Loge 107 Torungens historie igjennom 40år av Jan A Nilsen

Loge 107 Torungens historikk faller sammen med deler av den historien som gjelder utviklingen for Odd Fellow i Aust-Agder. Det er litt spredt aktivitet med enkeltmedlemmer før 2. Verdenskrig. Broderforeningen som skulle føre til innstiftelsen av fylkets første Odd Fellow-loge ble stiftet 02.02.1958 under navnet Arendal Broderforening med 11 medlemmer, og 10.10.59 ble vår moderloge, Loge 61 Terje Vigen, innstiftet med 33 medlemmer. Logen vokste og parallelt ble også Rebekkaarbeidet startet ved at Arendal Rebekkaforening (01.10.1972) og Loge 51 Fortuna så dagens lys.

I valgperioden 1979 – 81 var bror EksOM Oscar Bernstein leder for Loge 61 Terje Vigens Nemnd for styrkelse og ekspansjon. På Logemøte 11.03.1981 kunne han meddele at nemnda enstemmig hadde gått inn for opprettelsen av en ny loge i Arendal og at embedskollegiet hadde gitt sin støtte. På logens møte 23.09.1981 redegjorde bror EksOM Oscar Bernstein for planene og brr. med interesse for nyetableringen ble bedt om å ta kontakt med ham allerede på ettermøtet.

Onsdag 24.02.1982 hadde bror EksOM Oscar Bernstein innkalt 4 brødre til møte i Frimurernes lokale i Vestregate (som ble benyttet til logenes møter før vi fikk eget hus) kl 17:00 i forkant av Loge 61 Terje Vigens ordinære møte. Disse 5 var:

Oscar Bernstein, Jan A. Nilsen, Olav Magnus Myhre, Nils Odd Olsbu og Thorgrim Sataslaaten. Sistnevnte var referent og etter at statuttene for opprettelse av broderforening var gjennomgått, ble det vedtatt å sette opp følgende forslag til styre for den nye broderforeningen:

Formann:                    Olav Magnus Myhre

Varaformann:              Nils Odd Olsbu

Sekretær:                    Thorgrim Sataslaaten

Kasserer:                     Finn Møller Kristoffersen

Arkivar:                        Frits Steller

Bror EksOM Oscar Bernstein ble foreslått som konsultativt medlem av styret. 26 brr i Loge 61 Terje Vigen hadde meldt sin interesse for medlemskap i den nye broderforeningen. Søknad til Stor Sire ble sendt 24.02 1982, undertegnet av Oscar Bernstein, Jan A. Nilsen, Olav Magnus Myhre, Nils Odd Olsbu og Thorgrim Sataslaaten.

Stiftelsesmøtet for broderforeningen ble gjennomført på Høyres kontor i Tollbodgaten mandag 15.03.1982 kl 19:00. I dette møtet, kl 19:43 (iflg protokoll) ble det vedtatt å stifte ny broderforening i Arendal 26.04.1982.

På møtet 26.04.82 møtte 30 brr, deriblant DDSS, Embedsmenn fra andre loger på Sørlandet og HP fra leir Sørland, og Arendal Broderforening ble stiftet (iflg. protokoll kl 19:37) med 23 medlemmer. Det foreslåtte styret ble valgt og deretter ble nødvendige nemnder valgt og utnevnt.

Det første ordinære møtet ble holdt 24.05.1982. Odd Fellow i Arendal hadde i mellomtiden gått til innkjøp av permanente lokaler på Stinta og fra Odd Fellow huset as ble broderforeningen meddelt gratis husleie fra huset kunne tas i bruk og til ny loge ble stiftet, og denne gaven ble tatt i bruk høsten 1982. Arbeidet nå ble intensivert for at den nye logen skulle ha mest mulig eget utsyr når den ble instituert, noe som tidligst kunne skje høsten 1983. Også rekruttering ble prioritert. Noen av brødrene som hadde signalisert at de ville bli med i den nye logen trakk sitt kandidatur, men andre flyttet over og i løpet av ganske kort tid ble 9 nye brr opptatt som medlemmer i Odd Fellow. I den første tiden ble det holdt 1 møte i måneden i broderforeningen, da alle jo også var medlemmer av Loge 61 Terje Vigen og således allerede hadde 2. og 4. onsdag i måneden som ordinære møtedager.

Arbeidet som nå fulgte ga etter hvert grunnlag for å danne en ny loge. Forarbeidet hadde vært meget bra, og det var kun det faktum at flere i den nye broderforeningen hadde viktige verv i loge 61 Terje Vigen, både i embetskollegiet og i diverse nemnder, så inneværende valgtermin måtte avsluttes før ny loge kunne institueres.

Navnespørsmålet måtte avklares og på møtet 17.01.1983 ble det først holdt prøvevotering over 4 navneforslag og deretter endelig votering. Navnet ble Torungen med overveldende flertall. Arbeidet med Særlov hadde gått parallelt og etter at forslag var lagt frem 14.02.1983, ble Særloven enstemmig vedtatt 18.04.1983.

Logen måtte også ha sitt segl, og på møtet 18.04.1983 ble 24 forslag lagt frem. Etter prøvevotering og endelig votering ble dagens segl vedtatt. Etter en liten disput med Storlogen, ble det klart at det var det ytterste fyret, Store Torungen, som skulle ha lys, slik det jo også er i virkeligheten.

Midt i arbeidet med navn og segl var det også klar for nominasjon og valg, og på møtet 11.03.1983 ble det holdt 1. gangs nominasjon. 2. gangs nominasjon og valg ble holdt 16.05.1983 og vi fikk det første embetskollegium som følger:

OM                            Olav Magnus Myhre

UM                            Nils Odd Olsbu

Sekr.                         Thorgrim Sataslaatten

Kass.                         Fritz Steller

Sk.M.                        Finn Møller Kristoffersen

På møtet 16.05.1983 ble også de fem som skulle fremme søknaden om opprettelse av logen valgt, og våre 5 chartermedlemmer ble:

Oscar Bernstein

Jan A. Nilsen

Olav Magnus Myhre

Nils Odd Olsbu

Thorgrim Sataslaatten

28. oktober 1983 var den store dagen kommet. Dagen ble delt i to deler, der del 1 besto i selve institueringen som fant sted i Odd Fellow Huset, Stinteveien 9. Kl 16:00 åpnet Storlogen dørene til logesalen til den høytidlige institueringen av Loge 107 Torungen, der logens fribrev ble overlevert chartermedlemmene. Embedstolene ble inntatt av Storlogens Embedsmenn med Deputert Stor Sire, Einar Brovoll i spissen. Etter fribrevet ble de valgte embetsmennene innsatt, og deretter ble de øvrige embetsmenn utnevnt. Loge 107 Torungen var ett faktum. Det bør også nevnes i denne sammenheng at Bror Oscar Bernstein, som sto sentralt i opprettelsen av den nye logen, også er komponist og forfatter av vår logesang: "Torungensangen".