KYSTAD BRODERFORENING

I Januar 1982 kjøpte logene i Trondheim garden Kystad Vestre og restaureringen av den 165 år gamle bygningen tok til. Etter anmodning av DDSS Peter Rødsøl møtte følgende brødre av Loge nr. 93 Henrik Wergeland : Leif Klein, Odd Lillegraven, Karsten A. Bang, Harry Iversen, Edmund L. Eriksen, Bjørn Andersen og Hans Melien i november 1982 for å diskutere dannelsen av en Broderforening.

Resultatet av møtet ble at Per Olav Hansen fikk i oppdrag å stå i spissen for dannelsen av en broderforening, dog ikke tidligere enn 1984/85. Loge Henrik Wergeland var distriktets yngste loge og måtte skynde seg langsomt. Imidlertid var brødre i Loge nr. 42 Humanitas allerede i gang med dannelsen av en Broderforening.

Trondheim Broderforening, som ble stiftet 29.11.1982. To loger lå således i startgropen for å verve nye medlemmer. Dette kunne medføre en uheldig kappestrid oss imellom. Etter anmodning fra og i forståelse med DDSS Kaare Botten skulle vi derfor legge oss lavt i terrenget og DDSS ga klarsignal først i Januar 1984.

Neste gang Loge Henrik Wergelands OM og samtlige Eks.OM kunne møtes for å diskutere den videre fremdrift av broderforeningen ble derfor 14.02.1984. På dette møtet kom man frem til følgende beslutning/anbefaling: Snarest mulig to Odd Fellow loger på Kystad.

Etter kontakt med loge nr. 3 Eystein gjennom br. Leif Dahle resulterte det i at 6 Brødre fra loge Eystein, 1 bror fra loge nr. 66 Gunnerus og 16 brødre fra loge Henrik Wergeland dannet grunnstammen i Kystad Broderforening som ble konstituert 7.09.1984 av DDSS Kaare Botten.

Broderforeningens styre ble:

Formann             : Per Olav Hansen

Varaformann       : Gunnar Røvik

Sekretær              : Kaare Ervik

Kasserer              : Snorre Johansen

Arkivar                   : John H. Strømmen

 

Nå kunne arbeidet med det endelige mål, ny loge, intensiveres med opptak av nye brødre, nominasjoner, valg, utarbeidelse av særlov og anskaffelse av inventar, utstyr m.m. I alt avhholdt broderforeningen ni møter og stod for arrangementet av det første fellesmøtet på Kystad med Trondheim Rebekkaforening (senere reb.loge nr. 73 Magdalene) den 21.111.1084.

Navnkomiteen fremla på møtet 05.01.85 tre forslag til drøftelse og avgjørelse. Resultatet ble Olav Tryggvason.

 

Chartermedlemmer Loge 111 Olav Tryggvason

 

 

Loge 111 Olav Tryggvason første valgte embedsmenn