logo

Søk

Sankt Olav 50 år

 Broderforeninga «Råna»

Odd Fellow Ordenen sitt arbeid på Sunnmøre ble starta i Ålesund, der loge Gange Rolv, som den andre loge på Sunnmøre     ble stifta i 1948. Denne loge skulle etter hvert bli vår loges, moderloge.Utover i 50 åra ble det etter hvert mange brødre fra både Sykkylven og Stranda med i Ålesund logene.Tanken på å skipa en egen losje ble etter hvert mer og mer fremtredende, og den 18. januar 1960 ble det skipa ei broderforeninga i Sykkylven.  Det var 15 brødre fra Stranda og Sykkylven som møttes hos Reinhald Dalseth i Straumgjerde. Selmer Aure ble valgt som formann og Trygve Straume ble valgt som sekretær. For å markere felleskapet mellom brødrene fra Stranda og Sykkylven vart broderforeninga kalla opp etter fjellet «Råna» som ligg mellom de to bygdene.

Skiping av losje «Sankt Olav»

Vår loge ble instituert i Fønixhuset på Aure den 16. februar 1962. Fra Oslo kom br. Stor Sire Håkon V. Ruud, br. Stor Sekretær U. de Paolis og br. Stor Marsjall Erik B. Lindseth. Dei stod for seremonien sammen med bl.a. 2. dep. Stor Sire br. Georg Garshol og D.D.S.S. Lars Hansen fra Ålesund.Det var tilsammen 35 brødre som møtte opp til seremonien. Som de første valgte embedsmenn for vår loge ble disse innsatt: Eks. OM Petter Hjorthol, OM Selmer Aure, UM Olav Nerbøvik, Sekr. Asbjørn Fredriksen, Skattm. Harald Emdal og Kass. Elias Vinje. Etter at innviinga var gjort kunne 56 brødre og søstre møtes til festmiddag på Sykkylven Hotell.

Dei første åra.

Dei første åra i losjen var prega av stor iver og svært godt fremmøte. Moderlosjen «Gange Rolv» var disse åra til stor hjelp og støtte, og der var alltid en eller flere brødre fra Ålesund til stede på møta. Dei held kåseri og instruksjon og kom med mange gode råd. Etter kvart blei losjen egne brødre flinkere og mer sjølvstendige. Mat var ei utfordring den første tida, då det ikke fans verken kjøkken eller kafe å støtte seg til. Det var først når det blei starta opp ei forening av Rebeccasøstrer, det blei litt fart på matserveringa. Damene lagde mat og fortjenesten av dette blei brukt som startkapital for oppstart av ein eigen Rebecca losje i Sykkylven.

Våre lokaler.

Som tidligere nevnt var Fønix huset på Aure det første lokale vår loge disponerte. Den gamle konfeksjonsfabrikken hadde et par rom til leie, og med stor innsats fra loge «Frendar» som stilte møbler til disposisjon, kunne vi ta i bruk disse lokala den 16. november 1961. I Fønix lokala ble alle møta utenom opptak og gradspassering gjennomført. På denne tida ble alle opptak og gradspasseringene gjort i Ålesund og då gjerne i vår broderlosje «Gange Rolv». Utover på 60 tallet ble det etter hvert behov for et større og mer egna lokale, og i februar 1968 blei det gjort et vedtak på å leie Oscar – bygget på Stranda. Ikke alle brødre var like enige om å flytte losjen til Stranda og noen brødre fra Sykkylven synes veien over fjellet ble i lengste laget og meldte seg ut av losjen. De aller fleste ble likevel med videre og den 15. november 1968 ble lokala på Stranda innvia. I forbindelse med vedtak om å leie lokale i Oscar – byget på Stranda ble det bestemt at en skulle stifte et partslag som skulle finansiere innreiinga og drifta av lokala og den 2. november 1972 ble A/L Losjetun skipa. Oscar – bygget skulle bli vår samlingsted i mange år fremover. Rebecca søstrene ble også med på skipinga og på denne måten var lokala både en samlingsted for så vel vår loge som loge «Venia».

På slutten av 80 tallet og begynnelsen på 90 tallet ble det mer og mer aktuelt å finne seg en større og mer tidsmessig losjesal. Samtidig gjorde ønsket om å eige sitt eget hus mer og mer gjeldene. Etter å ha leita ei god stund, gjort grundige vurderinger og sett på flere alternativ, ble vi enige om å satse på de lokala vi i dag har våre møter. For å få på plass de økonomiske ble Loge Invest P/L skipa den 22. april 1998. Formålet med partslaget(P/L) var å innreie tjenlige ordenslokale for loge 44 Venia og loge 69 Sankt Olav. Nå stod søstrene og brødrene føre en stor og krevende jobb, men med en fantastisk dugnadsånd(over 7000 timer) og en vilje til å tegne partskapital, greide vi til slutt å få til det staselige bygget vi i dag kan kalle «vår egen» losje. Utover på 2000 tallet har vi fått på plass et kjøkken som gjør at vi i dag kan arrangere store sammenkomster som f.eks. vårt eget 50 års jubileum.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern