Vår loges historikk

Publisert

HISTORIKK

Det første orienteringsmøtet ble holdt i Odd Fellow sine lokaler, Stangeveien på Hamar den 9. september 1998 med 10 søstre til stede. Møtet ble ledet av søster Tove Engh. Initiativtakere var søstrene Tove Engh og Turid Sommerset.

12. september 1998 ble det sendt søknad til Det Norske Rebekkaråd om stiftelse av ny Rebekkaforening i Hamar. Vi ønsket dette på bakgrunn av at Loge nr 21 Maud, vår moderloge hadde et høyt antall medlemmer, og etter noe uro, mente vi tiden var moden for å danne en Rebekkaloge til i Hamar.

30. september 1998 ble søknaden innvilget, og stiftelsesdagen for Hamar Rebekkaforening ble satt til 23. november 1998.  Antallet medlemmer på det tidspunkt var 26.

Distriktsdeputert Rådspresident Tove Aalborg foresto innsettelsen av det nye styret, som besto av:

 • Formann Turid Sommerset
 • Nestformann Tove Engh
 • Sekretær Frøydis Hellum
 • Kasserer Kirsten Hveberg
 • Arkivar Ragnhild Brandt-Madsen

54 søstre og gjester var tilstede.

Vi gikk i gang med medlemsmøter og forberedelse til institueringen. Et viktig og avgjørende spørsmål var bl.a. valg av navn på vår loge. Etter iherdig jobbing og flere avstemminger ble forslaget fra søster Frøydis Hellum valgt. Navnet ble Kirsten Flagstad.

Operasanger Kirsten Flagstad levde og virket ut fra de samme intensjoner som vi i Odd Fellow Ordenen arbeider for  -  hun var et varmt og generøst medmenneske som viste stor nestekjærlighet.

INSTITUERINGEN

Rebekkaloge nr 108 Kirsten Flagstad ble instituert 16.10.1999. Det var da gått snaue 11 måneder fra foreningen ble stiftet.  Medlemstallet var nå kommet opp i 36 søstre.

Fra Det Norske Rebekkaråd kom følgende:

Rådspresident Lillemor Johnsen, Dep. Rådspresident Norma Pettersen, Rådssekretær Liv Berit Johansen, Rådsskattmester Edith Felle, Rådsmarsjall Eva Røstad, Rådskapellan Marit Sjøtveit og Rådsvakt Turik Wulff-Pedersen. Disse skulle være med og foreta den høytidelige handlingen inne i logesalen. De valgte, nevnte og utnevnte embedsmenn ble innsatt i sine embeder før logen ble lukket. Ledsagere var invitert til taffel og hyggelig samsvar etter den høytidelige seremoni inne i logesalen.

De valgte embedsmenn i vår nye loge:

 • Fung. Eks OM Gunvor Johansen
 • OM Kari Eriksen
 • UM Turid Sommerset
 • Sekretær Frøydis Hellum
 • Skattmester Tove Engh
 • Kasserer Kirsten Hveberg

Chartermedlemmer:

 • Karin Bakken
 • Tove Engh
 • Kirsten Hveberg
 • Turid Lange
 • Turid Sommerset

FORMÅL

Å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene, å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste, og lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i handling for at hver enkelt etter evne kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse, er Odd Fellow Ordenens formål.

Dette formålet krever stadig arbeid på en selv. Til hjelp tilbyr Ordenen et etisk opplæringsprogram, som formidles i logemøtene. Det er også en gjensidig påvirkning medlemmene imellom - basert på det grunnlaget som klart framgår av Ordenens motto:

Vennskaps, Kjærlighet, Sannhet

Dette er visuelt symbolisert i De tre kjedeledd, Ordenens offisielle emblem. Odd Fellow Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. Etikk kan også betegnes som humanitær morallære.

Odd Fellow Ordenens medlemmer bør søke å kunne møte alle mennesker med toleranse og vilje til forståelse. Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse er begreper som står sentralt i Ordenen.

Medlemskap

Egenutvikling sammen med venner!

 • En loge er et samlingssted for vennskap, læring og utvikling.
 • Odd Fellow Ordenen har et pedagogisk utviklingsprogram som i hovedsak er bygget på ritualer, og oppdelt i grader. Ritualene er ikke tilgjengelig for utenforstående. Årsaken er at de må oppleves for å forstås.
 • For å bli medlem i en loge må man ha en fadder og to personer man kjenner godt, som referanser. Kjenner man ingen, men ønsker å bli medlem av en Odd Fellow eller Rebekkaloge, ta kontakt med den loge som er lokalisert i nærmiljøet. Det finnes loger i alle byer og på de fleste tettsteder i landet. Man kan også søke på det aktuelle stedet under Loger. Har man en bekjent som er medlem i Ordenen, ta kontakt med vedkommende for nærmere informasjon.
 • Odd Fellow loger er for menn og Rebekkaloger er for kvinner. Begge tilhører Odd Fellow Ordenen.
 • Det stilles få, men ufravikelige krav til opptagelse som medlem i Odd Fellow Ordenen. Man må ha fylt 21 år og ha en godt omdømme, og vedkjenne seg troen på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder.
 • Odd Fellow Ordenen er religionsuavhengig. Det er rom for alle mennesker uansett religiøs bakgrunn.
 • En loge hjelper ikke bare til med selvutvikling, men også til å hjelpe andre.

Ytterligere informasjon om Ordenens humanitære arbeid finnes ved å søke under Sosialt arbeid på www.oddfellow.no