B-lobby kl 12:00 - 14:00
tirsdagene: 23. februar, 23. mars, 27. april.

Sirius i uke 2.