KODE FOR BEKJENTGJØRELSER 

 Møter i Troskapsgraden:                             O

Møter i Det Gode Vennskaps Grad:         -

Møter i Den Edle Kjærlighets Grad:             =

Møter i Den Høye Sannhets Grad:                º

                                                                      

Ved Innvielser og forfremmelser tilføyes +

Instruksjon:                                     Instr.

Foredrag:                                        Fd.

Nominasjon:                                    N

Valg:                                                V

Installasjon av embedsmenn:          EI

Ekstramøte:                                     X

Viktig møte:                                     XX

Arbeidsmøte:                                   Arbm.

Klubbaften:                                     Klba.

Informasjonsmøte:                          Info.m.

Tildeling av Veteranjuvel:               Ve.Ju.

Minneloge:                                      M 

Festloge:                                         F 

Loge:                                                             

 

Ved logemøter hvor det skal benyttes galla, skal dette anmerkes i alle bekjentgjørelser etter de aktuelle koder.

Eksempel 1:        15.09.  19.00   - +

Eksempel 2:        15.09.  19.00  O    25 Ve.Ju.  Galla

Vi er inne i Odd Fellow Ordenens 192. arbeidsår, som går fra 26. april 2010 t.o.m. 25. april 2011, regnet fra året 1819, da vår gren av Ordenen ble stiftet.


SÆRLOV

FOR

REBEKKALOGE NR. 18 RAGNHILD

I.O.O.F.

 

 Vedtatt i logemøte 20.04.2009.

§ 1

Logen avholder sine ordinære møter annenhver mandag, kl 19.00 i tidsrommet f.o.m september t.o.m. mai. Endringer av dette må være i tråd med Lov for Loger §§ 9 og 10.

Innkalling til møtene skjer ved utsendelse av møteprogram to ganger i året.

Forandringer i møteprogrammet meddeles søstrene skriftlig.

 

§ 2

Under ordinære møter skal det i Forværelset være slått opp en liste over logens embedsmenn og de forskjellige nevnders medlemmer.

 

 § 3

Logens Inspektør skal sørge for at salen er klar til bruk minst 15 minutter før det fastsatte møtetidspunkt. Da skal alle Embedsmenn være på plass.

Embedsmennene skal melde forfall, om mulig dagen før, til OM eller Sekretær.

De skal, så langt det er mulig, selv sørge for stedfortreder med rett til å bekle embedet.

 

 § 4

Det skal føres protokoll over møtende søstre.

Ytre Vakt legger også frem protokoll for besøkende gjester.

 

§ 5

Antrekk ved logemøter skal være:

1.

Ved Innvielser, tildeling av Den Høye Sannhets Grad, Installasjon av embedsmenn, tildeling av Veteranjuveler samt ved Festloger møter alle i Galla,

som er fotsid sort kjole/sort skjørt med sort overdel, sorte strømper, sorte sko og hvite hansker eller vanter.

 

2.

Ved tildeling av Det Gode Vennskaps Grad og Den Edle Kjærlighets Grad møter søstrene i Vanlig logeantrekk, som er kort sort kjole/sort skjørt med sort overdel, sorte strømper, sorte sko og hvite hansker eller vanter.

Storrepresentant, embedsmenn og resipiender møter i Galla.

 

3.

Ved Minneloger møter alle i vanlig logeantrekk, unntatt CM, CM’s Assistenter og Inspektør som bærer Galla.

 

4.

Ved alminnelige arbeidsmøter benyttes vanlig logeantrekk.

 

§ 6

Hvert medlem betaler forskuddsvis en månedlig kontingent som er fastsatt av logen og godkjent av Distrikts Stor Sire.

Kontingenten betales forskuddsvis for 6 måneder av gangen.

 

§ 7

Før innvielse og før hver gradspassering betales de gebyr som til enhver tid er fastsatt av Stor Sire.

Gebyrene ved innvielse samt 3 måneders kontingent betales før innvielse kan skje.

Gebyrene ved påfølgende gradspasseringer betales forskuddsvis.

Ved utstedelse av ”Sertifikat for overgang” betales det beløp som logen til en hver tid fastsetter.

 

§ 8

Foruten de nevnder som er påbudt i Lov for Loger §§ 61 til 69, skal logen ha en Privatnevnd som utnevnes av OM.

OM kan også utnevne Arrangementsnevnd og Nevnd for logens virksomhet i Siriusprosjektet i Oslo.

Hvert år skal alle nevndene gi skriftlig beretning til logen.

Til generalforsamlingen i Stortingsgaten 28 har hver Odd Fellow- og Rebekkaloge anledning til å møte med tre representanter. Disse velges for to år av gangen med funksjonstid som for ordenens øvrige nevnder.

Bare en av disse representantene har adgang til å stemme på vegne av Rebekkaloge nr. 18 Ragnhild. Hver aksjeeier har en stemme.

 

§ 9

Skattmester skal ikke ha større kontantbeholdning enn kr. 4.000,-

Overskytende beløp innsettes på logens bankkonto.

 

§ 10

Logen skal være medlem av Ordensmedlemmenes Begravelsesfond (§ 100 i Lov for Loger).

 Ordensmedlemmenes Begravelsesfond I.O.O.F. er opprettet for å yte et begravelsesbidrag til den/de som bekoster medlemmets begravelse/bisettelse.

Andel av dødsfall (tilskudd) betales av logen. Satsene for tilskudd og beløp for utbetalinger blir fastsatt av Storlogen.

 

§ 11

Det er en plikt for medlemmene, hvis mulig, å være tilstede ved en avdød søsters bisettelse eller begravelse.

Krans til en søsters båre bør være i henhold til sirkulære nr.2A, d.v.s. av granbar med rosa og grønne bånd eller hvite bånd, det ene merket med De Tre Kjedeledd, og det andre med ”Fra Rebekkaloge nr.18 Ragnhild”.

Benyttes hvite bånd skal kjedeleddene være røde, ellers sorte.

 

§ 12

Medlemmer som har kjennskap til at en søster er syk, skal straks melde dette til OM og til Nevnd for Omsorg.

 

§ 13

 Ved alle Rebekkaloge nr. 18 Ragnhilds regulære møter, betaler logen maten og et glass drikke til OM. 

 

§ 14

Forandringer i Særloven kan vedtas ved stemmegivning i Den Høye Sannhets Grad etter forslag av 5 godstående søstre av Den Høye Sannhets Grad.

Forslaget må ha vært drøftet i et forutgående møte i Den Høye Sannhets Grad og må ikke stride mot Lov for Loger.

Forslaget skal godkjennes av Stor Sire.

 

STATUTTER FOR UTADVENDT SOSIALT ARBEID

 

Lov for Loger § 72. 

§ 1

Logen skal ha et fond for sosialt arbeid, hvis formål er å skaffe midler til logens utadvendte virksomhet.

 

§ 2

Fondets midler skaffes til veie ved:

a.                  Gaver

b.                  Spesielle utlodninger i overensstemmelse med § 78 i Lov for Loger.

 

§ 3

Logen skal ha en Sosialnevnd som består av tre medlemmer og et varamedlem, alle søstre av Den Høye Sannhets Grad, utnevnt av OM for valgperioden. OM kan i tillegg utnevne fire søstre som hjelpere ved gjennomføring av Sosialaften.

Nevnden velger selv sin leder og skal avgi en årlig beretning til logen.

 

Nevnden skal arrangere en årlig utlodning til inntekt for logens utadvendte arbeid.

Inntekter samt gaver skal overbringes Skattmester. Beløpet settes inn på konto og føres i logens regnskap etter standard ”God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”.

Nevnden skal fremsette forslag til hvilke formål midlene skal anvendes.

 

§ 4

Enhver utbetaling av fondets midler, skal være i samråd med Sosialnevnden og OM.

Bevilgningen skal godkjennes av logen med 2/3 flertall. 

 

§ 5

For endringer i Statuttene gjelder bestemmelsen i § 14 i Særlov for Rebekkaloge nr. 18 Ragnhild.

 

STATUTTER FOR SØSTERFONDET

 §1

Logen har et søsterfond, hvis formål er:

Yte vanskeligstilte søstre støtte

  1. Holde vanskeligstilte søstre godstående
  2. Bekoste blomsterhilsen ved spesielle anledninger
  3. Bekoste krans ved søsters båre
  4. Dekke utgifter som logen har ved besøk av gjester.
  5. Dekke utgifter ved spesielle anledninger etter OM’s bestemmelse

 

§2

Fondets midler skaffes til veie ved:

 10 % av kontingenten pr. betalende medlem

  1. Inntekter av en årlig utlodning.
  2. Gaver

 §3

Søsterfondet styres av Embedskollegiet.

 

 §4

 Alle inntekter ved utlodning og lignende, samt gaver, skal overleveres Skattmester.

Beløpet settes inn på konto og føres av logen etter standard ”God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”.

  

§5

 For endringer i statuttene gjelder bestemmelsen i § 14 i Særlov for Rebekkaloge nr. 18 Ragnhild.

 

  

Godkjent, Oslo 9.juni 2009

Harald Thoen

Stor Sire

 

 

Tove Aalborg

Stor Sekretær

 

 

Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon.

 

 

Karin Bjerkerud

Leder

 

 

Grete Flattun Vinje,   Agnes Steen,  Liv Gregersen Kongsten,      Liv Christoffersen,

              sign                     sign                      sign                                      sign

 

  

Sonja Ytterstad                                                         Jorun Stokland

OM                                                                            Sekr.