logo

Søk

Logehuset i Vadsø

Det er ikke uvanlig at brødre slutter seg til en loge, for så å arbeide for at det dannes loge nærmere hjemstedet. Mer spesielt er det kanskje at brødrene må kjøre 170 km - hver vei - for å komme på logemøte. Slikt blir det samhold av.

De første år fra 1977 og til 1982 var logebrødre fra Vadsø tilsluttet Loge 55 Varanger i Kirkenes. Snart var de mange nok til å få instituert egen loge i 1982, og en Rebekka søsterforening var dannet. Det ble derfor naturlig å se seg om etter eget hus.

Da Loge 105 Østhav ble instituert i 30.10.1982 var det i leide lokaler (Sivilforsvaret), men ganske snart ble arbeidet med å finne sitt eget hjem iverksatt. Fart i sakene ble det da en Rebekka søsterforening ble stiftet, og 30.april 1985 kunne Arne Jensen på vegne av huskomiteen, som også besto av Karl Sander Pedersen, Hans A. Stærk, Nils O. Ursin, Eva M Pedersen og Hulda Wara, sende ut innkalling til stiftelsesmøte 29.mai 1985 i U.L. Vårbrudds lokaler.

Vi ser idag hvilken stor innsats de første brødre og søstre la ned i arbeidet med huset. Mye av innsatsen kan godskrives de ca 20 ildsjelene i startårene, og uten å frata noen av brødrene ære må det sies noe om organiseringen. Her var det mange byggeledere med ulike kvalifikasjoner, men langt framme blant byggelederne var bror Jarle Johansen som hadde fått formulert ett eneste oppdrag fra Logen: 

"Å sørge for at dugnadsarbeiderne holdt humøret oppe under hele planleggings- og byggeperioden."

Fra innkalling til stiftelsesmøte og til huset ble innviet i februar 1986 tok det litt mer enn 1 år. I stiftelsesmøtet, 29.mai 1985 deltok 18 personer som representerte 41 personer. Deretter gikk det slag i slag. En dag tok det å fremme søknad om tomt, og etter 18 dager var tomt tildelt av kommunen. Samtidig ble flere hus vurdert kjøpt. Etter 3 måneder var kjøp av vårt nåværende hus gjennomført. 4 dager senere hadde kommunen frafalt forkjøpsrett. 6 dager brukte banken på å innvilge byggelån, og 14 dager gikk med til at kommunen godkjente bruksendring.  

Nå var de fleste formaliteter på plass. Riktignok manglet Stor Sires godkjennelse, men DDSS Rolf W. Olsen og hans påvirkningskraft gjorde at arbeidet lokalt ikke lot seg stanse.

Fra styremøte 14.oktober 1985 kan bl.a. siteres: «Gutter og jenter… kan stort sett utføre de fleste arbeidsoppgaver. Der er bare lyst og initiativ, samt sannsynligvis tid, som er begrensningen.» og videre heter det: «Koordinering av innsatsen kan bli et problem. Selvstyrte grupper som tildeles arbeidsoperasjoner innenfor en tidsplan kan være en mulighet.»                                                                  

Det ble etablert en dugnadsorganisasjon med Dugnadsleder Jarle Johansen i spissen. Hans oppgave var å sørge for at samtlige logebrødre og søstre var toppmotivert for gjennomføring av prosjektet. En teknisk ledelse med Jermund Synnevåg, Bjarne Jankila, Kåre Kummeneje, Torbjørn Nordgård, Magne Skjånes, Nils O. Ursin, PerEinar Fiskebeck, Waldemar Hansen, Hulda Wara og Nina Enochsen tok seg av byggeplassledelse, planlegging og innkjøp.

Stor Sires brev av 22.oktober avklarer at mønstervedtektene ikke er fulgt helt ut, og han vil foretrekke at de to eierlogene er sidestilt mht representasjon i husstyret, og slik ble det. I et annet brev fra Stor Sire godkjennes tegninger/planløsning, Da har det vært dialog i forkant med bl.a. DDSS som har hatt mange endringsforslag. Men 12.november, da Ordenens arkitekt var kommet fra ferie, kommer ytterligere brev fra Stor Sire. Her tydeliggjøres det at det mest rasjonelle vil være å bygge logesalen som et tilbygg, og at nåværende bygg benyttes som selskapslokale. Stor Sire overlater til logen å vurdere hva som er den mest hensiktsmessige løsning, funksjonelt og økonomisk. Hans bemerkninger er tydelige, men konklusjonen overlates til logene. Det ble nå avholdt et brukermøte hvor de fleste merknader ble hensyntatt, mens arkitektens merknader ble stilt i bero inntil 2.byggetrinn. Det hastet med å ta huset i bruk, og samtidig er brukerne tydelige på at 2.byggetrinn ikke skal vente.  

Telefon

Som en kuriositet kan nevnes at det tidlig ble anskaffet telefon i logehuset. En stor begivenhet. 24.januar 1986 ble abonnement tildelt av Televerket. Prislisten som ligger i arkivet viser at lokalsamtale innen Vadsø og Nesseby mellom kl. 08 og 17 kun kostet kr 0,98 hvis man pratet innenfor 3 minutter. Etter kl. 17 kunne man prate hele natten for kun 0,98 – men ikke lenger enn til Nesseby.  Til Vardø kostet det 1,96 for 3 minutter,  og kun 0,98 hvis man ringte etter kl. 17 - men kun i 3 minutter. Til andre steder i Finnmark og nord-Troms var prisen hhv 4,90 og 3,92 for 3 minutter. Til resten av landet kostet det kr 8,82 for 3 minutter før kl. 17, men bare 7,84 for 3 minutter etter kl. 17. Hvis konsumprisindeks legges til grunn, så  vil rimeligste kveldstakst til områder utenfor Finnmark tilsvare vel 17 kr for 3 minutter i januar 2015.

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern