Velkommen til Odd Fellow Ordenen

 

Storlogemøtet på skriftlig grunnlag 2016
Resultatet av lovendringene vedtatt i Storlogemøtet på skriftlig grunnlag er nå inntatt i en revidert utgave av Ordenens lover. Endringene er innarbeidet i lovene, markert med kursiv og ligger tilgjengelig på «Adm. hjelp» på Ordenens hjemmesider. Nye lover vil ikke bli trykket og utsendt, men finnes kun elektronisk.

Jubileumslandssak

Valget av formål og samarbeidspartner ved Ordenens jubileumslandssak 2016 – 2019 ble avgjort etter avstemming av Storrepresentantene i loger og leire.  
Resultatet av avstemmingen viste et klart resultat der Redningsselskapet fikk ca 90 % av de avgitte stemmer. Det er oppstart av ny landssak på Storembedsmannsmøtet 2016 fredag 28 oktober.
Vi har som mål at den nye redningsskøyta Odd Fellow III, skal være klart til dåp i april 2019 i forbindelse med Ordenens 200 års jubileum.

 


ORDENSRELATERTE OPPLYSNINGER.


En god Odd Fellow skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet, og vise at Ordenens etikk er mer enn teori. Målet kommer også til uttrykk i det påbud Ordenen har gitt medlemmene helt fra starten i 1819:

Besøke de syke, hjelpe de trengende,

begrave de døde og oppdra de foreldreløse.

Mange av de oppgaver som Ordenen gjennom dette påbud påtok seg, er nå overtatt av samfunnet. Men selv den moderne velferdsstat overkommer ikke alt. Ordenen utøver således en betydelig humanitær innsats, både sentralt og lokalt. Det gis derfor god anledning til å arbeide i det godes tjeneste, dvs. omsette Ordenens etikk i praktisk handling.

_____________________________


   
Odd Fellow Ordenen`s ledelse i Norge.

Ordenens øverste leder, som kan være kvinne eller mann, bærer tittelen Stor Sire. De øvrige embedsmenns titler er Søster Deputert Stor Sire, Bror Deputert Stor Sire, Søster Stor Sekretær, Bror Stor Sekretær, Søster Stor Skattmester og Bror Stor Skattmester. Disse utgjør ledelsen av Den Norske Storloge.

_________________________________

Stangevegen 24

Som alle medlemmene kjenner godt til ble vårt gamle Ordenshus i Stangevegen 24 solgt til Hamar Kommune som skulle bygge om huset til egnet formål. Vi har vært spente på utfallet av dette - ikke noe har skjedd der - før nå. Etter nærmere undersøkelse av huset viste det seg at en ombygging ville bli for kostbar for kommunen og nå er huset solgt. I Hamar Arbeiderblad den 12. oktober 2013 kunne vi lese at huset skal bli til leiligheter - 8 leiligheter. Ifølge HA blir det 4 leiligheter bare i vår gamle logesal. Egentlig litt vemodig å tenke på også - undertegnede har ca. 1000 logekvelder der. Håper bygget forøvrig blir tatt godt vare på.

Leif Erik Dahl

_______________________________

 

Hva er korrekt:  "Log"  ,  "Losje"  eller "Loge"  ?


Vi både ser at det står skrevet visse steder  og vi hører faktisk inne i logesalen at det blir benyttet uttrykk som er helt feilaktige når det gjelder uttalen av overskriften. Når det gjelder Odd Fellow Ordenen - hva skal vi bruke av disse tre begrepene ?  Saken er helt klar; Når det gjelder Odd Fellow Ordenen så er det kun "Loge" som skal benyttes. Dette uansett hvordan skriftspråket ellers kan endre seg. Med mine snart 50 år i Odd Fellow oppdager jeg ofte at en aldri blir utlært - det gjør jo medlemskapet spennende. Spesielt hyggelig er det at yngre brødre spør om ordensrelaterte spørsmål - det viser interesse. Kan jeg svare så gjør jeg det hvis jeg er helt sikker - jeg svarer aldri på et spørsmål hvis jeg er usikker på om svaret er korrekt.

Grunnen til at jeg tar opp dette er at jeg har fått spørsmål fra en yngre bror hva som er korrekt å si - og skrive - av ovenstående. Jeg var ihvertfall helt sikker at det kun er uttrykket "Loge" som skal benyttes i alle Ordenens sammenheng. Det er bestemt ! Her er forklaringen:

Losje er det riktige norske ordet for loge.( Uttrykket loge er et fransk uttrykk - ikke gammelnorsk som flere mener.) Betegnelsen "loge" er i bruk innenfor mange ulike Ordener og dette skal benyttes når det gjelder i alle Odd Fellow sammenhenger og når uttrykket inngår i egennavn. F.eks: "Loge 35 Heidmork" Det har Den Norske Storloge bestemt. Hvis en studerer ulike innformasjonssteder er ordet "losje" i tråd med norsk rettskrivning. Det vil aldri ha betydning for Odd Fellow Ordenen. Benevnelsen "Loge" er kun det eneste lovlige for vår Orden. Det forefinnes mange Losjer i Norge - men ikke i vår Orden.

Litt om skrivemåten vedr ordet "Loge" :

Når vi starter en setning der uttrykket "Loge" kommer først skal det alltid brukes stor bokstad. Men, når dette kommer til uttrykk f.eks. som "logen" inne i en setning skal det alltid brukes liten bokstav. (Jeg har konferert med Storlogen om riktig skrivemåte.)

November 2013. Leif Erik Dahl.

______________________