Loge nr. 147 Elias Blix ble instituert lørdag den 6. mars 2004 i Ordenshuset i Bodø av StorSire Harald Thoen sammen med Storembedsmenn.

Bakgrunnen for dannelsen av logen, var behovet for knoppskyting i loge nr. 81 Morild. Loge Morild hadde i 2002 over 150 medlemmer, og knoppskyting var en nødvendighet. Dannelse av en loge, som hadde sitt utspring i loge Morild, var aktualisert flere år tidligere. Men på grunn av lokalitetene i ordenshuset fant den tids ledelse av logen at dannelse av en ny loge ikke kunne forsvares. Knoppskytingen ble derved forskjøvet til det forelå et endelig vedtak i Odd Fellow huset Bodø AS om utbygging og igangsetting av Ordenshuset.

Etter anmodning fra OM Knut Almbakk i loge Morild, påtok Eks OM Kjell Kristoffersen seg arbeidet med å danne en Broderforening som forløper til en ny loge. Den 11.12.2002 ble det oversendt søknad til DSS Edvard Odd Dølvik om tillatelse til å danne broderforening i regi av loge nr. 81 Morild. Henvendelsen var underskrevet av 5 brødre som alle ønsket å være medlem i en ny broderforening og loge.

De 5 brødre som hadde underskrevet søkerbrevet var følgende:
• Kjell Kristoffersen
• Thor-Gunnar Eliassen
• Per Erik Henriksen
• Vidar Jan Pettersen
• Tor Høgset

Disse brødre ble senere valgt til logens chartermedlemmer.

Øverst fra venstre: Per Erik Henriksen og Tor Høgset

Nederst fra venstre: Vidar Jan Pettersen, Kjell Kristoffersen og Thor-Gunnar Eliassen

Arbeidet med etableringen gikk greit, og ved institueringen hadde Broderforeningen 40 medlemmer, hvorav 39 brødre kom fra loge Morild. Broderforeningen fikk navnet ”Hundholmen Broderforening”. (Hundholmen er et gammelt navn på Bodø.)

Det første styret i Hundholmen Broderforening besto av:

Formann: Kjell Kristoffersen
Varaformann: Jan Harald Fagermo
Sekretær: Bjørnar Berg
Kasserer: Vidar Jan Pettersen
Arkivar: Tor Høgseth

Institueringen av ”Hundholmen Broderforening” skjedde samtidig med institueringen av ”Bodø Broderforening”. ”Bodø Broderforening” ble forløper til loge nr. 149 Børvasstind, som ble instituert som loge den 28. mai 2005.

Loge nr. 147 Elias Blix, ble som nevnt instituert den 6.3.2004. Det første valgte kollegium, besto av flg. brødre:

Storrep/EX OM  Thor Gunnar Eliassen
OM   Kjell Kristoffersen
UM   Bjørnar Berg
Sekretær  Anders Paulsen
Skattmester  Vidar-Jan Pettersen
Kasserer  Karl Nikolai Aagnes

I den første tiden etter at loge Elias Blix var etablert, hadde logen og brødrene en strevsom tid foran seg. Dette hadde direkte sammenheng med lokalitetene i ordenshuset, som medførte at logemøtene fant sted på alle ukedager, så nær som lørdag. Man kunne altså ikke ha fast system i avviklingen av møtedager. Dette varte til høsten 2006, da utbyggingen av Ordenshuset var ferdig, og huset kunne tas i bruk med 2 logesaler og 2 salonger.

Loge Elias Blix hadde ved institueringen et medlemstall på 44 brødre.  I  2004 ble det innviet 3 brødre, og 1 overgang fra annen loge. Pr. 31.12.2004 var det derfor 48 medlemmer.  Fremmøteprosenten i 2004 var 62 %.

 

2005     Det var valg dette året, og etter instituering den 30.08. besto kollegiet av:
Storrepresentant Thor Gunnar Eliassen (valgt ved institueringen)
Fung. Eks.OM Kjell Kristoffersen
Overmester Bjørnar Berg
Undersmester Anders Paulsen
Sekretær Per Erik Henriksen
Skattmester Karl Aagnes
Kasserer Tor E. Høgset
Det ble det innviet 4 nye brødre, 1 overgang fra annen loge og 1 br. meldte seg ut av logen. Medlemstallet pr. 31.12.05 var dermed 52 brødre. Fremmøteprosenten i 2005 var 61 %.

 

2006  Det ble innviet 4 nye brødre, og 1 br. meldte seg ut av logen.  Medlemstallet pr. 31.12.05 var derfor 55 brødre.  Fremmøte-prosenten i 2006 var 59,3 %.          

 

2007   Det var valg dette året, og etter installasjonen den 28.08. besto kollegiet av:

Storrepresentant Thor Gunnar Eliassen
Fung. Eks.OM Bjørnar Berg
Overmester Anders Paulsen
Undersmester Vidar Jan Pettersen
Sekretær Harald Sørensen
Skattmester Jan Arne Svendsen
Kasserer Per Johan Pedersen
Det ble innviet 5 nye brødre, og medlemstallet pr. 31.12.07 var dermed 60 brødre. Fremmøteprosenten i 2007 var 65 %.

 

2008   Storrepresentant Thor Gunnar Eliassen ble gjenvalgt og installert under logemøte 02.09.08. Br. Vidar Jan Pettersen ble under logemøte 04.11.08 tildelt 25-års veteranjuvel. Det ble innviet 8 nye brødre og 1 overgang til annen loge. Medlemstallet pr. 31.12. var derfor 67. Fremmøteprosenten i 2008 var 63,9 %.
 

2009   Det var valg dette året, og etter installasjonen den 25.08. besto kollegiet av:
Storrepresentant Thor Gunnar Eliassen
Fung. Eks.OM Anders Paulsen
Overmester Vidar Jan Pettersen
Undersmester Per Erik Henriksen
Sekretær Jan Peder Ahlstrøm
Skattmester Jarle Sigurd Pedersen
Kasserer Harald Berg
Br. Svein Dag Johansen ble under logemøte 17.03.09 tildelt 25-års veteranjuvel. Det ble innviet 6 nye brødre, og medlemstallet pr. 31.12. var dermed 73 brødre. Fremmøteprosenten i 2009 var 63,2 %.

 

2010   Storrepresentant Thor Gunnar Eliassen ble valgt som Storskattmester i Den Norske Storloge fra 13.06.10. Eks.OM Bjørnar Berg ble valgt som ny Storrepresentant og installert under logemøte 21.09.10. Chartermedlem Tor Ewald Høgset ble under logemøte 07.12.10 tildelt 25-års veteranjuvel.
Det ble innviet 5 nye brødre, 1 overgang fra annen loge og 1 br. meldte seg ut av logen. Br. John-Erik Hartviksen døde i 2010. Medlemstallet pr. 31.12. ble dermed 77 brødre. Fremmøteprosenten i 2010 var 60,7 %.

 

2011   Det var valg dette året, og etter installasjonen 30.08.11 besto kollegiet av:
Storrepresentant Bjørnar Berg
Fung. Eks.OM Vidar Jan Pettersen
Overmester Per Erik Henriksen
Undersmester Harald Sørensen
Sekretær Svenn Larsen
Skattmester Svenn Kr. Sørensen
Kasserer Ole Bjørn Oppegård
Det ble innviet 7 nye brødre, og medlemstallet pr. 31.12. var dermed 84 brødre.  Fremmøteprosenten i 2011 var 60,3 %.

 

2012   Formann i Hundholmen Broderforening, Chartermedlem og Loge Elias Blix første overmester - Eks.OM Kjell Kristoffersen ble under logemøte 04.12. tildelt 25-års veteranjuvel.  Det ble innviet 5 nye brødre.  Chartermedlem -Fungerende Eks.OM Vidar Jan Pettersen døde 03.11.2012 og medlemstallet pr. 31.12. var dermed 88 brødre.  Fra logemøtet 06.11. fungerte Eks.OM Anders Paulsen i embetet som Fungerende Eks. OM.  Fremmøteprosenten i 2012 var 55,83 %.

 

2013    Det var valg dette året, og etter installasjonen 03.09.13 besto kollegiet av:
Storrepresentant Bjørnar Berg
Fung.Eks.OM Per Erik Henriksen
Overmester Harald Sørensen
Undermester Ronald Vanderloock
Sekretær Jarle S. Pedersen
Skattmester Ståle Leitvoll
Kasserer Harald Thor Hansen 
Det ble innviet 2 nye brødre og 1 meldte seg ut av logen.  Medlemstallet pr. 31.12. var dermed 89 brødre.  Fremmøteprosenten i 2013 var 50,53 %.
 
 
2014   Chartermedlem br. Fung.Eks.OM Per-Erik Henriksen og br. Eks.Sekr. Jan Peder Ahlstrøm ble under logemøte 18.03. tildelt 25-års veteranjuvel.  Det ble innviet 4 nye brødre, 1 overgang fra annen loge og 2 brødre meldte seg ut av vår loge.  Medlemstallet pr. 31.12. var dermed 92 brødre.  Fremmøteprosenten i 2014 var 53,33 %.
 
 
2015  Det var valg dette året, og etter installasjonen den 15.09.2015 besto kollegiet av:
Storrepresentant Anders Paulsen
Fung. Eks.OM Harald Sørensen
Overmester Ronald Vanderloock
Undermester Jarle Sigurd Pedersen
Sekretær Ståle Leitvoll
Skattmester Fredd Kåre Johansen
Eks. Storrepresentant Bjørnar Berg og brødrene Jan Magnus Fjærli, Sigurd Martin Gundersen og Yngvar Sjåfjell ble under logemøte 02.12., tildelt 25-års veteranjuvel.  Det ble i 2015 innviet 2 nye brødre, 1 overgang til annen loge og 3 brødre meldte seg ut av logen.  Medlemstallet pr. 31.12. var dermed 90 brødre. 
Fremmøteprosenten i 2015 var 52,5 %.
 
2016  Hundholmen Broderforenings formann, Chartermedlem og Logens første Overmester Kjell Kristoffersen døde 11. januar. Eks. Sekretær Svenn Larsen og mangeårig Organist Jan-Harald Fagermo ble under logemøte den 06.12. tildelt 25 års veteranjuvel.  Det ble i 2016 innviet 7 brødre. 1 bror meldte seg ut av logen.  Medlemstallet pr. 31.12. 2017 var dermed 95 brødre.  Fremmøteprosenten i 2016 var 47,6 %
 
2017   ​ Det var valg dette året, og etter installasjonen den 19.09. besto kollegiet av:
Storrepresentant Anders Paulsen
Fung, Eks.OM Ronald Vanderloock
Overmester Jarle Sigurd Pedersen
Undermester Ståle Leitvoll
Sekretær Bjørn Eivind Jørgensen
Skattmester Jan Arne Pettersen
Sermonimester Svein-Aril Olsen
Eks. Skattmester Jan Arne Svendsen ble under logemøtet 30.05. tildelt 25-års veteranjuvel og Br. Leif Nohr ble under logemøte 19.12. tildelt 25-års veteranjuvel. Det ble i 2017 innviet 3 brødre og gjeninnsatt 1 bror. Videre var det 1 bror som meldte seg ut av logen. Medlemstallet pr. 31.12.2017 var dermed 98 brødre. Fremmøteprosenten i 2017 var 47,8 %.    
 
2018  Logens første Storrepresentant – Eks Stor Skattmester Thor Gunnar Eliassen ble under logemøte 29.05. tildelt 40 års Veteranjuvel.  Brødrene - Eks Skattmester Jan Arne Svendsen døde 19. januar  og
Eks Sermonimester Ole Kyrre Skavhaug døde 16. april.   Det ble i 2018 innviet 2 brødre,  1 ble gjenopptatt, og  6 brødre meldte seg ut av logen.  Medlemstallet pr. 31.12. 2018 var dermed 92 brødre. 
Fremmøteprosenten i 2018     var 45,6 %.
 
2019 Det var valg dette året, og etter installasjonen den 03.09. besto kollegiet av:
Storrepresentant Ronald Vanderlock
Fung. Eks OM Jarle Sigurd Pedersen
Overmester Ståle Leitvoll
Undermester Gunnar Alf Solbakken 
Sekretær Stig Bjørnbakk
Skattmester Espen Antonsen
Kapellan Fredd-Kåre Johansen
Sermonimester Magni Veturlidason
Eks OM Harald Sørensen ble under logemøte 30.04. tildelt 25 års Veteranjuvel.
Br. Leif Nohr døde 05.03. Det ble i 2019 innviet 2 brødre, 2 meldte overgang til vår loge, 1 meldte overgang til en annen loge og 3 brødre meldte seg ut av logen.
Medlemstallet pr. 31.12.2019 var dermed 91 brødre.
Fremmøteprosenten i 2019 var 50,76%
 
2020 På grunnav Koronapandemienhar logens møtevirksomhet med videre vært svært begrenset dette året. Kun 5 logemøter ble avholdt i starten av vårterminen. Nevndsarbeidet har imidelertid fungert tilnærmet normalt.
Den 3 mars fikk bror Karl Nikolai Aagnes tildelt 25 års veteranjuvel.
I 2020 ble det av overnevnte årsak ikke innviet noen nye brødre. 1 bror meldte overgang til en annen loge og meldte seg ut av logen. Medlemstallet pr. 31.12.2020 var dermed 88 brødre.
Fremmøteprosenten i 2020 for de 5 avholdte logemøtene var 50,76%
 
2021 Det var valg dette året , og etter installasjonen den 07.09. besto kollegiet av:
Storrepresentant Ronald Vanderlock
Overmester Gunnar-Alf Solbakken
Undermester Espen Antonsen
Sekretær David Simonsen
Skattmester Madni Veturlidason
Kapellan Trond F. Sveum
Sermonimester Bård Yngve Guldvik
Også i 2021 var store deler av året preget av Koronapandemien, noe som reduserte logens møteaktivitet sterkt. 7 Teamsmøter ble avholdt i vårterminen og kun 6 vanlige logemøter i høstterminen.
Storrepresentanten Ronald Vanderlock, Eks Storrepresentant Anders Paulsen, br. Per Johan Pedersen, br. Olaf Eliassen og br. Paul Brækka ble under logemøte 07.12 tildelt 25 års Veteranjuvel. Det ble i 2021 innviet 3 brødre og 1 bror ble gjeninntatt i vår loge. Medlemstallet pr. 31.12 2021 var dermed 92 brødre.
Fremmøteprosenten for de 6 avholdte logemøtene i 2021 var 49,05%