De var invitert til kveldsmøte i Odd Fellow loge nr. 99 Petrus Beyer der de begge fortalte om hva Fontenehuset står for og hvilket arbeid som blir utført av brukerne. 1. februar 2018 ble  tidligere pasienthotellet eller Kløverhotellet overdratt Fontenehuset for å ivareta deres behandlingsmodell for personer med psykiske helseutfordringer.

Ideen med å la tidligere pasienter med eller uten psykiske diagnoser fungere innenfor et arbeids felleskap er hentet fra New York anno 1948. Mennesker som av en eller annen grunnvhar mistet sitt nettverk som følge av sykdomsperioder vil kunne benytte Fontenehuset til å bygge opp mestringsfølelsen i et inkluderende miljø. Fontenehuset på Gjøvik har 52 medlemmer og er på mange måter brukerstyrt gjennom møtevirksomhet to ganger hver dag. Alle har hatt psykiske utfordringer i lange perioder og kanskje møtt nederlag vis a vis arbeidslivet. Fontenehuset opererer med et såkalt fritidsprogram som gjelder under høytider og for sosialt samvær. Videre fungerer det som støtte til personlig utfordringer gjennom at deltakere får tildelt arbeidsoppgaver med å drive et hus.

Resultatene av å ha Fontenehuset Gjøvik er ganske oppsiktsvekkende. 93 % av brukerne får en bedre psykisk helse, 63 % får et redusert behov for helsetjenester, 60 % får et redusert behov for innleggelse og 80 % gir uttrykk for en større selvtillit. I samarbeid med NAV søker man å oppnå midlertidig lønnet arbeid for de 70 % av brukergruppen som ønsker det. Det snakkes om å trene arbeidsmuskelen på Fontenehuset for de som er ekskludert fra arbeidslivet. Det gjelder ikke minst «Ung på Huset», de som faller ut av skolen i aldersgruppen 18-25 år.

Odd Fellow er på mange måter tuftet på de samme verdiene som Fontenehuset har. De etiske verdiene som bygger på utvikling av den enkelte person er til stede i Odd Fellow og i Fontenehuset. Felleskap er rammen rundt og kjernen ligger i det  være medmenneske. Odd Fellow bygger på de tre kjedledd:  Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. I Fontenehuset ligger verdien i følgende utsagn: «HØRT – MØTT – SETT». Verdiene smelter sammen i det å være noe for andre mennesker gjennom aktiv deltakelse. Slik går verden fremover.