Logens historie: Vår loge ble stiftet i Narvik den 18.juni 1923. Logen ble stiftet 25 år etter at Odd Fellow Ordenen kom til Norge, som den første loge nord om Trondheim. Den ble å hete Loge nr.13 Malm. Navnet Malm var ganske naturlig, ettersom byen vi tilhører vokste opp med tilføring av malm og malmutskipning i en isfri havn.
Allerede i 1921 kom daværende Stor Sire Sam Johnson til Narvik for å holde foredrag om Ordenen, dens mål, veier og midler. Foredraget ble holdt 13.juni. Dagen etter, den 14.juni, ble 15 av herrene som hadde hørt hans foredrag, opptatt i innvielsesgraden, og det ble dannet en broderforening, i den hensikt å snarest danne en loge her.
Det første og største problem ble å finne egnede lokaler til logebruk. Denne utfordringen skulle komme til å følge vår loge i mer enn 60 år. I perioden fra 17.juni 1923 til 17.januar 1988 har det vært foretatt fem innvielser av lokaler til logebruk. I 1985 kjøpte logene Fjellveien 1 i Narvik. Huset ble restaurert og innviet som ordenshus 17.januar 1988. Det hører med til historien at da møtene fra 1923 ble holdt i leide lokaler i 2.etg. i Grand Royal Hotel Fønix, måtte alt utstyr ryddes bort fra lokalene mellom møtene, bæres ned, videre over en gårdsplass og så opp på loftet i en uthusbygning like ved.
Under krigsårene 1940 - 45 ble mye av logens utstyr ødelagt og logens arkiv forsvant. Daværende OM klarte å berge embedsstolene med pultene, samt alteret. Embedsstolene og alteret vi har i logen i dag, er de originale fra logens første dager i 1923. Vår loges historie før krigsårene er lite dokumentert ettersom vi mistet vårt arkiv. Likeså om det var noen form for aktivitet i krigsårene kjenner en ikke til. Med unntak av en periode like etter krigsårene hvor broderforeningen Malm ble dannet for å rekonstruere logen, har logen beholdt sitt navn.
I tiden etter 1945 kunne logene i Norge igjen oppta sin virksomhet. Slik ble det ikke for logene i Narvik. Byen var utbombet og nedbrent. Husmangelen var stor. Man ønsket imidlertid å få logearbeidet i gang igjen i egnede lokaler. Dette fikk sin løsning i desember 1948, med leie av lokaler i Hotel Royal. I denne tiden måtte innvielse av nye brødre foregå i lokalene til Loge nr.14 Polarlys i Harstad. En loge som vi var moderloge for ved dens stiftelse i 1926.
Loge nr.13 Malm har vennskapsloger i Sverige og Finland. I Sverige Loge nr. 99 Kiruunavaara og i Finland Loge
nr. 9 Jacob de la Gardie, i Jacobstad. Logen har også hatt sitt eget sangkor, Malmklang, som ble startet i 1981, og oppløst i 2005. Vår loges visjon er å øke vårt medlemstall. Økningen må gjelde alle aldersgrupper, men med en særlig utfordring blant de unge. Det må skapes en interesse for vårt logearbeid, for Ordenen og dens formål: Vennskap – Kjærlighet - Sannhet