Initiativet til dannelse av Mandal Broderforening ble tatt av Arild R. Danielsen, Loge nr. 72 Eterna, etter at han flyttet til Mandal. Etter grunnleggende arbeid i 1987 ble søknad om oppretting av broderforening sendt til den uavhengige Norske Storloge. Positivt svar ble mottatt 2. feb. 1988 og Mandal Broderforening ble formelt stiftet 20. mai samme år med Arild R. Danielsen som formann.

  Det skulle likevel ta over 5 år før Loge 125 Ryvingen kunne institueres.

Alt på slutten av 1988 ble det besluttet å se etter egnede lokaler, om kjøp eller leie. Gamle postgården var bla. nevnt. De første møtene til broderforeningen ble holdt på Bondeheimen i Manda. Deretter i JC huset i Klevebakken, hvor det ble inngått leiekontrakt for 1989, men i oktober ble kontrakten oppsagt og møtene ble flyttet til Tregde Marina.

I sept. 1990 ble de første kontakter rettet mot druidene for eventuelt samarbeid om logelokaler i Klevebakken. Ønsket var et felles hus for druidene, Odd Fellow og Hurlumhei Barnehage. Målet var å kjøpe tomten rett syd for JC huset, og bygge i tre etasjer. Kalkyler ble lagt frem og diskutert. Konklusjonen var at dette var meget interessant, men at broderforeningen ikke kunne involvere seg i et slikt prosjekt før loge med et større antall medlemmer var etablert. Prosjektet ble ikke noe av.

I mai 1992 ble Kjell Johnsen bedt av styret å ta kontakt med druidene, som nå holdt på å bygge Druidenes hus, for å klarlegge om leie og bruk av dette kunne være aktuelt. Befaringer ble foretatt og nødvendige ombygninger ble diskutert. I januar 1993 ble leiekontrakt godkjent av Storlogen og undertegnet. Kostnaden ble kr. 20.000, som omfattet sinnbilder, tenkerom og diverse skap.

I begynnelsen av 1989 ble det diskutert å søke om instituering av ny Loge. I følge DDSS Trygve Flaa var det nå bare antall brødre det sto på. Broderforeningen burde ha minst 30 brødre før instituering kunne foretas. Det hastet derfor å få referert nye søkere, men i mai 1989 ble det bestemt å utsette søknaden inntil videre grunnet for svak rekruttering.

I oktober 1989 kom diskusjonen i gang igjen, for om mulig å søke om instituering og dato ble satt til 12. jan. 1990. Broderforeningen hadde pr. 17. okt. 1989 i alt 26 brødre. Det ble foretatt skriftlig avstemming om å søke, resultatet ble 3 for og 11 mot.

På et møte våren 1990, ble det fremmet skarp kritikk vedrørende foreningens drift i sin helhet. Dette ble kraftig tilbakevist fra formannen som mente at foreningens representanter måtte få ro fra brødre som ønsket å danne loge før medlemstallet var stort nok. I et brev til logen fra Eks.OM Kåre Garmann Pedersen, datert 7. des. 1990, står det bl.a.:

Med tanke på dannelse av loge i Mandal begynte vi arbeidet med å skaffe utstyr. Dette gikk bra en stund hvoretter interessen syntes å avta. Årsakene kan være så mange, men det gjorde vel ikke saken bedre når enkelte av ’de høye Herrer’ i Eterna gang på gang manet broderforeningen til å ’ILE LANGSOMT’. Dette syntes for meg som at ordet ’ILE’ er blitt borte og ’Langsomt’ er i ferd med å forandre seg til ’Bråstopp’ med de følger det syntes å få…”.

Brødrene ble også bedt om å møte flittigere i Loge Eterna. I mai 1991 blusset diskusjonen om å søke opp igjen. Det ble med diskusjonen denne gangen også. I november samme år stilte et medlem spørsmål om broderforeningens daværende drift ville kunne føre frem til en loge i Mandal: ”Vil det kanskje være bedre å avvikle Broderforeningen og prøve å rekruttere nye medlemmer med utgangspunkt i Kristiansand, for raskere å nå målet i Mandal?” Denne provokasjonen ble kraftig imøtegått av flere medlemmer som fremholdt hvor positive møtene i Mandal var for dem. Fra flere av de mest erfarne brødrene ble det nå manet til tålmodighet og positiv tankegang.

I februar 1992 ble det igjen bestemt å søke, denne gangen var målet om å komme i gang i løpet av 1993. Styret var av den oppfatning at broderforeningen måtte telle ca. 40 medlemmer til da. På de siste møtene hadde det vært svært dårlig fremmøte og dette ble også gjenstand for stor diskusjon. ”Vi må være aktive og ta kontakt med hverandre for å få flere brødre på møtene” ble konklusjonen. 7. sept. 1992 ble det bestemt at Loge Ryvingen skulle institueres 18. sept. 1993.

I november 1992 ble det foretatt Nominasjon og valg av embedsmenn og nevnder. DDSS Trygve Hå var konsulent for Nominasjonsnevnden for det første Embedskollegiet. Det ble bestemt å søke Storlogen om dispensasjon for Overmester og Undermester. Dette ble gjort og godkjenning kom fra Stor Sire Johan Krohn 6. nov. 1992. Den 8 des. 1992 fikk Mandal tildelt Loge nr. 125 slik at det offisielle navnet ble Odd Fellow Loge nr. 125 Ryvingen, Mandal.

Forklaringen på navnevalget er enkelt:

Ryvingen fyr (opprettet 1867) har ledet mang en sjøfarer trygt i havn. Måtte symbolikken i Logens navnevalg stå som veiviser for vårt videre virke.

Økonomi og Utstyr
Nå gjaldt det å skaffe alt av utstyr og andre ting som trengs for å drive en loge.Allerede i 1989 hadde broderforeningen  skaffet noe utstyr til Logen. Blant annet vår flotte Ceremonimester-stav, laget av Henrik Lagerstrøm, Søgne. I tillegg ble det gitt 7 spydspisser fra bror Johnny Didriksen og hans kone fra Søgne. Disse ble så til de staver vi bruker i dag. Regalier, uten insignier til alle Embedsmenn, ble gitt av Loge Eterna. Videre ble 2 pidestaller og en ballottkasse anskaffet. I tillegg var 50 stoler og 20 bord lagret på Heddeland Kro. Bror Tore Lund Andersen ga regalie til organist. I april 1991 fikk broderforeningen de to klubbene som i dag benyttes av OM og UM. Materialet til disse var visstnok fra det gamle ordenshuset i Kristiansand. De to flotte lysestakene på alteret er støpt av gamle pokaler, gitt av avdøde bror Kjell Johnsen.

Det ble besluttet å søke Storloge, Leir og andre om tilskudd til den nye Loge. Pr. 19. april 1993 var det kommet inn:

Gaver og bevilgninger kr. 43.500,- midler på egen konto kr 32.000,- tilsammen kr 75.500,-.
Vi hadde utgiftsført til sammen kr 52.608,- og hadde et disponibelt beløp kr 22.892,-

Regningen fra druidene var da ikke tatt med. Det ble nå oppfordret til frivillige gaver fra brødrene. Et orgel ble til stor overraskelse og glede gitt av Bygg a/l i Kristiansand. Storlogen hadde allerede bevilget kr 12.000,- til orgel, men godkjente at beløpet kunne benyttes til annet formål. Drakter, kapper og øvrig utstyr til Logen ble sydd og laget ”rundt omkring”.

Institueringen
Den høytidelige Institueringen ble foretatt av Stor Sire Johan Krohn, Deputert Stor Sire Oddvar Granlund, Stor Sekretær Arild Løken, Stor Skattmester Erik H. Petersen, Stor Kapellan Normann L. Jacobsen og Stor Marsjall Harald Thoen. Omtrent 70 brødre fra fjern og nær, bla. to fra Danmark, var til stede under innvielsen. Og endelig, etter over 5 år med mye frem og tilbake, var dagen kommet og 18. sept. 1993 ble Loge nr. 125 Ryvingen offisielt instituert med 29 brødre. Det var ikke tatt opp lån; alt var betalt og det meste av utstyr var på plass, i hovedsak takket være Anskaffelses- og Finansnevnd og brødrenes oppofrelse til Logen.

Innbudte og påmeldte til institueringen var satt til maks. 65 personer og dermed ble det ikke plass til medlemmenes ledsagere, men flere av ledsagerne serverte under festmiddagen i Druidenes hus.


Fribrevet
Chartermedlemmene som ble valgt til å skrive under fribrevet var Anker Lindeberg, Martin Gjertsen, Arild R. Danielsen, Helge Kjellemo og Kjell Johnsen.


Mandal Broderforening ble offisielt avviklet 10. september 1993.