Handlingsplan for Leir nr 10 Østerlen – perioden 2023 – 2025

Dette er handlingsplanen for Leir nr 10 Østerlen for perioden 2023-2025. Planen viser de målene vi har satt for vårt arbeid, og hvilke tiltak vi må iverksette for å nå disse målene.

Leirens Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon har utarbeidet grunnlaget for handlingsplanen. Dette er basert på arbeid med handlingsplanen i foregående embedsperiode hvor alle patriarkene hadde mulighet for å være med. Leirens embedskollegium har vedtatt planen.

Leir nr 10 Østerlen bygger sin handlingsplan på Storlogens visjoner og langtidsplaner og handlingsplan for Odd Fellow Distrikt 10. Planen vil bli revidert ved oppstart av ny embedsperiode. Ved behov kan planen revideres også før dette.

VISJON Leir nr 10 Østerlen skal gi hver patriark kunnskap, verdier og holdninger, slik at han gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn. Alle leirens medlemmer skal ha anledning til å delta i arbeidet med å skape et godt etisk, praktisk og økonomisk fundament for vår leir. Planen er delt inn i hovedmålene: Styrkelse, ekspansjon, ritualer og etisk innhold, utadrettet virksomhet, informasjon og synliggjøring og organisasjon.

Styrkelse Gjennom Ordensarbeidet skal alle medlemmer tilegne seg kunnskap, verdier og holdninger slik at de gjennom sin livsførsel praktiserer Ordenens verdigrunnlag.

Tiltak

• EK oppfordrer og legger til rette for at alle leirens medlemmer deltar på kurs som er relevante for deres oppgaver • EK legger til rette for og oppfordrer medlemmene til å engasjere seg i prosjekter i Odd Fellow Akademi og delta på Symposiet. • EK og spesielt 1. HM legger til rette for at budordene levendegjøres gjennom aktiviteter på ettermøtene.

Styrke utviklingsprogrammet slik at nye medlemmer blir bedre kjent med Ordenens struktur og etikk, og integreres i leiren

Tiltak:

• Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon følger opp at alle nye medlemmer gjennomfører utviklingsprogrammet • Gjennomføring av utviklingsprogrammet fordeles på erfarne medlemmer slik at nye medlemmer blir kjent med flest mulig av medlemmene. • Fungerende Eks HP forespør eldre patriarker om de kan være kontakter for nye medlemmer. • Fungerende Eks HP sørger for oppfølging, veiledning og motivasjon av de patriarker som er utnevnt til kontakter.

Styrke samholdet mellom medlemmene, holde kontakt med medlemmer både i og utenfor leiren.

Tiltak: • Oppfordre alle medlemmer til å vise omsorg for hverandre og ta kontakt med medlemmer som ikke kommer på leirslagningene

• Gjennomføre kurs i EK-skifte for EK • Besøke andre leirer og spesielt vennskapsleir nr 7 Kopparberget.

Holde deltakelsen på møtene høy, både blant egne medlemmer og ved å invitere andre medlemmer på besøk.

Tiltak:

• Føre fremmøteprotokoll for møter i leiren og deltakelse på andre aktiviteter. • Legge til rette for og inspirere medlemmene til aktivitet på ettermøtene. • EK legger forholdene til rette for sosial omgang og aktiviteter på ettermøtene • EK diskuterer jevnlig tiltak for å få opp møteprosenten • Invitere medlemmene til å komme med forslag som kan bidra til å øke fremmøteprosenten • Aktivt invitere medlemmer fra andre leire til å komme på besøk.

Ekspansjon

Motivere medlemmene til å bringe Ordenens tanker og visjoner videre for å rekruttere minst 14 nye medlemmer i løpet av 2023. Styrke logens indre liv slik at medlemmene ønsker å dele sine opplevelser med sine venner.

Medlemsutvikling Øke medlemstallet med i snitt 2 nye patriarker fra hver medlemsloge hvert år Tiltak: • Gi medlemmene forståelse for nødvendigheten av rekruttering slik at medlemmene selv tar eierskap til leirens vekst gjennom aktivt å informere om leiren i egen loge. • Samarbeide med Storrepresentantene i hver loge om kandidater til leir og invitere dem til bl.a. «Et Ørkenliv» for å vise forskjellen mellom loge og leir. • Ved utmeldelse tar Sekr/HP kontakt med vedkommende og innbyr evt. til et møte i samarbeid med andre medlemmer i EK.

• HP eller andre medlemmer av EK deltar alltid ved tildeling av DHS-grad i logene og overbringe hilsen fra leiren og ønske dem velkommen til leir etter hvert.

Ritualer og etisk innhold

Verne om våre ritualer, skikker og tradisjoner for å ivareta Ordenens særpreg. Sørge for høy kvalitet på det rituelle arbeidet og øke medlemmenes kunnskap om Ordensrelaterte spørsmål.

Det skal alltid være etiske innslag i leirslagningen når det ikke gjennomføres grads-arbeider.

Verdigrunnlaget

Arbeide aktivt med at det etiske verdigrunnlag, budord og ritualer vektlegges i leiren og at det aktivt følges opp at dette legges til grunn i alle leirens aktiviteter.

Ritualenes etiske innhold og estetikk

Sørge for kvalitet i ritualer og spill og at alle aktører er kjent med det etiske innholdet i våre ritualer.

Tiltak:

• Leiren arrangerer seminarer hvor medlemmene får opplæring i de ulike spillene • Oppfordre alle medlemmer til å delta i spill

Utadrettet virksomhet

Omsette ord til handling ved utadrettede sosiale og humanitære tiltak Leir nr 10 Østerlen ønsker å ha spesielt fokus på å jobbe mot utenforskap i sitt utadrettede arbeid.

Tiltak:

• Ha leirens utadrettede arbeid som tema på et ettermøte slik at medlemmene kan komme med innspill til arbeidet. • Støtte Sirius-prosjektet på Stråleenheten i SI, Gjøvik i regi av Distrikt 10, samt motivere flere medlemmer til å være aktive i Sirius-prosjektet.

• Gi økonomisk støtte til en konkret aktivitet innenfor Distrikt 10 ved årlig tildeling.

Informasjon – synliggjøring

Synliggjøre leiren og formidle budskapet på en korrekt og verdig måte. • Påse at leieren til enhver tid har «Leirens hilsen til bror av Den Høye Sannhets Grad» tilgjengelig og som gis til alle nye brødre av Den Høye Sannhets grad. • Ha godt og oppdatert innhold på hjemmesiden til enheten. • Bevisstgjøre medlemmene om at Ordenes etiske verdigrunnlag må gjennomsyre vår opptreden – også i sosiale medier. • Ha jevnlig informasjon på Ordenens Facebooksider og andre sosiale medier.

Organisasjon

Organisere leiren slik at det dannes et godt grunnlag for videre drift.

Kunnskapsoverføring

Sørge for kunnskapsoverføring til nyvalgte og nyutnevnte embedsmenn, samt valgte og utnevnte nevnder og komiteer

Tiltak: • EK lager rutiner for kunnskapsoverføring til valgte og utnevnte embedsmenn gjennom administrative og rituelle kurs. Dette gjennomføres som en helgesamling for de aktuelle medlemmene. • Det utarbeides instrukser for alle nevnder og komiteer. Det lages retningslinjer for hva de enkelte embedsmenn skal ha fokus på.

Informasjonsforvaltning Sørge for at leirens videre historie etter det som er foretatt i NOFA prosjekt dokumenteres og følges opp samt at informasjonen forvaltes på en best mulig måte.