logo

Søk

Odd Fellow Loge 127 Gabriel Scott gjennom 20 år

Historien om Odd Fellow Logen i Lillesand

 

I. Forord

 

Som overmester for Odd Fellow Loge nr. 127 Gabriel Scott, takker jeg redaksjonskomiteen for arbeidet som er gjort med å dokumentere utviklingen av vår loge. Initiativet til dette kom fra Norsk Odd Fellow Akademi (NOFA), som har bedt alle logeenheter om å dokumentere sin historie ut fra et fast mønster. 

Dette faller og sammen med at Loge 127 Gabriel Sott har eksistert i 20 år. Dokumentet markerer derfor et jubileum, samtidig som det svarer på henvendelsen fra NOFA.

Jeg håper og at denne oversikten over logens utvikling vil gi brødrene et godt inntrykk av  det logen har vært gjennom  fra starten av 1994.

 Samtidig håper jeg at dokumentet også gir inspirasjon til både eldre og yngre brødre i videreføringen av den gode tradisjonen som er utviklet i vårt logearbeid.

Som OM er jeg stolt over hva logen har fått til i disse 20 årene. Atmosfære, medlemsutvikling og fremmøteprosent har alltid vært god.

Det er mitt håp at logen også i de kommende år fortsetter i det gode sporet som  tidligere embedskollegier har trukket opp.

 

 

Lillesand mars 2015

 

David Ben Knudsen

OM Loge nr. 127 Gabriel Scott

 

 

 

 
 

 

II.            Innholdsfortegnelse                                                                                                   

III.          Innledning                                                                                                                      

IV.          Bakgrunn og forberedelser                                                                                     

1.            Hvorfor behov for loge i Lillesand, Høvåg og Birkenes

2.            Hva skjedde i forhold til moderlogen?

3.            Broderforening, medlemmer og arbeid

V.           Instituering av logen                                                                                                   

1.            Instituering, bilder og bildetekster

2.            Navn – forklaring, bakgrunn

3.            Segl – forklaring, bakgrunn

4.            Chartermedlemmene

VI.          Etableringsfasen                                                                                                          

1.            Det første embedskollegiet

2.            Medlemsutvikling; 5,10,20 år

3.            Andre sentrale hendinger

VII.         De neste 10 år                                                                                                               

1.            Medlemsutvikling

VIII.       Medlemmene                                                                                                         

IX.          Møtested                                                                                                                        

X.            Samarbeid med andre loger                                                                                    

XI.          Sosialt arbeid                                                                                                                 

XII.         Avslutning                                                                                                                    

III.       Innledning                                                                                                                                        

Dette dokumentet er et resultat av at Norsk Odd Fellow Akademi, NOFA, i 2013 etablerte et prosjekt hvor Loger og Leire i Norge ble bedt om å skrive egne historier. Dette arbeidet skulle inneholde de enkelte enheters opprinnelse og historiske utvikling fra ideen om hvordan det hele startet og frem til i dag.

Storrepr. Leiv Per Olsen fikk opprinnelig en personlig oppfordring fra sekretæren i NOFA om å ta tak i dette arbeidet i vår loge. Han påtok seg oppgaven og involverte allerede fra starten av embedskollegiet i logen slik at kollegiet skulle være til inspirasjon og få et direkte eierforhold til sluttproduktet. Embedskollegiet ba ham i møte 04.03.2013 hos OM Kjell Arild Eidet samtidig å knytte til seg både eldre og yngre brødre med interesse for dette arbeidet.

For vår loge sammenfaller dette arbeidet med at Loge nr. 127 Gabriel Scott i 2014 har eksistert i 20 år. Vi er fortsatt så heldige at mange av de brødre som var aktive i oppstartingsfasen fortsatt er aktive medlemmer av logen og dermed kan benyttes som referanser til det ferdige produktet. Dessuten foreligger det et dokument som beskriver og tar for seg de første 15 år av logens drift og utvikling. Dette dokumentet er utarbeidet av Eks. Storrepr. Dag Øian i nært samarbeide med Eks. Storrepr. Johan Fredrik Næser. Mye av det som her er beskrevet, er naturlig tatt inn i dette dokumentet. I tillegg er også andre begivenheter og hendelser beskrevet, videreført og supplert, også fra de siste 5 år av logens drift.

Flere brødre har vært delaktig i prosessen. I tillegg til bror Leiv Per Olsen, har flere brødre aktivt deltatt i arbeidet. Her må i første rekke nevnes brødrene Dag Øian, Yngvar Kortner, Helge Røed,  Jarle Magnar Finden og Kjell Arild Eidet. Disse har også  fungert som redaksjonskomite.

Redaksjonskomiteen har også benyttet seg av et verdifullt kildemateriell som befinner seg i skrevne protokoller, både fra tiden i broderforeningen, embedsmannsmøter og logemøter.

Vår loge har gjennomgått en rivende utvikling i de 20 årene den har eksistert. Redaksjonskomiteen har i sitt arbeid fulgt en ferdig oppsatt disposisjon, utarbeidet av NOFA og forsøkt  holdt innenfor de punkter som er trukket opp fra sentralt hold. Det innebærer at det bare er de viktigste begivenheter som får plass i dette dokumentet. Mye mer kunne vært tatt med, men det får bli ved en senere anledning. Hovedhensikten fra NOFAs side, slik vi oppfatter det, er å få frem og dokumentert de store hendelser og utviklingstrekk i logen før mye av dette ville ha gått tapt.  Redaktøren vil rette en stor takk til alle som – på sin måte – har bidratt med innspill og billedmateriell til det foreliggende dokument.

For redaksjonskomiteen

Leiv P. Olsen

Redaktør

IV.      Bakgrunn og forberedelser

1.            Hvorfor behov for loge i Lillesand, Høvåg og Birkenes

Allerede på slutten av 1980-tallet var det mange av logebrødrene som var bosatt i Lillesand. Mange var medlemmer av Loge nr. 98 Henrik Ibsen i Grimstad og noen var medlemmer av loger i Kristiansand. Det var også regnet med at en egen loge for Lillesand, Høvåg og Birkenes kunne skape grunnlag for ytterligere rekruttering. Dette var bakgrunnen for  tanken om etablering av ny loge.

2.            Hva skjedde i forhold til moderlogen

I årene 1988/89 ble det fra flere medlemmer av Leir 14 Sørland og medlemmer fra Loge nr. 98 Henrik Ibsen, reist spørsmål om muligheten for å etablere egen loge i Lillesand. Utgangspunktet var at mange av logebrødrene var bosatt i Lillesand, Høvåg og Birkenes samt at det var flere mulige kandidater fra dette området.

Logehuset i Grimstad begynte og å bli litt trangt for de nesten 90 brødrene i Loge Henrik Ibsen. Blant disse enrik Ibsen var var hele 23 brødre fra Lillesand. Mange følte nok en mer lokal tilhørighet, men forholdet mellom brødre fra Grimstad og Lillesand var meget godt.

Det ble også antatt at rekrutteringsgrunnlaget kunne være større med en egen loge for Lillesand, Høvåg og Birkenes.

Brødrene Anstein Nørsett, Leiv Per Olsen og Bjørn Slettnes tok derfor høsten 1989 et initiativ og inviterte i alt 18 brødre som de antok kunne være interesserte. Møtet fant sted den 16. november 1989 i logehuset i Grimstad  og ble ledet av daværende DDSS Trygve Flaa fra distrikt 14. Her ble det gitt uttrykk for  interesse av å danne en loge for Lillesand, Høvåg og Birkenes.

3.            Broderforening, medlemmer og arbeid

Søknad om å starte en broderforening ble utarbeidet og sendt Storlogen med de nødvendige 10 underskrifter. I  skriv fra Stor Sire av 19. desember 1989, ble det gitt godkjenning til å starte opp dette arbeidet.

             Broderforeningen ble stiftet 30. januar 1990 under ledelse av daværende DDSS Trygve Flaa fra distrikt 14.

Det deltok ialt 11 av broderforeningens 14 brødre, samt gjester fra logene nr. 61 Terje Vigen, nr. 72 Eterna, nr. 98 Henrik Ibsen, nr. 107 Torungen og fra Leir nr. 14 Sørland.

             Det var ganske naturlig at navnet ble Lillesand Broderforening.

Dette ble også enstemmig vedtatt.

Målsettingen var fra høsten 1993 å etablere egen ny loge for Lillesand, Høvåg og Birkenes.

 

 

Interimsstyret i Lillesand Broderforening besto av følgende brødre:
           responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50             responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50             responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50          responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Anstein  Nørsett             Leiv Per Olsen               Bjørn  Slettnes                 Jan Stangeland                Knut Ribe

     Formann                     Viseformann                      Sekretær                           Kasserer                       Arkivar

                                                                                        

Broderforeningen holdt sine første møter i logehuset i Grimstad. Av forskjellige årsaker gikk arbeidet i perioder litt trådt. Tilgang på nye brødre ble ikke som forventet.

Høsten 1992 ble det holdt et krisemøte på Hotell Norge i Lillesand. Utfordringen var å kartlegge om det fortsatt var stor nok interesse om å få etablert en loge i Lillesand. Etter en meget meningsfylt og konstruktiv diskusjon, konkluderte møtet med at arbeidet skulle fortsette. Det ble samtidig foretatt enkelte justeringer i styret. Det fikk etter dette følgende sammensetning:

Formann: Leiv Per Olsen, Viseformann:               Anstein Nørsett, Sekretær Johan Fredrik Næser

Kasserer:  Dag Øian, Arkivar: Jan Sandven

 

I et forsøk på å bedre fremmøte på broderforeningens møter, ble det besluttet å flytte møtene fra logehuset i Grimstad til Gryten Motell i Lillesand. Dette ga umiddelbart positive resultater.

Fortsatt var det mye arbeid som måtte gjøres før alle formaliteter ved oppstart av ny loge var på plass. Man innså snart at etablering av logen måtte utsettes. Søknad om å utsette institueringen til høsten 1994 ble imøtekommet.

Høsten 1993 ble det igjen foretatt justeringer i styret som nå fikk følgende sammensetning:

Formann: Johan Fredrik Næser,  Viseformann: Anstein Nørsett Sekretær: Dag Øian,

Kasserer: Leiv Per Olsen Arkivar: Jan Sandven

Det nyvalgte interimsstyret videreførte det arbeidet som var påbegynt. Nye forslag på tiltak i oppstartingsprosessen ble grundig gjennomgått.

Av enkeltsaker som preget arbeidet i Broderforeningen kan nevnes:

 • Medlemsverving
 • Møtedag for Logen
 • Logesang
 • Fastsetting av kontingent
 • Valg av anskaffelsesnemd, finansnemd, husnemd og privatnemd
 • Oppfølging av arbeid i den enkelte nemd
 • Anskaffelse av bl.a. embetskapper, regalier, alterduk og sangbok
 • Valg av embedskollegium
 • Økonomi og gaver                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ved siste møte 31. aug. 1994 hadde Lillesand Broderforening økt fra 14 til 25 medlemmer.

 

V.      Instituering av logen

1.           Instituering, bilder og bildetekster

17. september 1994 ble så Logen instituert. Seremonien i logehuset i Grimstad ble ledet av daværende Stor Sire Oddvar Granlund. De fem chartermedlemmene fikk først overlevert charteret i en egen seremoni. Senere på ettermiddagen ble det nye embedskollegiet innsatt. Tilstede i logesalen var 85 brødre og gjester fra samtlige loger på Sørlandet. Leir nr. 14 Sørland var også representert. Logen fikk overlevert gaver både fra Storlogen, Leiren og samtlige tilstedeværende loger.

Den etterfølgende festmiddagen ble avholdt på Hotell Helmers Hus. Festmiddagen ble gjennomført på en fin og høytidelig måte, med bror Torbjørn Ribe som toastmaster. Han var også leder av festkomiteen og hadde bl.a. ansvaret for opplegget av festmiddagen.

                                        

                          Store Sire Oddvard Granlund taler ved taffelet

                                        

                              Daværende Store Sire Oddvar Granlund, flankert av DSS Torleif Bredesen

                            og til høyre OM Johan Fredrik Næser.

 

2.        Navn – forklaring, bakgrunn

Flere mulige navneforslag på den nye logen ble drøftet, så som Ternen, Sjømerket, Kristian Lofthus og Gabriel Scott. Etter en konstruktiv diskusjon ble det full enighet om at Gabriel Scott var det mest opplagte navnet. Dikteren hadde vokst opp i Høvåg og var også en av de største dikterene fra vårt distrikt. Etter en kort diskusjon ble dette enstemmig vedtatt.

For å gjøre dette ordentlig og før vi sendte forslaget til Storlogen for godkjenning, måtte vi ha aksept fra familien Scott om å bruke forfatterens navn i denne sammenheng.

Bror Anstein Nørsett fikk i oppgave å kontakte familien til Gabriel Scott med spørsmål om de hadde noen innvendinger til navneforslaget. Helge Scott, som også er advokat, var vår kontaktperson. Han tok dette opp med familien og de syntes at det var en stor ære at deres bestefars navn ble brukt som navn på en Odd Fellow Loge i Lillesand. Navneforslaget ble så sendt Storlogen for godkjenning. Storlogen godkjente navneforslaget uten kommentar.

 

3.        Segl – forklaring, bakgrunn.

                                                                     

                                                         Logens segl

Logens segl ble tegnet av bror Jan Dalhaug. Sjømerket i seglet er en vegviser som skal lede oss trygt frem. I overført betydning er det dette som er formålet med loge nr 127 Gabriel Scott sin virksomhet.

Logens navn og utkastene fra Jan Dalhaug ble uten merknader godkjent av Stor Sire. Samtidig ble også logens egen særlov godkjent.

Vår seremonimesterstav har et forenklet segl som toppunkt. Denne ble dreiet i tre av bror John Olsen. Eks OM Johan Fredrik Næser var også delaktig i dette arbeidet.

Bror Jan Dalhaug var i tillegg opphavsmann for tegningene til alterduken, som  ble sydd av Randi Sandven - kona til bror Jan Sandven.

Bibelen på alteret er gitt som gave til logen av Eks OM Anstein Nørsett.  Den første tiden var vi nødt til å låne div. rekvisitter etc. fra Loge nr 98 Henrik Ibsen. Våre brødre bidro i stor grad med å fremskaffe egne rekvisitter. Etter relativt kort tid var logen selvhjulpen og det var lite som måtte lånes.

 

Logesangen

Bror Tore Lund Andersen fra Loge nr. 89 Skagerak ble forespurt om han kunne skrive sang til vår loge. Dette oppdraget ble utført på en utmerket måte og på svært kort tid. Takken må i første rekke rettes til forfatteren.  

 

Gabriel Scott logesang

Melodi: Rehnvinets lov

 

Gabriel Scott! Ja det er navnet        

på Odd Fellow i vår by;

- av vår orden er den favnet,

Henrik Ibsen er vårt ry!

La oss holde dette navnet

høyt i ære i vårt land;

:/: høyest elsket, dypest savnet:

Gabriel Scott av Lillesand!:

 

Vi har avlagt troskaps-eden

- den oss veien vise vil.

La oss løfte broderkjeden;

 - flere ledd skal føyes til!   

Vi ei vergeløse viker

fra den kilden som er vår,

:/: aldri vennekretsen sviker

- den som hjertet nærmest står!:

 

Som Jan Vibe akslet byrden;

jernet, glødd i ild og salt,

er vi båret hjem av Hyrden,

vi som sultet, frøs og svalt!

Slik skal kjærlighet beseire

ondskaps makter, hat og vold.

:/: da vårt broderskap skal feire

Vundne slag – og få sin sold!:

 

Måtte vennskap alltid råde,

kjærlighet og sannhet med

her, blant brødre av Guds nåde,

La det alltid herske fred!

Så kun trøstig sannhets-sæden

å du Loge, Gabriel Scott,

:/: så den gror på ville Heden

I den åker vi har fått:

 

Tore Lund Andersen

 

                                     

                                                                         Storlogens charterbrev                                               

                 

 

4.        Chartermedlemmene.

Følgende brødre ble valgt til å underskrive charteret;

Anstein Nørsett, Johan Fredrik Næser, Leiv Per Olsen, Dag Øian og Jan Sandven.

        VI.           Etableringsfasen

 

1.        Det første embedskollegiet

 

Logen ble etablert midt i en logeperiode og det første embedskollegiet fikk derfor 3 års virke. Det første embedskollegiet besto av: OM Johan Fredrik Næser, UM Leiv Per Olsen, Eks OM  Anstein Nørsett, Sekretær Dag Øian, Kasserer John Olsen, Skattmester Olav Dag Aanesland.

 

                          

Bakre rad fra venstre: Sekretær Dag Øian, Kasserer John Olsen, Skattmester Olav Dag Aanesland,

Fremre rad fra venstre: UM Leiv Per Olsen, OM Johan Fredrik Næser, Eks OM  Anstein Nørsett.

Bakre rad til høyre: CM Knut Ribe var ikke medlem av embedskollegiet, men deltok på kollegiemøtene i etableringsfasen.

                                                   

Da vår loge ble etablert midt i en logeperiode, fikk det første embedskollegiet en virkeperiode på tre år. Bror Tore Andersen var ved vår loges etablering Eks OM i loge 98 Henrik Ibsen og ble samtidig innsatt som vår loges Storrepresentant.

Dette medførte at bror Tore Andersen fungerte i en dobbeltrolle i ca.1 år.

 

2.   Medlemsutvikling; 5,10 og 20 år

 

22 Aust-Agder               Medlemsutvikling

         

127 Gabriel Scott

Medl.
Starten

Inn-viet

Over fra andre

Over til
andre

Gjen-
opptatt

Døde

Av-gang

Medl.
Slutten

Gj Snitt Alder

Netto
Tilgang

17.09.1994-1995

35

2

0

0

0

0

0

37

51

2

1995-2000

37

26

0

0

0

0

7

56

55

19

2000-2005

56

23

2

3

0

3

8

67

59

11

2005-2010

67

16

0

1

3

4

5

76

61

9

2010-31.12.2014

76

13

3

4

0

1

3

85

64

8

I perioden

 

80

5

 

8

 

3

8

23

     

49

                           

 

Det var en blanding av erfarne og nye brødre som tok fatt på arbeidet i den nystiftede logen. De fleste av brødrene ble rekruttert gjennom moderlogen - Loge nr. 98 Henrik Ibsen. Enkelte brødre kom også fra logene i Kristiansand og Arendal.

De fleste av de som utgjorde stammen ved oppstart, hadde begrenset erfaring fra embedsarbeide i sine moderloger. Det nye embedskollegiet måtte således gjennomføre et systematisk opplæringsarbeid og mye tid gikk med til å sette standard for logearbeidet. Det var en krevende oppgave for å få alt til å fungere på den måten som vi ønsket det skulle være.

Det var stor entusiasme og iver i den nystartede logen. Brødrene var utrolig villige til å bidra med alle nødvendige oppgaver.

Ved starten i 1994 hadde Gabriel Scott 35 brødre. I løpet av det første året ble to nye brødre innviet og logen hadde derfor 37 brødre ved utgangen av 1994. I løpet av de fem årene fra 1995 til 2000 ble 26 nye brødre innviet, mens det var en avgang på 7 brødre. Ved utgangen av år 2000 var det 56 brødre i logen.

Fra 2000 til 2005 økte medlemstallet i logen til 67 brødre. Det skjedde ved at 23 nye brødre ble innviet, 3 brødre ble overført fra andre loger og 3 brødre døde i løpet av disse årene.

Avgangen var på 8 brødre.

Medlemsveksten  i Loge nr 127 Gabriel Scott har fortsatt  og ved utgangen av 2013 er det 84 brødre i logen.  Fra 2005 til utgangen av 2013 er 29 nye brødre innviet. 3 brødre er overført fra andre loger, 5 brødre er overført til andre loger og 3 brødre er gjenopptatt i logen. 5 brødre er døde og det er 8 brødre i avgang.

Fra starten i 1994 har altså  loge 127 Gabriel Scott mer enn fordoblet sitt medlemstall - fra  35 til 85 brødre.

 Gjennomsnittsalderen har økt. Ved starten i 1994 var denne  51 år. Denne har økt til 64 år  ved utgangen av 2014. I løpet av de 20 årene som er gått, har altså gjennomsnittsalderen økt med 13 år.

 

3.        Andre sentrale hendinger

            Kjørelagene

Allerede tidlig etter innstiftelsen etablerte embedskollegiet kjørelag med 4 til 5 brødre fra samme geografiske område i hvert lag. Dette er en ordning som fortsatt eksisterer. Kjørelagene har over tid vist seg å være svært vellykkede. Opplegget har bl.a. medvirket til at vi opp igjennom årene har hatt et godt fremmøte på logemøtene. Ordningen er også med på å sveise brødrene i de enkelte kjørelag sterkere sammen.

VII.     De neste 10 år

1. Medlemsutvikling

Siden loge nr 127 Gabriel Scott nettopp har fylt 20 år, er det enda ikke laget plan for de neste 10 år`s medlemsutvikling. Vi setter derfor inn handlingsplanen for 2013 – 2017 for å illustrere hva som videre skal skje.

 

Handlingsplan

    Loge nr. 127 Gabriel Scott

   for perioden januar 2013 – desember 2017.

 

VÅRE OVERORDNEDE MÅL ER:

 

Å utbre vennskapets - kjærlighetens – og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene.

Å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste.

Å lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i

handling for at hver enkelt etter evne kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse, er Odd Fellow Ordenens formål.

 

                De overordnede mål skal nås ved hjelp av aktivt arbeid innenfor følgende

prioriterte arbeidsområder i perioden:

 

 1. Ordinært logearbeid.

 2. Rekruttering og medlemspleie.

 3. Samarbeid med andre.

 4. Sosialt arbeid.

 5. HMS- arbeid.

 6. Informasjon.

   

  Arbeidsområdene har følgende hovedmål og tiltak:

   

 7. Loge Gabriel Scott er en loge hvor Odd Fellow Ordenens tanker og ideer

  formidles til brødrene.

   

  Tiltak:

   

  1. God kvalitet på logemøtene og ettermøtene ved at embedskollegiet

                  møter forberedt og har planlagt møter og ettermøter.

           Ansvarlig: Overmester og Undermester

    

  2. For å holde et høyt nivå på gradsspill, utnevnes faste aktører og reserver

                  til spillene.

                                  Ansvarlig: Seremonimester

    

  3. Oppfordre nye brødre til å ta på seg oppgaver og ansvar.

                  Ansvarlig: Overmester/Undermester/Seremonimester/Nevnd for utadvendt                arbeid.

    

   Økt rekruttering og bedre oppfølging av brødre.

   1. Vise omsorg for den enkelte bror, spesielt ved sykdom.

                   Ansvarlig: Fadder/øvrige brødre/Nemnd for omsorg.

     

   2. Følge utviklingsprogrammet i forhold til nye brødre.

                   Ansvarlig: Leder av Nemnd for styrkelse og ekspansjon.

     

   3. Motivere for fadderskap.

                   Ansvarlig: Leder av Nemnd for styrkelse og ekspansjon.

     

   4. Ansvarliggjøre og bevisstgjøre brødrene for fadderoppgaver.

                           Ansvarlig: Leder av Nemnd for styrkelse og ekspansjon/embedskollegiet.

                         

   5. Rekruttere minst fire nye medlemmer hvert år.

                                   Ansvarlig: Leder av Nemnd for styrkelse og ekspansjon.

     

   6. Vise oppmerksomhet ved jubileer.

                   Ansvarlig: Sekretær/Overmester.

     

   7. Aktiv bistand til brødre som trenger hjelp og deres etterlatte.

                   Ansvarlig: Nevnd for etterlatte.

     

 8.  

                  Tiltak:

   

 9. Opprettholde kontakt og styrke samarbeidet med andre loger og arbeide

  for å styrke vennskapsbånd og samhold med andre.

   

  Tiltak:

   

  1. Videreutvikle kontakten med Loge 115 Koldinghus i Danmark.

                  Ansvarlig: Overmester og sekretær.

    

  2. Styrke kontakten med andre loger, spesielt med loge 152 Fjære

                  Ansvarlig: Embedskollegiet/brødrene.

    

    

 10. Brødre som enkeltvis og samlet følger logens oppfordring:

  « Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du også gjøre mot dem».

   

  Tiltak:

   

   4.1         Fortsette samarbeidet med SOS-barnebyer i San Vicente i El Salvador.

          Ansvarlig: Embedskollegiet.

   

  4.2          Delta i lokale og sentrale aksjoner i regi av Odd Fellow Ordenen.

                        Ansvarlig: Embedskollegiet.

   

  4.3          Utføre annet sosialt arbeid i logen og i nærmiljøet.

               Ansvarlig: nemd for utadvendt arbeid.

   

   

  4.4          Delta i drift av kafe på SSK.

                        Ansvarlig: Nemd for utadvendt arbeid.

   

 11. Tenke helse, miljø og sikkerhet i logesammenheng.

   

  Tiltak:

   

  1. Årlige evakueringsøvelser av logelokalet.

                  Ansvarlig: Overmester/Undermester.

    

    

 12. < >

  Utvikle ”Terjenytt” til å bli en viktig informasjonskilde

                 til den enkelte bror. Terjenytt vil i hovedsak bli levert i nettversjon. Medlemmer          som ikke har e-post vil fortsatt motta Terjenytt i papirversjon.

                         Ansvarlig: Undermester i samarbeide med sekretær.

   

 13. Utvikle og bruke e-postsystemet.

                 Ansvarlig: Sekretær/den enkelte bror.

   

 14. Sosialnemdas plan for terminen.

                 Ansvarlig: Leder av nemd for utadvendt arbeid.

   

 15. Seniorgruppas plan for perioden.

                 Ansvarlig: Seniorgruppas leder.

   

  VIII.    Medlemmene

   

  Det er stor spredning av yrker hos brødrene. Etter hvert er det blitt en markant økning av pensjonister. Opprinnelig har mange brødre hatt sin arbeidsdag i private sammenhenger, mens andre har vært tilsatt i det offentlige. Gabriel Scott har hele tiden hatt mange brødre som på forskjellig vis har arbeidet i næringsmiddelbransjen. Dessuten er undervisning, bank, forretning, verksted, håndverk og arbeidsledelse godt representert.

  En loge er selvrekrutterende. Det er logens egne medlemmer som foreslår nye brødre. De fleste brødre har en tendens til å rekruttere fra samme aldersgruppe som de selv tilhører. Denne praksisen kan føre til at logen kommer i en situasjon hvor man får en ”forgubbing”. Heldigvis har vi unngått å gå i denne fellen. Yngre medlemmer må rekrutteres da det er disse som skal bære logearbeidet  videre. Vårt rekrutteringsområde er primært Lillesand, Høvåg og Birkenes. Spesielt i Birkenes er der et stort potensiale.  Noen medlemmer er ellers bosatt  i Grimstad, Arendal og Kristiansand.

  Medlemsrekrutteringen var god de første årene som egen loge. Allerede våren 1995 ble 6 nye brødre tatt opp.  De første årene ga en jevn tilgang på nye brødre.  I perioder har tilgangen vært svingende. Logen har hele tiden hatt som mål å satse på kvalitet ved nye medlemmer fremfor å vokse for fort.

  Gjennom disse 20 årene har vi også mistet noen brødre. Med ærbødighet minnes vi våre til nå åtte avdøde brødre.

  Det har også vært noen utmeldinger og overganger til andre loger. Samtidig har vi også fått overgang fra andre loger.

  Den Norske Storloges Hederstegn gis til medlemmer som ”har utført ekstraordinær innsats”.

  Onsdag 11. februar 2009 ble denne tildelt Ordenens Webmaster, Eks OM Anstein Nørsett på et  felles  logemøte med Loge nr. 135 Mærdø.

  Det hele startet i begynnelsen av år 2000. Eks Om Anstein  Nørsett  ble da bedt av DDSS Thorleif Bredesen om å være med på å diskutere om det var mulig å få i stand en Internettportal for Odd Fellow ordenen i Norge. Loge nr. 127 Gabriel Scott hadde da, med Anstein Nørsett som datakyndig, allerede vært på nettet et par år.

  Etter at Thorleif Bredesen døde 31.01.2002, overtok  Anstein Nørsett det hele og gjorde det til det produktet vi kjenner i dag.

  Dette, sammen med at Anstein Nørsett tvers gjennom er et hyggelig JA menneske, kvalifiserte ham til Den Norske Storloges Hederstegn.

   

 16. X.     Møtested

Loge nr. 127 Gabriel Scott ble instituert i logehuset i Grimstad. Etter noen års leie ble det syslet med tanken om å få eget logehus i Lillesand. Arbeidskomiteer ble nedsatt og flere alternativer ble fremlagt. Det gjaldt både kjøp av tomt for å bygge egnet logehus eller kjøp av hus / eiendom på det åpne marked. Alle alternativer strandet på økonomi og etter flere grundige diskusjoner i logen ble det vedtatt å fortsette samarbeidet om bruk av logehuset      i Grimstad.

Loge nr. 127 Gabriel Scott ble i 2004 medeier av Odd Fellow Huset AS med for vår del en innskutt aksjekapital på kr. 100.000 samtidig som vi i tillegg bidro med et lån på kr. 125.000.

 

I 2005 ble Rebekka loge nr. 104 Måken likeverdig medeier av logehuset i Grimstad sammen med Loge 127 Gabriel Scott og Loge nr. 98 Henrik Ibsen.

Logehuset gjennomgikk deretter dvs. i 2005/2006 en større utbyggings- og utbedringsjobb av bygningen. Ventilasjonsanlegget ble forbedret, kjøkken og spisesal ble innredet i kjelleretasjen og samlingslokalet for ettermøter ble betydelig utvidet.

I denne sammenheng har vår Loge økt sitt lån til huset fra kr. 125.000 til pr. d.d. kr. 200.000.

Den 15.10.2011 ble Loge nr. 152 Fjære instituert. Også denne logen har sitt faste møtested i logehuset. I 2014 inntrådte Loge nr. 152 Fjære som en av fire likeverdige eiere i OFH AS etter å ha overtatt 25 aksjer fra hver av de øvrige aksjonærene. Kjøpesummen ble satt til kr. 1000 pr. aksje som er likt med pålydende. Etter dette har vår loge nå en   gjenstående innskutt aksjekapital på kr. 75.000.

Det foretas årlig forskjellige dugnader på logehuset, hvor medlemmene av alle de fire logene deltar.

 

X.        Samarbeid med andre loger

Vennskapssamarbeid med andre loger ble utviklet tidlig. Den første vennskapslogen vi fikk var Loge nr. 1 Zugmunt i Wroclaw i Polen. Loge nr. 1 Zugmunt ble instituert på samme dato som Loge nr. 127 Gabriel Scott og vi ble derfor oppfordret av Storlogen om å ta kontakt for et tettere samarbeid. Vi fulgte oppfordringen. Høsten 1995 reiste fire brødre fra vår loge til Wroclaw og opprettet en formell kontakt.

Senere har det vært flere utvekslingsbesøk. I 1997 reiste 19 brødre fra Loge nr 127 Gabriel Scott på en ukes busstur til vennskapslogen i Wroclaw. Brødre fra Loge nr. 1 Zugmunt har ved flere anledninger hatt gjenbesøk hos oss, bl.a. ved våre logers 10-års jubileumsfeiringer. Etter hvert har kontakten gradvis avtatt. Årsaken ligger nok bl.a. i at reiseavstanden er lang. Dessuten er språket en hindring.

Mange loger på Sørlandet har etablert vennskapslogeforbindelser i Danmark. Brødre i vår loge ønsket å undersøke mulighetene for å knytte seg til en vennskapsloge i Danmark. Etter innledende undersøkelser vedtok logen høsten 2001 å etablere kontakt med Loge nr. 115 Koldinghus i Kolding. En arbeidsgruppe fra Loge nr. 127 Gabriel Scott fikk som mandat å innlede samtaler med logen i Kolding. Formålet var å etablere en fremtidig vennskapsforbindelse. Begrunnelsen for valget var at Loge nr. 115 Koldinghus var relativt nystiftet (5. juni 1999) og hadde en brødresammensetning som tilsvarte vår loge. Vi utveksler besøk hos hverandre hvert annet år.

Vennskapsloger

I tillegg til vennskapssamarbeidet med utlandet er det også etablert hyppige møtefellesskap med loger i Aust- og Vest-Agder. (Logene nr. 28 Agdesiden, nr. 89 Skagerak, nr. 61 Terje Vigen, nr. 98 Henrik Ibsen, nr. 107 Torungen, nr, 128 Lyngør, nr. 135 Mærdø og nr. 152 Fjære). Reiseavstandene er overkommelige og tilreisende logebrødre er gjerne godt representert.

Moderloge

Loge nr. 98 Henrik Ibsen er vår moderloge og vi har veldig greit samarbeid både med møtefellesskap og i samarbeidet med logehuset i Grimstad.

 

XI.      Sosialt arbeid

1.  Innad i logen

Fra starten av har det blitt lagt stor vekt på å påvirke og fremme sosiale relasjoner brødrene imellom. Flere av brødrene i loge nr.127 Gabriel Scott har hytteeiendommer i nærområdet, og i mange år er det blitt arrangert sommertur i Lillesands kystparadis for brødre, gjerne med familier. En fin avrunding på vårsemesteret.

Logens sosialnemd kommer med flere aktivitetstilbud hvert halvår. Før jul har mange brødre laget sin       egen    sylte hos slaktermester bror Hans Eide. Hvert semester har vi vinsmaking hos bror Lars Annfinn  Ekornsæter med innlagt orientering om bouquet, produksjonssted, priser m.m. samt sang, musikk og  godt humør.

Sosialnemda har engasjert flere brødre som har holdt kurs i sine interesse/-arbeidsfelt, bl.a så som matlaging, data og trafikkunnskap. I tillegg har nemda arrangert tur til Dyreparken i Kristiansand med innlagt festmåltid for brødre med ledsagere. Egne hyggeaftener med lett servering, quiz, sang og musikk springer også ut fra sosialnemda.

Slike arrangementer der den enkelte bror er delaktig, har opp gjennom årene bidratt til godt miljø i Loge nr. 127 Gabriel Scott. Det vises bl.a til en svært høy frammøteprosent.

Logemøtene følger et fast mønster som er fastlagt av Storlogen. En logekveld er todelt. I logesalen gjennomføres rituelle innvielser og gradspasseringer, samt ordinære arbeidsmøter. Ettermøtene avholdes i spisesalen og salongen. Disse har et klart sosialt preg. Logemøtene har alltid vært gjennomført på en høytidelig og verdig måte. De enkelte embedsmenn – både valgte og utnevnte - legger ned et betydelig arbeid slik at opplevelsene for brødrene skal bli best mulig. Det samme kan også sies om ettermøtene / brodermåltidene. Helheten er viktig for at logen kan utvikles i positiv retning samtidig som Ordenens prinsipper blir ivaretatt.

Det legges stor vekt på logens evne til å påvirke og fremme sosiale relasjoner brødre i mellom.

I tillegg har logen etablert flere egenaktiviteter som på ulike måter er med på å øke trivselen og samtidig knytter brødrene tettere sammen.

Den gode atmosfæren gir også inspirasjon til de sittende embedskollegiene. Nå skal det samtidig sies at det ikke er embedskollegiene alene som har æren for den kvalitet vår loge i dag representerer. Dersom brødrene opp gjennom årene ikke hadde lagt ned så stor iver og interesse ved oppstart og oppslutning om logen, ville vi aldri ha kommet så langt som vi er i dag. Det står respekt av det arbeidet som alle har vært så sterkt delaktig i.

2.  Utadvendt sosialt arbeid

Mange av brødrene har markert seg aktivt i samfunnsrelaterte oppgaver i lokalmiljøet uten at det direkte er i regi av logen. Her kan nevnes: Lillesand Sjømannsforening, shantykoret Hermanos, Gabriel Scott Selskapet, Gabriel Scott- dagene, arbeid knyttet til husflidslag, idrettslag, historielag og det politiske liv i de to kommunene (Lillesand og Birkenes).

Logebror Anstein Nørsett reparerer på fritiden brukt datautstyr, og logen har bidratt økonomisk med å få transportert dette videre til Romania som utviklingshjelp.

Logene i distriktet er engasjert i et arbeid med servering av kaffe/mat i kantina på kreftbehandslingsenteret Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Medlemmer av Gabriel Scott er svært aktive i dette arbeidet. Det har etter hvert vist seg at det også  bidrar til å dekke  et behov for sosial kontakt med mennesker i en krevende livssituasjon.

Opp gjennom årene har loge nr.127 Gabriel Scott bidratt med aktiv deltakelse i mange prosjekter i lokalsamfunnet. Av prioriterte oppgaver kan nevnes Natteravn-tjenesten i regi av Røde Kors, Lillesand. I mange år var også logebrødre engasjert som vakter og funksjonærer i Johan Olav Koss og Ketil Moes mosjonsløp i Dyreparken, Kristiansand. Logen bidrar også etter behov i det tiltaket Kari Kjetså har dratt i gang i Lillesand for personer med psykiske/fysiske lidelser og som samtidig har begrenset nettverk av familie og venner rundt seg. ”Karis jul” er blitt et begrep i Lillesand. En av logens brødre er nå regnskapsfører for aktivitetene. Ellers bidrar brødrene med transport og annen hjelp til arrangementer etter behov.

Internasjonalt

Som alle de øvrige loger i distriktet har også vår loge engasjert seg i innsamlingsaksjoner for å hjelpe mennesker i nød. Den siste regionale innsamling var ”Blikk mot øst” hvor bl.a. Eks OM Leiv Per Olsen sto for ideen og samtidig fungerte som leder og koordinator for hele prosjektet.

                                          

Blikk mot øst

Loge Gabriel Scott har markert seg sterkt i hjelpearbeidet overfor Litauen og Hviterussland. Eks OM Leiv Per Olsen fra Gabriel Scott var initiativtaker og koordinator for et hjelpearbeid som alle Odd Fellow og Rebekka-losjene i Agderfylkene satte i gang i år 2000. Utgangspunktet for dette var at lærere fra Gimle videregående skole i Kristiansand hadde satt i gang et hjelpearbeid i 1994 og fikk engasjert både elever og økonomiske sponsorer i dette arbeidet.  Leiv Per Olsen var engasjert i dette og så de enorme behovene for hjelp. Han fikk med seg logene både i Aust og Vest Agder i dette arbeidet og  det ble gjort et omfattende innsamlingsarbeid over hele landsdelen. Innsamlingen foregikk seks lørdag etter hverandre i august og september 2000 i alle byene på Sørlandet. Givergleden fra folk flest var enorm og det ble gjort en stor innsats fra logebrødre og søstre med å ta imot, sortere og lagre gavene. I logenes egen regi ble det også samlet inn økonomiske midler for å sikre transporten til Litauen og Hviterussland.

Resultat: 350 m3 tøy og utstyr, samt kr. 120 000,-

Det var stort behov for både klær og andre artikler og innsamlingen ble konsentrert om å skaffe:

 • Barnetøy for sommer og vinterbruk.

 • Skolesaker (blyanter, papir)

 • Kontorrekvisita og datautstyr

 • Utstyr og hjelpemidler for funksjonshemmede

 • På nyåret 2001 var det samlet inn en masse utstyr og det var også skaffet til veie busser som var tatt ut av bruk i landsdelen. Det ble samlet inn utstyr, klær etc. som til sammen fylte to vogntog og 8 busser.

  Bussene ble tatt i bruk ved skolene og i kollektivtransport i byen Utena (40 000 innbyggere) i Litauen.  Det innsamlede utstyret og klærne ble fordelt til innbyggerne i denne delen av Litauen, men også til en del av Hviterussland som har en stor litauisk minoritet. Leiv Per Olsen og andre representanter for logen deltok i transporten og kunne forsikre seg om at gavene fra Sørlandet ble tatt imot med stor begeistring  og  kom til de som trengte det aller mest.

 • Innsamlingsaksjonen «Blikk mot Øst» ga  en god omtale av  Odd-Fellow-orden i lokale medier og ble en markering av ordenens humanitære profil.

 • Dette takkebrevet, tegnet av DDSS Torleif Bredesen, ble overlevert samtlige dame og herreloger i distriktene 14 og 22 som deltok i innsamlingsaksjonen.

 •                  

Samarbeidsprosjekter med SOS.barnebyer

 

Den landsinnsamlingen Odd Fellow Ordenen tok på seg, var et samarbeidsprosjekt mellom Storlogen og SOS Barnebyer om innsamling av penger til etablering av en barneby i San Vicente i El Salvador.          

Denne aksjonen skapte et stort engasjement over hele landet med stor innsats fra søstre og brødre. I denne innsamlingen var det lagt inn et konkurransemoment som gikk ut på at de logene som prosentvis samlet inn mest penger, skulle få sine logenavn på de forskjellige bygningene som barnebyen skulle bestå av. Byen har 12 boenheter som hver rommer 10 barn. I tillegg er det noen bygg for administrative funksjoner. Seks boenheter har fått navnet etter Rebekka loger, mens de øvrige seks har navn etter Odd Fellow loger. En av bygningene har fått navnet Gabriel Scott, og det er vi veldig stolte av. Vi bidrar fortsatt med økonomisk støtte til barnebyen i San Vicente.

Bror Lars Annfinn Ekornsæter donerte en sjekk på Kr. 25.000 til SOS-barnebyer, øremerket San Vicente. Et resultat av egenproduksjon/salg av egen CD.

Videre donerte bror Lars Annfinn Ekornsæter et antall  CDèr til logen som blir brukt som premier

ved utlodning til inntekt for barnebyen i San Vicente.

I tidsrommet 2011-2013 deltok vi igjen i et nytt samarbeidsprosjekt med Odd Fellow Ordenen og SOS-barnebyer. Oppsettet var tilnærmet likt forrige nevnte samarbeidsaksjon. Her skulle innsamlede midler gå til opprettelse av en ny barneby i Ngabu, Malawi.

Totalt innsamlede midler ble drøyt 25 mill. Et fantastisk resultat.

Av andre aktiviteter har logen også bidratt med pengestøtte til et skoleprosjekt i Uganda i Afrika. Her har vi samlet inn midler til etablering av et klasserom i en ny barneskole. I dette prosjektet har bror Karl Skaar vært kontaktleddet.

 

XII.  Avslutning

Den utvikling som logen så langt har hatt, ville ikke være mulig uten innsatsen fra interesserte og entusiastiske brødre. Vi håper og tror at de gode tradisjoner logen har utviklet, vil være til inspirasjon i det videre arbeidet for logens fremgang og vekst. Vi skal sette oss høye mål, og fortsatt arbeide for å være en god og bærekraftig loge Distrikt 22 Aust-Agder. Dette oppnår vi ikke uten iherdig innsats fra alle brødrene i årene som kommer.

 

 

For redaksjonskomiteen

Storrepresentant

Leiv P. Olsen

 

 

 

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern