Det har vært tradisjon i vår Orden at den enkelte Loge etablerer kontakt med andre Ordensenheter med tanke på besøk og samarbeide for øvrig.

Da Broderforeningen Varna ble stiftet i 1932-33, innså initiativtagerne at de måtte ha hjelp og instruksjon utenfra. Embedsmenn og Brødre fra moderlogene nr. 12 Kongsten i Fredrikstad og nr. 1 Norvegia i Oslo stilte beredvillige opp og ga fornøden instruksjon, råd og hjelp for å dra det hele i gang.
For Brødrene fra Loge Norvegia ble det mange togreiser til Moss i denne periode, og mange varige vennskapsbånd ble knyttet...

Da så en del av disse Brødrene i Norvegia var med og stiftet Loge nr. 22 Thomas Wildey den 15. januar i 1948, var det naturlig for disse å fortsette de gode vennskapsforbindelser med Brødrene fra Loge Varna i Moss som hadde blitt sådd 15 år tidligere, og vennskapslogeforbindelsen ble en realitet.

 

Klikk for større bilde
Logehuset i Ski

I slutten av 60 årene og frem til 1971 var vår loge moderloge for brødre bosatt i Ski som i 1969 stiftet Broderforeningen Roald Amundsen og i 1971 Loge nr. 79 Roald Amundsen. Vår loge måtte avgi 11 brødre som dannet grunnlaget for den nye logen. Hyggelig er det at den nye logen har fått et solid feste, og at det gjennom årene har vært besøk og samarbeid mellom logene.

Kontakten mellom såkalte vennskapsloger spiller en viktig rolle i Odd Fellow Ordenen. I tråd med denne tradisjonen søkte også vår Loge, helt fra starten av, kontakt med brødre i utlandet.

Broderforeningen Thomas Wildey, som ble stiftet 19. mars 1947, henvendte seg i første omgang til de 4 Odd Fellow-logene i Europa som het Thomas Wildey. Loger med dette navn fantes i Fredericia, Stockholm, Olten i Sveits og Arnem i Holland.
Disse 4 loger ble innbudt til institueringen av vår loge den 15. januar 1948, men det var bare den danske og svenske Thomas Wildey-loge som var representert.

Vår Loges første utenlandsbesøk fant sted allerede året etter, da en delegasjon på 7 brødre besøkte Fredericia i anledning av at Loge nr. 37 Thomas Wildey feiret sitt 40-års jubileum den 28. mars 1949.

 

Klikk på bildet for å få se flere bilder
Klikk på bildet for å gå en tur gjennom bygningen

Det var således logen i Fredericia som utpekte seg som fremtidig vennskapsloge. I de påfølgende 6 år ble kontakten mellom våre loger opprettholdt hovedsaklig pr. korrespondanse, selv om det hvert år fant sted besøk av enkelte brødre fra Fredericia eller Oslo.
Vår Loge fikk besøk av 10 brødre fra nr. 37 i 1956 og dermed var tradisjonen med gjensidige offisielle besøk etablert. Året etter, i mai 1957, avla 12 av våre brødre gjenvisitt i Fredericia.

Beskjedent, men verdig, feiret vår Loge sitt 10-års jubileum den 15. januar 1958. 8 brødre fra Fredericia gledet oss med sitt nærvær ved rundingen av denne første milepæl.

Ser vi med dagens øyne på antall deltagere ved de gjensidige besøk fra denne perioden, vil vi uvilkårlig betrakte oppslutningen om arrangementene som svært beskjeden.

Dette tok imidlertid en helt ny vending da våe Overmester Per Ramsten skrev til Fredericia-logen og foreslo at brødrenes ektefeller burde være med på besøkssamlingene.
Forslaget vant umiddelbart gehør hos alle, og fra da av utviklet de gjensidige vennskapsbesøk seg til å bli arrangementer til stor glede for brødre i alle aldre og kanskje spesielt for de respektive familier.

I 1973 feiret så Loge nr. 22 Thomas Wildey sitt 25-års jubileum. Som seg hør og bør ble begivenheten markert med festloge med gjester fra vennskapsloger i Danmark og Sverige. Medregnet brødre fra loger i Oslo og omegn, deltok i alt 123 personer.

Br. Stor Sire og Storlogens øvrige embedsmenn var tilstede og så vel festlogen som det etterfølgende brodermåltid var preget av høytid og glede. Loge nr. 37 Thomas Wildey fra Fredericia var selvfølgelig godt representert, og vår loge mottok en OM-klubbe som jubileumsgave fra brødrene i Danmark.

Det som startet som brødrevennskap over Skagerak utviklet seg til stadig sterkere familietilknytninger på begge sider. Flere og flere fikk forståelse for den betydning samholdet og vennskapet har for den enkelte og for logens miljø og utvikling.

I tillegg til festarrangementene i de respektive logehus, har nok de private sammenkomstene i hjemmene bidratt til å knytte mange sterke bånd fra år til år.

Det var et utbredt ønske om å utvikle og bygge videre på de gode erfaringene med dette samarbeidet, og logene ble enige om at besøkene skulle finne sted hvert annet år, vekselvis i Fredericia og i Oslo.

I dag fremstår de gjensidige vennskapsbesøk i Fredericia og Oslo som viktige begivenheter for våre to loger, og stadig økende oppslutning viser at det gode vennskap finner grobunn over landegrensene. Stadig nye kontakter er blitt etablert etter hvert som yngre brødre har blitt med på arrangementene.

Når det symbolske silkebåndet, for øvrig skapt av "primus motor" for danskebesøkene i mange år, Per Hammer Kristiansen, rulles ut under festmiddagen, symboliserer dette en levende tradisjon som bygger på ekte, godt vennskap i beste Odd Fellow ånd.