Historie - Loge 76 Stiklestad

Publisert

HISTORIKK NEDSKREVET I FORBINDELSE MED 50-ÅRS JUBILEUM

FORANLEDNINGEN

Lørdag 21. september 1963 ble Levanger og Verdal broderforening stiftet i Levanger. Seremonien ble ledet av D.D.S.S. Christensen, og 26 brødre var tilstede under høytideligheten. Det første ordinære møtet ble avholdt.den 24. oktober samme år. De to neste årene forløp uten de helt store hendelser av ordenskarakter, men medlemstallet steg sakte. Høsten 1965 var det registrert 20 betalende brødre. Gradtildelingene foregikk dels i Loge nr 3. Eystein i Trondheim og i Loge nr 44. Stein på Steinkjer. Ønsket om å stifte egen loge vokste i takt med medlemstallet. Den 7. oktober 1965 fremmet formannen forslag om dannelse av egen loge. Logen skulle bære navnet Stiklestad. Den 19. oktober 1965 ble det enstemmig besluttet at ny loge skulle dannes. Dato for instituering ble satt til 21. januar 1967.

 

DE FØRSTE ÅRENE

Den 21.januar 1967 ble loge Stiklestad instituert i Verdal. Dagens mange høytidelige handlinger startet med at ordenslokalene i Verdal Håndverk og Industriforenings lokaler ble innviet for ordensformål. Oppbyggingen av alteret og symbolikken omkring dette var en seremoni som gjorde et mektig inntrykk på alle de 115 brødre som var tilstede. Umiddelbart etter denne seremonien ble logens chartermedlemmer kallet fram foran Stor Sire som overleverte logens fribrev. Chartermedlemmer er:

Deretter ble det foretatt embedsmannsinstallasjon. Videre ble det overlevert løftebok fra syv loger i Oslo. Institueringen av en Odd Fellow-loge i Levanger- Verdalregionen vakte interesse for ordenen på lokalplanet. Medlemstallet økte betraktelig og logens arbeid innad bestod for en stor del av innvielser og gradpasseringer. Et annet gledelig trekk ved logens ekspansjon var at medlemmer ble rekruttert fra et geografisk større område som strakk seg fra Ronglan og Frosta i sør til Inderøy i nord.

 

Logens første embetsmenn var som følger:

Valgte embetsmenn:

Overmester: Jarle Andrew Brobak

Undermester : Erling Rosenlund

Ex. Overmester Erling Meirik

Sekretær: Leif Strugstad

Kasserer: Olav B. Sørhuus jr.

Skattmester: Tor Kaspersen

Utnevnte embetsmenn:

Ceremonimester : Reidulv Eriksen

Kapellan: Olav Bjerkan

Indre vakt: Steinulf Eriksson

Ytre vakt: Leif Nielsen

 

ORDENSHUSET

Det var blikkenslager Reidar Kristiansen som bygde denne gården i 1946. Bygget var en enetasjes bygging med blikkenslager verksted og butikk. Arkitekt var Arvid Johnsen Aarvik.

Gården ble kjøpt av Levanger-Verdal Broderforening allerede midt på 60-tallet for 100 000,- kr.

Fram til midt på 70-tallet ble hele gården leid ut til diverse forretningsvirksomhet.

Arbeidet med rehabilitering og påbygg av en etasje til ble satt i gang.

Storlogens egen arkitekt Roald Aasheim ble engasjert for å utarbeide en planløsning for logesal, og tilhørende rom som spisesal kontor og kjøkken.

Råbygget som nevnt ovenfor kostet 126.000,- og det ble lagt ned en enorm dugnadsinnsats.

En av leietakerne, Frimurerne, hadde krav om stjernehimmel. Det var i tillegg til eget ønske om dette en av grunnene til at den ble prioritert.

Vi kom lykkelig i havn og det ble bestemt at lokalene ved daværende Stor-Sire innviet lokalene på loge Stiklestads 10 års dag som var 21. januar 1977.

Det skal nevnes at A/S Halsanveien 2 i generalforsamling den 7. mars 1979 endret navn til Odd Fellow gården A/S

I 1985 begynte en ny utbygging under ledelse av ny styreformann bror Eks DSS Hans P. Hansen.

Det må nevnes at i denne fasen hadde flere logebrødre og –søstre aksjer i gården. Disse ble av dem overført til logen uten vederlag.

Etter hvert ble også tomta med parkeringsplasser kjøpt av logen. Eiendommen var komplett!

Loge nr 114 Tord Folesson ble ny leietaker.

Frimurerne hadde flyttet, men en ny leietaker i andre etasje, St. Olav til det hvite kors.

Etter hvert ble det bestemt at vi skulle benytte hele huset til ordensbruk. I andre etasje ble Logesalen utvidet i lengderetningen, og forværelse etablert.

Den kombinerte salongen og spisesalen i andre etasje ble endret til ren fest- og spisesal.

I første etasje ble det nå en fullstendig renovering. Da skulle det bygges en salong, anretningskjøkken og bar.

I 2007 ble det gjennomført en eksteriørmessig gjennomgang av bygningen og konklusjonen var at bygningen trengte et omfattende utvendig vedlikehold (renovering).

Hele bygget ble stabilisert, etterisolert og gitt en helt nye vinduer og ny fasade. Det ble montert flotte lysbokstaver, «Odd Fellow Gården», på fasaden. En heis til andre etasje ble montert. Renoveringen ble avsluttet høsten 2009. I mellomtiden har vi også fått en ny bruker av huset i en ny Rebekkaloge, nr. 129 St. Brictiva.

Sommeren 2016 ble det på nytt utført en rekke kosmetiske og praktiske løft. Da ble det laget avlukker i forværelset der hver loge oppbevarer sine regalier og annet utsyr som hører ordenens ritualer til. Vegger og tak i entré, gangarealer og trappehus ble malt i lys farge.

Alle Ordensmedlemmer har anledning til å leie selskapslokalene for spesielle dager.

Vi har en logebygning vi i dag kan være stolte over!

 

LOGENS SOSIALE ENGASJEMENT.

Logens utadvendte arbeid engasjerte brødrene tidlig, og er noe av det mest sentrale fokuset for vår orden. De første årene ble tiden mest nyttet til gjøremål innad i logen, med vekt på rutinemessige ting knyttet til vanlig logearbeid. På logemøtet den 4.september 1969 drøftet brødrene en komiteinnstilling som omfattet logens sosiale engasjement. Ingemund Bentzen var en drivende kraft bak innstillingen. Et veivalg ble tatt på dette møtet, og seinere har logen deltatt både med økonomiske midler, kjøreoppdrag, besøksordninger og andre forefallende gjøremål. Logen organiserte første sosialtur midt på 70-tallet. En vakker søndag på vårparten gikk turen til Årevidden Hotell hvor både gjester og brødre samlet seg rundt et pent dekket bord. Gjestene var eldre og ensomme som hadde behov for kontakt, og som for anledningen var invitert av brødrene enkeltvis. Turen tilbake gikk om Kallsjøen. Seinere er dette med å arrangere sosialtur en gang i sommerhalvåret blitt tradisjon.

Lokale organisasjoner som har mottatt direkte økonomisk støtte må nevnes: Frelsesarmeen, Innherred sukkersykeforening, Kirkens nødhjelp, Redd Barna, Blindesaken, Helsesportslaget og Røde Kors. I 2002 fikk barneavdelingen på sykehuset Levanger overrakt 2 TV-apparat fra vår loge.

I 2015 fikk organisasjonen MOT på Verdal overrakt en gave sjekk på kr 10000,- til sitt rusforebyggende og holdningsskapende arbeid.

Sentrale innsamlingsaksjoner har gått til finansiering av Odd Fellow`s redningskryssere. I flere år har logen gitt økonomisk støtte til SOS barnebyer, den siste store sentrale innsamlingsaksjonen gikk til SOS sitt barnebyprosjekt i Malawi. Landssaken 2016-2019 er besluttet å gå til delfinansiering av ny Redningsskøyte.

 

SAMARBEID OVER KJØLEN.

Under institueringen av loge Henrik Wergeland i Trondheim den 22. januar 1977 kom OM Per Grønning i kontakt med en svensk bror som kunne formidle kontakt med en mulig vennskapsloge i Sverige. Logen bar navnet nr. 108. Gästrikland og hadde tilhold i Gävle. Overmester skrev brev til logen i Sverige og anmodet om at kontakt ble knyttet mellom de to logene. Bare noen måneder senere kom et hyggelig svarbrev fra Sverige. Ved årsskiftet samme år ble det utvekslet julehilsener mellom våre loger. Embetskollegiet tok på vårparten i 1978 initiativ til et sommermøte med våre venner i Sverige. I logemøtet den 6. juni 1979 refererte OM skriv fra overmester Holmquist i loge nr. 108 Gastrikland. Det tillyste møtet den 9. juni måtte utgå, og med dette opphørte kontakten med logen i Gavle.

1984. Det skulle gå ca. 5 år før ny kontakt med Sverige ble etablert.

1985. 6. mars. Søknad om samarbeid med Loge nr 11 Frans Michael Franzen godkjent i Storlogen og referert i vår Loge.

16. april ble vi invitert til vår nye venneloge nr 11 Frans Michael Franzèn i Sundsvall.

1986. Ved Olsoktid året etter (25-27 juli), var våre svenske venner på gjenvisitt i vårt distrikt

1989. Sommeren 89 var det atter arrangert fellestreff, og møtestedet var Sundsvall.

1992. 15 – 17. mai fikk vi besøk av 15 brødre og 13 ledsagere fra Sundsvall. Den 16. mai var det festloge i ordenshuset.

1996. Planen var at vår loge skulle besøke Frans Michel Fransèn 1995, men så foreslo svenskene at vi skulle vente til året etter for da skulle de feire logens 100 år.

2002. Den 1. juni deltok 14 brødre fra Loge nr 11 Frans Michael Franzèn med 12 ledsagere på vårt sommermøte.

2004 21. og 23. Mai, besøkte vi logen i Sundsvall med full buss.

2007 ble vår venneloge invitert til Levanger. Det var under Marsimartnan, og 40 års markering.

2010 ble vi atter invitert til Sundsvall.

2013 var det vår tur til å be loge nr. 11 Frans Michael Franzèn hjem til Levanger.

2016. I månedsskifte september – oktober besøkte vi loge nr. 11 Frans Michael Franzèn.

 

ETTERORD

Ved et 50-års jubileum er det naturlig å se seg tilbake. Noen av de som var med og tok de tyngste takene er borte. Disse vil vi minnes med ærbødighet og

takknemlighet. Andre er reist fra stedet og er overført til andre loger. Noen er i kraft av sin alder og førlighet forhindret fra å møte. Atter andre er dessverre falt ut av våre rekker av årsaker som vi ikke kjenner. Det er viktig at dette blir gjenstand for drøfting på våre logemøter, fordi en fortsatt fremgang for loge Stiklestad er avhengig av at vi kjenner årsakene til sviktende rekruttering og frafall av brødre.

Det er stort sett bare i Norge at Odd-Fellow ordenen for tiden har fremgang. Ute i verden forøvrig er det tydelig tilbakegang å spore. Vil denne tendensen også nå hit?

Vi må ikke for en hver pris forhaste oss og tenke utelukkende på vekst. Eks. Stor Sire Arne Espelund uttrykte seg på denne måten under vårt ti års jubileum. "Vi må tenke kvalitet, ikke kvantitet, og vi må skynde oss langsomt". Dette er kloke ord som må bli retningsgivende for arbeidet med logens styrkelse og ekspansjon, både med hensyn til medlemsrekruttering og veksten av ordensenheter. Vi blir til stadighet minnet om at vi skal handle med klokskap, iver og god vilje fordi logens vekst og trivsel er avhengig av disse tre. La dette bli toneangivende tendenser i logearbeidet fremover. Vi vil med dette ønske hver enkelt bror hell og lykke med fortsatt ordensarbeid.