PROLOG

ved institueringen av Rebekkaloge nr 18 Ragnhild

Hill deg skudd av Haralds stamme
som skal gro til Ordenens gavn.
Vokse i Odd Fellows ramme,
lindre nød og stille savn.

Ei som fordums fedre krige,
bruke makt med brask og bram,
men i dronningmoders likhet
være kjærlig, mild og sann.

Bygge logen på en klippe
ei på jord så den glir ut,
og la vennskap bygget smygge
er vår store Mesters bud.

Han som styrer all vår laden
styre vil vår båt i havn,
så at kjærlighet må råde
for oss søstre i hans navn.

Navnet Ragnhild det forplikter
dronning var hun for sitt folk.
Vi skal bære denne arven
frem til seier – frem i flokk.

Hun som dempet ned all ufred
med et sinn så edelt, rent.
Vi det husker fra historien
hvor hun elsket glede – fred.

”Kjemp for alt hva du har kjært”
skal vårt motto være.
Søskenkjeden binde fast
til Odd Fellows ære.

 

 

Historikk

Våren 1957 fikk vi av Det Norske Rebekkaråd beskjed om at det ville bli anledning til – pga ledig logelokale – å danne en ny Rebekkaloge her i Oslo. Det ble forespurt om en Eks OM var villig til å påta seg dette arbeidet, men resultatet var negativt.

Eks OM str Lilly Fossum fremla så for daværende Rådspresident, str Ragnhild Evjen, spørsmål om hennes navn kunne ”lånes”. Dette mente hun kunne la seg gjøre.

Etfer sommeren ble stor Sire br Olav Hallan syk og døde, og fungerende Stor Sire br Harald Østereng ble informert. Han stilte seg imidlertid avvisende og mente at str Lilly Fossum måtte gå helt inn for den nye logen. Flere søstre hadde henvendt seg til henne og ville gjerne gå over i den nye logen. Det gjaldt å handle fort m.h.t. lokalet, da det var stadig å høre at ”Rebekkalogene var for store”.

Foreningen arbeidet under høytrykk. Vi hadde festet oss ved navnet ”Ragnhild” – likeledes instituering allerede 15. desember 1957.

To søstre sydde de regalier vi hadde anledning til å skaffe selv, de øvrige bestilte vi gjennom Det Norske Rebekkaråd. Emblemer og segl ble anskaffet på kort tid, og en søster fra Moss broderte våre antependier. Likeledes filerte en søster vår vakre alterduk.

Bibelen, OMs og UMs hammere, sølv blomsterglass til alteret, løftebok og album i skinn, samt Søsterhoven og senere våre ballotturner, ble gitt oss som gaver fra våre søstre. M.h.t. Søsterhoven, var tanken her at det beløp som ble gitt i denne ved våre logemøter, ble kalt ”Søsterskillingen”. Pengene skulle anvendes til blomster til søstre ved særlig høytidelige anledninger – til syke søstre – og alltid ved en søsters båre.

På vårt emblem er det preget en krone med 7 stjerner, som symboliserer dronning Ragnhild, omsluttet av våre symbolske ringer. Syvstjernen, som er vårt sinnbilde, lærer oss den aldri sviktende orden der gjennomtrenger naturen, og som behersker vårt samfunn. Kronen symboliserer verdighet, og skal minne oss om vår dronningmor, Ragnhild, hvis navn vår loge bærer, og hvis sinn vi gjerne vil ligne.

       

I sin tale efter institueringen sa str Rådspresident: ”Jeg har sett frem til denne nye logen, og denne logen har alle betingelser for å bli en god loge, for den er startet i god forståelse med Storlogen, Det Norske Rebekkaråd og de tre herværende Rebekkaloger – og når en loge kan dannes på slike premisser, må man ha grunn til å se fremtiden lyst i møte. Jeg vil bringe en takk til de 5 søstre som står som chartermedlemmer, for det initiativ og det ansvar de påtok seg ved å stille seg som ansøkere for logens Fribrev, men denne ære forplikter. Dessuten ønsker og håper jeg at denne logen alltid vil arbeide i

VENNSKAP – KJÆRLIGHET  og SANNHET. 

 

Fra logens start og i årene fremover, har det vært en jevn tilgang på medlemmer, men vi har også mistet en del av våre søstre.

Skal logen makte de mange oppgaver som melder seg, trenger den både arbeidskraft og arbeidsvilje, og ikke minst interesse, fra sine medlemmer.

 

Forhold til andre loger

Året 1963 ble vår loge kontaktet av loge nr 37 Våren i København, med forespørsel om å danne en vennskapsloge. Logene Våren og Ragnhild sluttet da et vennskapsbånd, og det har alltid vært med glede vi har sett frem til gjensidige besøk.

 

Sosialt arbeide

Her har oppgavene vært forskjellige eftersom tidene har skiftet. Til å begynne med gikk vi inn for å arbeide for de åndssvake. Vi fikk da den glede å støtte opp om Tradstad Åndssvakehjem, Harstad, samt Emma Hjorths Hjem.

Videre kan nevnes følgende vi har hatt anledning til å støtte: Multippel Sklerose, diverse menigheter og barnehjem, private nødstedte, Reumatismesykehuset, Odd Fellow hjemmet, Operasjon Ved, Vinterens nød, Ragna Ringdals hjem, orgel til Karasjok, Gatemisjonen, Folkets Fredspris, Redningsskøytene, ekokardiograf ved Rikshospitalet, Kreftforskningen, og nu til sist Sunnaas Sykehus.

Vi er glade og takknemlige for at vi har maktet å støtte opp om alle disse sosiale tiltak.

¨¨¨¨¨

I jubileumsåret teller vår loge 111 medlemmer.

Det som teller mest er at vi har en stamme av interesserte søstre, som møter jevnt på våre møter og har det mål for øye å bringe vår loge videre frem i samsvar med våre høye idealer.

Vi håper på en fortsatt god fremgang for vår loge.

 

Søstersang

I en verden full av smerte
rik på alt, men mest på nød,
tentes en trefoldig kjerte
av en ganske liten glød:
Vennskap – Kjærlighet og Sannhet,
lysets eget rette navn
skulle skinne verden over
lindre nød og stille savn.

Kjerten lyser og den sender
klare stråler over jord.
Som et vårlig bud den tenner
sinn i brann – her langt mot nord.
De gir glimt av morgenrøden
bakom mørketidens gang,
legger håpets lyse toner
i vår felles søstersang.

Vi er mer enn tusen kvinner
i Rebekkas kjedebånd.
Ut av mørket vei vi finner
når vi går der hånd i hånd.
Alt vi evner vil vi gjøre
for å lindre verdens ve –
det er tanker, som i gjerning
reiser hver som sank i kne.

Du som ble et ledd i kjeden,
du som fikk Rebekka-navn.
Må du rikt få føle gleden
ved å yde nesten gavn!
Gid vi alle må få eie
funker av en hellig glød,
se vår jord mot lyset stige
rik på alt – men fri for nød.

Hj.H.W.