Sommer/høst 2020

Kjære Patriarker

På vegne av Kollegiet og meg selv vil jeg ønske alle Patriarkerne velkommen til møter i høstseksjonen. Vi vil forsøke å gjennomføre noen leirslagninger før jul, men noen må av Coronagrunner avlyses eller utsettes.

Hold dere friske slik at vi kan møtes ved leirbålet til gode forhandlinger i Tro, Håp og Barmhjertighet.

Halvard Karlsen
HP

 

Direktiv fra Storlogen 14. august 2020.
 

Med utgangspunkt i helsemyndighetenes retningslinjer og råd, kan enhetene starte opp loge- og leirarbeidet nå i august. Møteprogram og avvikling av møter må gjøres på en måte som fullt ut tilfredsstiller de kravene myndigheten setter til smittevern og som følger Storlogens råd og anbefalinger. Det er stor variasjon i smittespredningen i landet og ut fra smittesituasjonen kan lokale myndigheter iverksette tiltak som kan medføre at all møtevirksomhet stenges i en kommune eller et fylke. I så måte vil også logens aktivitet stoppes på de aktuelle stedene.

HP er ansvarlig for at reglene blir fulgt.

 

Nyhetsbrev 

mai 2020.