ODD FELLOW ORDENEN

LOGE NR 30 GRIMKELL

60 - ÅRS JUBILEUM

1950 - 2010

 

Forord

I denne beretningen har vi tatt utgangspunkt i 50 - års beretningen fra år 2000 og forenklet dette omfattende materiale og oppdatert det som har skjedd i de ti årene som har gått. Vi håper at denne beretning vil gi brødre som har kommet til i disse årene og de som kommer senere et innblikk i vår Loges historie.

Redaksjonen

 

Det at du gledet en annen, det er den eneste glede

Arnulf Øverland

 

HILSEN FRA DISTRIKTETS STOR SIRE

Kjære brødre i Loge nr. 30 Grimkell.

I anledning av at Loge nr. 30 Grimkell nå runder 60 år vil jeg få gratulere og takke alle brødrene for et godt arbeide gjennom alle disse år. Når man ser tilbake kan man nesten kalle denne Logen for stamtreet til de øvrige Loger i vårt distrikt. Mitt ønske er at Logens gode indre liv blir videre utviklet. Jeg ønsker Logens embedsmenn og brødre lykke til i deres arbeide for fortsatt vekst og fremgang til beste for den enkelte bror og vår Orden. Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Rolf Berg Nilsen Distrikt Stor Sire

Roser i et sprukket glass er likevel alltid roser

Gustaf Frøding  

 

HILSEN FRA OVERMESTER

Vi markerer vårt 60-års jubileum for vår Loge nr. 30 Grimkell og jeg vil med dette få gratulere alle brødrene med dagen.Det har gått ti år siden vi feiret vårt 50-års jubileum med stor festivitas, med besøk fra Storlogen med bror Stor Sire i spissen for Storembedsmennene, og besøket fra vår vennskapsloge nr. 36 Treuga Dei i Odense gledet oss.

I de ti årene som har gått har logen hatt en god utvikling takket være embedsmennenes og brødrenes innsats. Dette har styrket vår loge og vår orden.

Vårt mål er å utvikle oss videre i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Ørnulf Gundersen

Overmester

Lykksalig er den mann, som glemmer med forstand, hva han ei endre kan

 Tysk ordspråk

 

HILSEN FRA LEIR NR. 23 SMAALENENE

  

Det er med stor glede jeg hilser og gratulerer Loge nr. 30 Grimkell med 60 års jubileet.

Logens embedsmenn og brødre har alltid stilt opp om og aktivt vært med på å utvikle brorskapstanken i alt leirarbeide og spesielt etter at leir nr. 23 Smaalenene ble stiftet. Dette har gitt styrke til det å være en Odd Fellow i alt vårt Ordensarbeide.

Jeg håper at de av Logens brødre som er medlemmer i vår Leir er stolte av dette medlemskapet, og vil være med på å utvikle og trygge Leirens vekst og utvikling og å styrke båndene mellom logene i distriktet.

Jeg ønsker alle embedsmenn og brødre til lykke med jubileet og fremtiden, og vel møtt i Leiren.

 Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Tro, Håp, og Barmhjertighet

 

Endre Rødven

Hovedpatriark

 

 

HISTORIK - GRIMKELL

Vår Loge utgikk fra nr. 12 Kongsten som var den logen brødre fra Sarpsborg og Rakkestad hørte til i 1945. Det var på det tidspunkt bare en Loge til i Østfold, nr.18 Varna i Moss. Det ble fra april i 1950 startet arbeidet med å få stiftet en Loge i Sarpsborg med nr. 12 Kongsten som moderloge.  Den 4. mai 1950 ble brødrene Arne Johansen, Einar Skaarberg, Trygve Johansen, Rolf Edvard Thorsen og Hans Skjøren tildelt sertifikat for avgangskort for å bli chartermedlemmer i den første Loge i Sarpsborg.

Logen måtte ha et navn og blant flere forslag fikk ""Grimkell" flest stemmer. Begrunnelsen for valget var :

Grimkell, Olav den Helliges hirdbiskop og rådgiver i geistlige spørsmål, virket for kristendommens utbredelse i Norge. Han nevnes som Olavs medhjelper ved innføringen av den første kristenrett. Snorre skriver : I flere vintre oppholdt kongen seg her (Borg) og la sammen med biskop Grimkell grunnlaget for kristenretten.

Loge nr.30 Grimkells segl viser sin tilknytning til Grimkell ved skissen av St.Olavs kapell i seglet.

Den 25. september 1950 ble Loge nr. 30 Grimkell instituert i Loge nr. 12 Kongstens lokaler i Fredrikstad av bror Stor Sire Olaf Hallan med nærmere 100 brødre og gjester til stede.

 

 

VÅRT EGET ORDENSHUS.

  

Etter at brødrene hadde fått sin egen loge, kom spørsmålet om hvor møtene skulle avholdes. De to første årene skjedde dette i Kongstens lokaler i Fredrikstad med busstransport til og fra møtene. I 1951 ble det inngått avtale med Festiviteten om leie av det store festlokale og lokalet ble innviet til Ordensbruk av bror Stor Sire i september 1952. Utstyret som ble benyttet som inventar i "logesalen" måtte monteres og demonteres før og etter møtene av brødre i logeantrekk eller galla. Dette ble etter hvert tungt å gjennomføre. Derfor ble det i disse årene vurdert andre løsninger, men man fant ingen som tilfredsstilte brødrenes krav. I 1963 ble det tatt kontakt med Sarpsborg og Oplands Kreditbank A/S om leie av bankens eiendom, Glengsgaten 22. Dette førte til en leieavtale fra 1/1 1964 med 15 års varighet og dette medførte et stort arbeide med ombygging av 2. etasje og loftet. Loftet ble den nåværende logesal og logesalen ble ferdig i april 1964 og ble innviet av bror Stor Sire Håkon W. Ruud den 20. april.

Det som var, vender ikke tilbake.

Arabisk ordtak


 

Nye loger kommer til

Grimkell var i flere år den eneste Odd Fellow loge i Sarpsborg, deretter kom to Rebekkaloger, Astrid i 1967 og Kjeden i 1974. Den 1. desember 1979 ble Olav Haraldsson instituert som en direkte knoppskyting fra Grimkell og med Grimkell som moderloge. I dag er det disse fire loger sammen med Leir nr. 23, og fire loger fra andre lukkede Ordener som leier og bruker logesalen i Glengsgaten 22. Den 28. november 1959 ble Loge nr. 62 Håkon Håkonsson stiftet på Mysen med Loge nr. 30 Grimkell som moderloge.

 

Odd Fellow Huset A/S

Etter en bankfusjon ble det i 1978 klart at banken ville selge Glengsgt. 22, og Odd Fellow logen og Rebekkalogene i Sarpsborg ble tilbudt forkjøpsrett. Det var enighet blant logene og broderforeningen i den kommende loge Olav Haraldsson om å kjøpe huset og danne et aksjeselskap. Stiftelsesmøtet fant sted 2. november 1979 og aksjekapitalen var på kr. 400.000, - fordelt på 800 aksjer. De fleste aksjene er i dag fordelt likt på de 4 logene i Odd Fellow Ordenen. Vedlikeholdet av huset skjer delvis på dugnad, hvor alle de 4 logenes medlemmer deltar etter oppsatte lister som sørger for at de samme personene ikke får gjentatt arbeidet for ofte. Dugnaden skjer som oftest på lørdager om formiddagen. Det utføres også en del dugnad som krever ekstra innsats, her velges det medlemmer som er villige til dette og som ofte har kompetanse for de oppgaver som skal utføres. Kjøkkenet ble i 1998 bygget helt om for å tilfredsstille moderne krav. I de senere år er det installert stolheis til alle etasjer for å skape tilgjengelighet for bevegelseshemmede, noe som vårt vertskap har hatt stor nytte av ved arrangementer utenom å betjene logene. Vertskapet utfører et godt arbeide i markedsføringen av selskapslokalene og har ansvaret for tilstelninger ved begravelser, jubileer og lignende.   

 

 

Sosiale arrangementer - Utadvendt sosialt arbeide.

Nye muligheter.

Ved siden av det vanlige logearbeidet, har det etablert seg visse faste arrangementer hvor våre ledsagere kan delta.

Hver Alle Helgens søndag er det kirkebesøk med etterfølgende kirkekaffe, og i den anledning har vi besøkt mange av kirkene i distriktet. Vårterminen avsluttes med sommermøtet, og dette legges gjerne til et sted hvor vi kan se sjøen. Høstterminen avsluttes gjerne med en julemiddag, i romjulen er det juletrefest. Disse arrangementer er som regel meget godt besøkt.

I de senere år er det kommet til nye arrangementer i tillegg til logearbeidet hos Loge nr. 30 Grimkell og Loge nr. 100 Olav Haraldsson, nemlig Bæsingegildet. Navnet Bæsinge er navnet på sverdet som tilhørte kong Olav og som ble voktet av biskop Grimkell. Gildet har sitt møte en gang i året i midten av februar. Gildet er dannet med eksempel fra vår vennskapsloge Loge nr. 36 Treuga Dei i Odense. Dette møtet begynner med en festloge i logesalen med etterfølgende sosialaften i festlokalene.

I samarbeide med husstyret ble det enighet om å benytte kjelleren i huset til annet enn rent lagerrom. Det ble påbegynt et stort dugnadsarbeide som etter hvert resulterte i Gildehallen som ble tatt i bruk i mai 2008. Logenes arkiver ble også laget nye og er i Gildehallen. I samme tidsrom som hallen ble bygget ble også kjellerrommet utenfor hallen renovert og her ble det garderobe. Den årlige sosialaften i Gildet har  tilført Odd Fellow Logenes utadvendte sosiale arbeid store bidrag, som har ligget på kr. 10.000,- til kr. 15.000,- pr år til hver av logene.


 

 

Seniortreff - Vennskapsloge

Seniortreff. Loge nr. 30 Grimkell tok initiativ til å gi et tilbud til brødre som hadde vansker med å møte på de ordinære logemøtene. Det var stor interesse for dette og Odd Fellow Seniortreff ble startet 18 mars 1981. Etter et par år kom også brødre fra Loge nr. 100 Olav Haraldsson med. Møtene finner sted annen hver onsdag kl. 1200 med innslag fra egne brødre eller foredragsholdere utenfra eller bedriftsbesøk. Seniortreffet avholder sommertur for medlemmene vanligvis i mai måned, hvor også ledsagere samt enker blir invitert til å delta, og avslutter året med en juletilstelning i selskapslokalene.

Vennskapsloge. Loge nr. 30 Grimkell sin vennskapsloge er Loge nr. 36 Treuga Dei i Odense. Denne forbindelsen var opptakten til et vennskap som i år kan feire sitt 50 års jubileum. Etter at våre damer fra 1992 ble deltakere på turene til Danmark er det gjerne 50-60 personer med på besøkene. Logene møtes hvert annet år. Vi besøker danskene hvert 4. år og danskene kommer hit hvert 4. år. Loge nr. 30 Grimkell har nedsatt en danskenemnd som organiserer våre turer og danskenes besøk hit.

 

 

Hør, har du en venn og tror vel om ham, og vil du ha gagn av vennen,
bland sinnet ditt med ham og send ham gaver, søk ham ofte opp

Fra Håvamål

 

Foran fra venstre: Storrepr. Thorbjørn Sørby Knape, Fung. Eks OM Martin Jarle Almås, OM Ørnulf Gundersen,                      UM John Egil Haug

Bak fra venstre: Sekr. Jan Fredrik Finnestad, Kass. Arve Rikard Bergerud, Skattm. Tonny Gerdrup, CM Gard Arntzen

 

 

 

Kollegier fra år 2000 

 

År

Overmester

Undermester

Sekretær

Skattmester

1999-2001

Arve Rognerud

Thorleif Weberg

Sverre Gundersen

Hans Bjørnstad

2001-2003

Thorleif Weberg

Willy Norvang

Martin Almås

Åge Gjulem

2003-2005

Willy Norvang     

Sverre Gundersen

John Egil Haug

Torger Oliversen

2005-2007

Sverre Gundersen

Dag Gjulem

Ivar Haug

Thorbjørn Stubberud

2007-2009

Martin Almås

Ørnulf Gundersen

Ragnar Sørbye

Rune Nymo

2009-2011

Ørnulf Gundersen

John Egil Haug

Jan Fredrik Finnestad

Tonny Gerdrup

 

År

Kasserer

Cermonimester

1999-2001

Arild Stenrød

Terje Olai Johnsen

2001-2003

Trygve Jacobsen

Ørnulf Gundersen

2003-2005

Per Morten Hansen

Ørnulf Gundersen

2005-2007

Jan Åge Thomassen

Martin Almås

2007-2009

Lars Amund Melland

Terje Olai Johnsen

2009-2011

Arve Rikard Bergerud

Gard E. G. Arntzen

Innehavere av veteranjuveler og hederstegn
ved 60-års dagen for Loge nr.30 Grimkell

 

50 år

Odd Amble Forsberg

 

 

40 år

Ragnar Gundersen

Leif -Egill Karlsen

Einar Kolbjørn Tøgersen

 

 

 

25 år

Trond Gunnar Andresen

Hans Thorvald Bakke

Ragnar Johannes Bjørnstad

Bjørn Bye

Jan Fredrik Finnestad

Dag Arne Gjulem

Åge Oscar Gjulem

Sverre Gundersen

Reidar Willy Gustavson

Bjørn Hauge

Per Håvedal

Terje Armand Karstensen

Kjell Klausen

Thorbjørn Sørby Knape

Arne Olav Kopperud

Thor Lannem

Thore Walter Larsen

Johnny Ludvigsen

Asbjørn Willy Norvang

Sverre Kjell Paulsen

Elias Ramdahl

Arve August Rognerud

Jan-Erik Rønne

Olav Schie

Karl Solbakken

Paal Wingaard

 

 

 

 

 

Stor Logens Organisttegn

Terje Armand Karstensen

for 28 år som organist

tildelt den 2. oktober 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaksjonen har bestått av:

Leif-Egill Karlsen

Sverre Gundersen

Ragnar Sørbye - design og trykk