Hvordan er planen bygd opp:

 

Denne planen er bygd opp i 2 deler.

Del 1:  Plan for det innadvendte arbeidet

Del 2:  Plan for det utadvendte arbeidet

 

 

 

Det innadvendte arbeidet:

 

1.1    Ekspansjon:

 • Vår Loge består i dag av 92 medlemmer.  Gjennomsnitt møter det 48,4 søstre eller 51,80 i % .Gjennomsnittsalderen er på 69 år.   
 • Vi har torsdagstreff nest-siste torsdag i mnd. Festningsgt.  Vi har som mål å ha en økning på ca 5% for hvert annet år.

For at vi skal kunne nå dette målet må vi være aktive i arbeidet med rekruttering.  Det betyr at vi må holde godt planlagte informasjonsmøter og i god tid i forveien oppfordre søstrene til å ta med seg gjester til en slik kveld.

De konkrete mål for hvert år blir da som følger.

 

2019:     3stk      2020: 5 stk               2021: 5 stk

 • Vår gjennomsnittsalder er høy. Dette vil vi prøve å gjøre noe med ved  at de yngre søstrene oppmuntres til å rekruttere fra sine rekker. Det er derfor viktig at nye søstre får god belæring slik at de blir trygge i sin rolle. Vi skal også sørge for at medlemmene opplever logen meningsfylt.

1.2       Investeringer

 

2020 og 2021:  Antependium til Kapellan, evt. Rens av krager.

1.3       Styrkelsen

 • Vi skal ha kvalitet i ritualer og spill. Disse skal fremføres med stil og dyktighet.
 • Vi skal foran hver gradpassering ha øvelser og her møter alle berørte. CM sørger for innkalling og bestilling av Logesal.
 • Utviklingsprogrammet – nye søstre skal følges opp. Vi skal utarbeide beskrivelse for avvikling av belæringen etter hver grad. Belæring skal tas så raskt som mulig etter gradpassering. På disse møtene dersom ønskelig kan  fadder og hjelpefadder være tilstede.
 • Det er Storrepresentanten som har ansvaret for at utviklingsprogrammet blir gjennomført.
 • Følge opp de søstre som ikke møter i logen. Sekretær skal en gang hvert halvår rapportere til OM hvem som ikke lenger møter i Logen. Man blir enige om hvordan man skal henvende seg til vedkommende søster i hvert enkelt tilfelle. Det kan være ved å sende et kort med en hilsen eller at man tar en telefon. Disse oppgavene fordeles på Kollegiet.
 • Nevnd for omsorg – sørge for god oppfølging. Her ønsker vi at de som får besøk ikke skal behøve å forholde seg til ukjente søstre, men at det er søstre som den eldre søster kjenner og har relasjoner til som besøker vedkommende.
 • Faddere/Hjelpefaddere: Disse skal informere om antrekk og opptreden i Logen. Det er derfor viktig at S&E instruerer Fadder/hjelpefadder i Etikette og Lover og Sirkulærer.
 • Forebygge utmeldelser av Ordenen ved å styrke logens indre liv. Vi skal sørge for at også ettermøtet har et innhold.

  1.4       Etikk/ritualer 

 • Ha fokus på etikk. Vi skal hele tiden bestrebe oss på at etikk og ritualer er i henhold til Ordenens krav. Embedsmennene skal foran hvert møte være godt forberedt slik at møtene gjennomføres med verdighet.
 • Sikre at alt rituelt arbeid blir utført korrekt og holdes så nært de opprinnelige som mulig.
 • Antrekk og opptreden skal vektlegges. Her er det viktig at man også ved hver belæring repeterer dette med antrekk og opptreden.
 • Det skal også med jevne mellomrom være bordplassering på ettermøtet slik at vi kan unngå klikkdannelser. Evt trekke lapp når de kommer ned fra logemøtet. Og privatnemnden har merket bordene på forhånd.                                                    
 • Nye søstre skal i særdeleshet tas vare på slik at de føler seg velkommen og trives. De kan plasseres to/tre ved samme bord som eldre søstre, slik at de nye blir kjent med de nye, og de blir kjent med eldre søstre og omvendt.
 • Ettermøtene skal være planlagt og ha et innhold – vektlegge etikette, stil og tradisjon. Hvert halvår bør det gjennomføres et møte med foredragsøstrenes 5-10 minutter, og et møte der alle får mulighet i grupper til å diskutere hva den enkelte søster legger i Troskap, Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Det er viktig å engasjere hver enkelt søster, og den enkelte søster kan brukes mer aktivt,  det er mange som sitter inne med kunnskap som vi andre ikke vet om,kan være jobbrelatert.
 • Opplæring og informasjon fra Info-mappen og Sirkulære for de søstre som må gå ut av logesalen under en gradsspasering. Dette skal utøves av den søster som følger ned. Viktig at de som følger ned vet at det kun er informasjon om Troskapsgraden som det skal informeres om, andre spørsmål som gjelder andre grader, må tas opp under belæringen i den enkelte grad.
 • 1.5       Tiltaksplan

  Det settes opp tiltaksplan for hvert halvår med beskrivelse av sak og tiltak som skal iverksettes, hvem som er ansvarlig og tidsfrist. Denne ligger ute på nettsiden våres.

   

   

  Det utadvendte arbeidet:

             2.1          Kafeen på Sykehuset.

  Deltagelse i driften av kafeen. Det er nå opprettet et eget styre for denne aktiviteten bror Kjell Vidar Knutsen er koordinator som er fra loge nr. 89 Skagerak og har tlf. 97050053.

   

              2.2       Støtte til veldedige organisasjoner:

 •                         Vi vil forsette med å bevilge penger til forskjellige formål.

 •             Forslag innhentes forut for hver bevilgningsperiode – jul og sommer.

              Penger skaffes til veie gjennom utlodninger – Sosialaften og Julelotteri.

              Logen har inngått fadderskap med SOS Barnebyer.

 •  2.3        Julemarkede

 •  Intensjonen er et årlig julemarked. (i år 2019 hopper vi over pga. Landssak og mye penger som er samlet inn på det grunnlag.)

                             

 •   2.4                 Deltagelse i UNP-programmet:.

 •                         2018:   Elever fra Kristiansand katedralskole

                          2019:   2020: Det kommer info fra Storlogen. (er ikke kommet noe ennå)

                          Dette er hvert 2. år.

  Str. Elsa Brit Endresen, Lillian Borgen og str, Trude Hauge er med i fra vår loge. Kr.sand Katedralskole er meget velvillige til dette opplegget.

   

   

   

   

  MÅL              5% økning i medlemstallet i logens 2 årsperiode

                          Sikker økonomi

                          Korrekt fremføring av ritualer og spill.

                          Ha en god Søsterånd.

                          Bidra med midler i lokalsamfunnet.

  Sommerbrev/Julebrev m/faktura og møteplan sendes søstrene på mail.

   

   

   

  Kristiansand,

  04.12.2019

   

   

              Hilde-Karin Finseth Tellefsen                                                           Lisbeth  Tellefsen

                    OM                                                                               Sekr