Logens historie: Vår loge ble stiftet i Narvik den 18.juni 1923. Logen ble stiftet 25 år etter at Odd Fellow Ordenen kom til Norge, som den første loge nord om Trondheim. Den ble å hete Loge nr.13 Malm. Navnet Malm var ganske naturlig , ettersom byen vi tilhører vokste opp på med malm og malmutskipning. Allerede i 1921 kom daværende Stor Sire Sam Johnson til Narvik for å holde foredrag om Ordenen, dens mål, veier og midler. Foredraget ble holdt 13.juni, dagen etter, den 14.juni, ble 15 av herrene som hadde hørt hans foredrag, opptatt i innvielsesgraden, og det ble dannet en broderforening, i den hensikt at det snarest mulig skulle dannes en loge her. Det første og største problem ble å finne egnede lokaler til logebruk. Dette problem skulle komme til å følge vår loge i mer enn 60 år. I perioden fra 17.juni 1923 til 17.januar 1988 har det vært foretatt fem innvielser av lokaler til logebruk. I 1985 kjøpte logene i Narvik, Fjellveien 1. Huset ble restaurert og innviet som ordenshus 17.januar 1988. Det hører med til historien at da møtene fra 1923 ble holdt i leide lokaler i 2.etg. i Grand Royal Hotel Fønix, måtte alt utstyr ryddes bort fra lokalene mellom møtene, bæres ned, videre over en gårdsplass og så opp på loftet i en uthusbygning like ved. Under krigsårene 1940 - 45 ble mye av logens utstyr ødelagt og logens arkivet forsvant. Daværende OM klarte å berge embedsstolene og pultene. Embedsstolene vi har i logen i dag, er de originale fra logens første dager. Alteret er det opprinnelige, fra 1923. Vår loges historie før krigsårene er lite dokumentert ettersom vi mistet vårt arkiv. Likeså om det var noen form for aktivitet i krigsårene kjenner en ikke til. Med unntak av en periode like etter krigsårene hvor broderforeningen Malm ble dannet for å rekonstruere logen, har logen beholdt sitt navn. I tiden etter 1945 kunne logene i Norge igjen oppta sin virksomhet. Slik ble det ikke for Logene i Narvik. Byen var utbombet og nedbrent. Husmangelen var stor. Man ønsket imidlertid å få logearbeidet i gang igjen i egnede lokaler, dette arbeidet fikk sin løsning i desember 1948, med leie av lokaler i Hotel Royal. I denne tiden måtte innvielse av nye brødre foregå i lokalene til Loge nr.14 Polarlys i Harstad. En loge som vi var moderloge for ved dens stiftelsen i 1926. Loge nr.13 Malm har vennskapsloger i Sverige og Finland. I Sverige er det Loge nr. 99 Kiruunavaara og i Finland Loge nr. 9 Jacob de la Gardie, i Jacobstad. Logen har også hatt sitt eget sangkor, Malmklang, som ble startet i 1981, og oppløst i 2005. Vår loges visjon er å øke vårt medlemstall. Økningen må gjelde alle aldersgrupper, men med en særlig utfordring blant de unge. Det må skapes en interesse for vårt logearbeid, for Ordenen og dens formål: Vennskap – Kjærlighet - Sannhet