Laboremus
 • Revidert særlov Nr. 23 Laboremus

  Særlov og statutter for Rebekkaloge nr. 23 Laboremus

  §1 Logemøter
  Logen avholder sine ordinære møter onsdag i partallsuker, kl. 19.00 i tidsrommet september til og med mai. Endring av dette må være i tråd med Lov for Loger.

  Møtene gjøres kjent på OF- ordenens hjemmeside ( www.oddfellow.no ), Facebook og E-mail.
   

  Under Logens ordinære møter skal det i Forværelset være lagt frem eller slått opp en fortegnelse over logens embedsmenn og de valgte og utnevnte nevnder.

  Embedsmennene skal møte i god tid foran hvert logemøte.
  Hver enkelt skal, så langt det er mulig, skaffe sin egen stedfortreder.

  Det skal føres protokoll over møtende søstre samt protokoll over besøkende gjester.

   

  § 2 Antrekk ved logemøter for søstre:
   a: Galla: Lang sort kjole/sort skjørt med sort overdel, sorte strømper, sorte sko og hvite hansker    
       (eller vanter) ved Innvielser, ved tildeling av Den Høye Sannhets Grad, EI, tildeling av      
       Veteranjuveler samt ved Festloger.
  b: Ved tildeling av de øvrige grader møter søstrene i vanlig logeantrekk (Kort sort kjole/sort skjørt    
       med sort overdel, sorte strømper, sorte sko og hvite hansker eller vanter).
       Embedsmenn og resipiender møter i Galla.
  c: Ved Minneloger møter alle i vanlig logeantrekk, unntatt CM, CMs Assistenter og Inspektør som
       bærer Galla.
  d: Ved alminnelige arbeidsmøter, Venneaften og Sosialaften benyttes vanlig logeantrekk

  §3 Kontingent
  Hvert medlem betaler, på forskudd, minimum halvårlig kontingent, som fastsettes av Logen og godkjennes av DSS.
  I forbindelse med forfremmelse til DHSG skal det i tillegg til gradsgebyr betales
  for logens emblem.

   

  § 4 Medlemmenes plikter:
   Medlemmene plikter å melde telefon, e-post og adresseforandring til logens Sekretær snarest mulig etter endring.

  §5
  Foruten de nevnder som er påbudt i Lov for Loger skal logen ha en privatnevnd.
  UM skal være leder i privatnevnda.

  §6 Sykdom og dødsfall
  Medlemmer som får kjennskap til at en søster er syk skal straks melde dette til Overmester.
  Dødsfall :
  Logen er medlem av Ordensmedlemmenes Begravelseskasse i henhold til Lov for Loger. Logen forskutterer begravelsesbidraget som refunderes fra Ordensmedlemmenes Begravelseskasse.
  Det er en plikt for medlemmene, hvis mulig, å være tilstede ved en avdød søsters bisettelse eller begravelse. Krans til en søsters båre skal være av granbar og kan eventuelt ha tre rosa nelliker, men uten ytterligere dekorasjon. Båndene skal være rosa og grønne eller kun hvite. Det ene merket med De Tre Kjedeledd , og det andre med ”Fra Rebekkaloge nr. 23 Laboremus”.
  Benyttes hvite bånd skal kjedeleddene være røde, ellers sorte.

   

  § 7 Endringer i Særloven:
   Endringer eller tilføyelser til denne Særlov kan bare vedtas såfremt de blir foreslått i et ordinært møte av minst fem godstående medlemmer av logens høyeste grad. Forslaget må vedtas av minst 2/3 av de tilstedeværende godstående medlemmer i det påfølgende møtet.
  Forslaget sendes Stor Sire via Distrikts Stor Sire for godkjenning.

  SØSTERFONDET - Statutter for fondet

  §1
  Formålet med fondet er å:

  - Yte trengende søstre støtte
  - Holde trengende søstre godstående
  - Bekoste blomsterhilsen ved spesielle anledninger
  - Bekoste krans ved en søsters båre
  - Dekke utgifter som logen har for gjester
  - Dekke utgifter ved spesielle anledninger som OM bestemmer

  §2
  Fondets midler skaffes tilveie ved:

  - kr. 5,- pr. medlem pr. måned av kontingenten
  - Inntekter ved utlodning
  - Frivillige gaver
  - Renter av Fondets kapital

  §3
  Fondet styres av Eks. OM, UM og Skattmester.
  Eks. OM fungerer som leder av nevnda og skal avgi beretning til logen.
  Regnskapet skal revideres av logens Revisjonsnevnd.

  §4
  Enhver utbetaling av Fondets midler skal skje i samråd med fondets styre og OM.

  Fond for utadrettet arbeid - statutter
  §1

  Formålet med fondet er å finansiere logens utadrettede arbeid.

  §2
  Midlene skaffes til veie ved
  - kr. 5,- pr. medlem pr. måned av kontingenten
  - Frivillige gaver
  - Spesielle utlodninger
  - Penger av fondets kapital

  §3
  Nevnd for utadrettet arbeid utnevnes av OM og skal bestå av minst fem medlemmer.
   OM utnevner blant disse en leder.

  Nevnda foreslår hvordan midlene skal anvendes.

  §4
  Enhver utbetaling av fondets midler skal skje i samråd med fondets styre og OM. Før utbetalingen av midlene kan finne sted, skal beløpene bevilges av logen.

  Bekjentgjørelse av møter

  Det er fastsatt en bestemt kode til bruk ved kunngjøringer av møteprogram. Det skal være inntatt i logens Særlov sammen med et forklarende eksempel.:

  Eksempel:
  Reb.       nr. 23 Laboremus I.O.O.F
  20305041900 O+
  203 betegner ordenens år, regnet fra året 1819 da vår gren av Ordenen ble stiftet
  05 betegner måneden, 04 er dato, 1900 er klokkeslett.
  O+ betyr at det er innvielse

  Møter i Troskapsgraden                              O
  Møter i Det Gode Vennskaps Grad          -
  Møter i Den Edle Kjærlighets Grad           =
  Møter i Den Høye Sannhets Grad            

  Ved Innvielse og forfremmelser tilføyes + og eventuelt tallet for det antall resipiender som skal opptas eller forfremmes


  Instruksjon                                       Instr.
  Foredrag                                           Fd.
  Nominasjon                                     N
  Valg                                                   V
  Installasjon av Embedsmenn       EI
  Ekstramøte                                      X
  Viktig møte                                      XX
  Arbeidsmøte                                    Arbm.
  Klubbaften                                       Klba.
  Venneaften                                     Va.
  Tildeling av Veteranjuvel              Ve.Ju.
  Minneloge                                        M
  Festloge                                          F
  Loge                                               

                

  Vedtatt i logemøte
  Harstad 7.september 2022

   

  Godkjent
  Oslo 27.04.2023

   

  Geir Småvik /Stor Sire                                                                                                                                                    

                         Renée B. Backer /Stor Sekretær