekkelser. Det var 60 søstre tilstede på møtet.

Nå gikk vi i gang med medlemsmøtene for å legge alt til rette før institueringen. På møtene ble det fremsatt flere navneforslag. Etter flere avstemninger 21..3.91 ble forslaget fra str. Berit Aanonsen valgt. Navnet ble Kaprifol.

Begrunnelsen
Kaprifol er en viltvoksende, sterk plante som har lett for å spre seg utover. Den bærer blad, blomst og bær som kan stå for de 3 kjedeledd, og for Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Det ble avholdt styremøter, medlemsmøter og symøter. Foreningen gikk fremover med slik fart at det allerede 23.4.91 ble sendt brev til Det Norske Rebekkaråd om instituering av ny loge 02.11.1991. Dette ble godtatt i brev av 2. og 7. mai. Dermed fikk vi en dato å forholde oss til. Det var ikke lang tid, men alt ble ferdig. Bror Thorleif Bredesen tegnet vårt emblem og brødrene Oscar Bernstein og Jørgen Pedersen laget vår logesang. En stor takk til alle tre.

Institueringen
Rebekkaloge nr 93 Kaprifol ble instituert 02.11.1991. Det var da gått snaut 9 måneder fra foreningen ble stiftet. Medlemstallet var nå blitt 31 søstre. Fra Det Norske Rebekkaråd fikk vi besøk av følgende:

Rådspresident Arnhild Evjen Deberitz, Dep. Rådspresident Ingvild Samuelsen, Rådssekretær Gerd Melby, Rådsskattmester Norma Pettersen, Rådskapellan Anne Lise Svalesen, Rådsvakt Astri Nøkleby, Rådsmarsjall Liv Berit Johansen og DDRP Sonja Pedersen.

Gjestene fra Det Norske Rebekkaråd, embedskollegiet i nr 51 Fortuna og valgte embedsmenn i den nye logen ble lørdag formiddag invitert hjem til str Edle Johannessen til en nydelig lunsj. Om kvelden ble den høytidelige handlingen foretatt i logesalen av Rådspresidenten.

De valgte embedsmenn ble innsatt i sine embeder: 

Fung. Eks OM
Overmester
Undermester
Sekretær
Skattmester
Kasserer

Maria Songedal (utlånt fra nr 51 Fortuna)
Eldri Sataslaatten
Inger Johanne Lundberg
Ingeborg Baust
Brit Gangenes
Kari Aarrestad

Utnevnte embedsmenn:

CM
Kapellan
Inspektør
Indre Vakt
Ytre Vakt
Arkivar
OM h. ass.
OM v. ass.
UM h. ass.
UM v. ass.
CM h. ass.
CM v. ass.
Insp. ass.
Musikkansv.
Resitør/sang

Solveig Gjertsen
Aase Marie Granerud
Edle Johannessen
Bjørg Lauvland Knutsen
Anne Marie Svensen
Kari Larsen
Solbjørg Berge
Gerd Heen
Inger M. Kaastrup Nielsen
Elin Halvorsen
Lisbet Brøndelsbo
Lise Schulz
Lisbeth Grønlie
Turid Olsbu
Anne Kari Dobizek

Alle søstre i nr 51 Fortuna var blitt invitert til å overvære seremonien i logesalen.
Før logen ble lukket var det overrekkelse av gaver, noe vi var veldig takknemlige for, da det alltid er kjærkomment i en ny loge.

Det var 29 søstre og 45 gjester tilstede. Den påfølgende middagen i Odd Fellow Huset ble en minnerik aften med prolog og taler. Ledsagere var blitt invitert til taffelet og hyggelig samvær.

Søndag reiste vi til Austre Moland Kirke hvor vi deltok i gudstjenesten. Deretter lunsj på Tyholmen hotell før avreisen for våre gjester. En fin avslutning på en minnerik helg.

Takk til vår moderloge nr 51 Fortuna for støtten vi fikk med å opprette en ny Rebekkaloge i Arendal.

Vekst og sosialt arbeide
Fra den spede begynnelsen i 1991, med 31 søstre, har vår loge hatt en jevn og god fremgang. 
Ved siden av de 3 logene var Odd Fellow Huset utleid til Druidene og Rotary. Da vi fikk problemer med møtedag fikk vi "låne" tirsdag av Rotary. Druidene flyttet senere i eget hus og vi fikk møtedag 2. og 4. mandag i måneden. Vi søkte logene, som allerede hadde aksjer i Odd Fellow Huset AS, om også vi kunne bli medeiere. Dette fikk vi positivt svar på, og vår del av aksjekapitalen ble betalt inn. Nå følte vi oss på tryggere grunn og kunne begynne å tenke mer på det sosiale arbeidet og logens fremgang.

Agderlogenes innsamlingsaksjon "Blikk mot øst" krevde stor, aktiv innsats fra mange søstre. Det nyeste støtteprosjektet er SOS barnebyers arbeide, der Kaprifol har et fadderansvar for en barneby i Keila, Estland.

I nærmiljøet er vår loge representert i styret for Senter for eldre. Flere søstre har ansvaret for faste dager i kaféen der. Vi har også støttet flere "gode formål" i vår nærhet. Ellers har man fulgt opp anbefalinger fra Storlogen og Rebekkarådet. Innen logehuset deler vi ansvaret for juletrefest, 17. mai og fredagstreff med de andre logene i Arendal. Som en populær avslutning på året arrangeres det sommertur i slutten av mai/begynnelsen av juni. Turene går til forskjellige steder i fylket, gjerne med et kulturelt innslag.

Fremtiden
Det er vårt håp at logen vår vil fortsette å vokse. En fin tilvekst av nye søstre, både unge og eldre, lover godt for fremtiden. Vi håper det vil bygges videre på det gode grunnlaget som er lagt. Samarbeide mellom søstrene, under logens lover og forordninger, vil føre til fremgang i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.