Fra 2011 har medlemmene av Distriktsrådet løpende drøftet og vurdert muligheten av å stifte en 4. Rebekkaloge i Bodø.  Dette med bakgrunn i Storlogens målsetting.  Distriktsrådet besluttet i møte 31.januar 2013 at det var grunnlag for å danne en Rebekkaforening i Bodø på grunnlag av medlemsantallet pr 31.12.2011:

Loge nr. 40 Providentia : 146 søstre (pr.d.dato 152 søstre)

Loge nr. 72 Konkylie: 135 (pr.d.dato 131 søstre)

Sildre: 94 søstre pr d. dato.

Loge nr. 72 Konkylie sa seg villig til å være moderloge. Loge nr. 40 Providentia har pr. dato flest søstre, men de er moderloge til samtlige Rebekkaloger i distrikt 13, så det ble derfor besluttet i distriktsrådet at en annen stor Loge skulle få erfaring med å være moderloge.

Det ble holdt tre informasjonsmøter ledet av daværende DSS Lillian Holstad, for nysgjerrige søstre.  28.januar 2014 ble det skrevet søknad om å stifte Rebekkaforening og 25.februar 2014 ble Bodø Rebekkaforening stiftet.  I forkant av stiftelsesmøtet, var det avholdt møte blant søstre som har sagt seg villig til å være med å bygge opp en ny Loge.  På dette møtet ble også nåværende styre valgt.

Å starte en ny Loge er både spennende og utfordrende.  Søstrene blir godt kjent med hverandre siden vi er så få. Å stifte en ny Loge er det ikke alle forunt å få lov å være med på det, så her har alle mulighet til å være med på å skape historie.

God økonomi er ett krav.  Likeså er det ønskelig å ha minimum 30 søstre som medlem av foreningen, før instituering. 

Bakgrunn for at det ble besluttet i distriktsrådet i distrikt nr. 13, var at de eksisterende Rebekka-logene i Bodø var blitt for store.  Det har vært en lang beslutningsprosess, men etter vel ett år etter at beslutningen ble tatt, var det duket for en ny forening.  Daværende DSS Lillian Holstad skrev søknad og den ble godkjent.

25.02.2014 ble Bodø Rebekkaforening stiftet.  Da var vi 10 søstre som hadde sagt at de ville være med på å få knopp-skytning i distrikt nr. 13 i gang.

Bode Rebekkaforening sitt styre ble valgt og arbeidet startet.  Veien har vært en god arbeids-marsj – med noen oppoverbakker - Vi pusta litt tungt innimellom, men jobba videre og stod på.   Styret var veldig klar på at vi skulle gå foran med ett godt eksempel og med god søsterånd.

Styret var i begynnelsen de som dro det største lasset, men det var mange støttespillere rundt oss, søstrene i Bodø Rebekkaforening, vår moderloge nr. 72 Konkylie, som stod for innvielsen av Bodø Rebekkaforening og de har senere har foretatt både innvielse og har vært gode støttespillere, hele veien, så også da vi ble instituert 10.10.2015 der flere bidro under seremonien og flere var med å pyntet vårt festbord.

Men vi har hatt flere som støttet oss; søstre fra andre Rebekka-loger i Bodø, som har vært trofast på våre møter og som igjen gav oss kroner inn – de betalte for vår hjemmelagde mat og tok lodd, søstre og brødre som gav oss serveringsoppdrag, med betaling, slik at vi også her fikk kroner inn. 

Vi arrangerte klubbaften, julemesse og kafe 17. mai – her kom søstre og brødre og støttet oss. Mao vi har hatt mange hjelpere som har bidratt til at vi nådde målet vårt, en livskraftig forening med god økonomi.

Vi ble etter hvert tildelt nr. 131 og vårt navn ble valgt – vi skulle bli Loge nr. 131 Havørna.

Når det gjelder navnet vårt fikk medlemmene i Bodø Rebekkaforening oppfordring om å komme med forslag til navn.  Vi fikk 8 forslag og Havørna ble valgt og godkjent av Storlogen.

Noe av begrunnelse for navnevalget var: Bodø har verdens tetteste havørnbestand. Bodø ligger ved kysten. Daglig ser vi havørna ligge over havnen vår og våker etter fisk eller bare ligger og koser seg på vinden, som vi ofte har i Bodø.  Vår moderloge er loge nr. 72 Konkylie.  Moderlogens navn forbindes også med havet, like mye som havørna forbindes med Bodø og havet.  Havørna har det største vingespenn av alle våre fugler.  Den er en trofast fugl, som står ved sin make til døden skiller dem.  Symbolikken er at det store vingespennet skal omfavne alle våre søstre og at vi tar vare på hverandre – vi er trofast i vennskap, kjærlighet og sannhet.

Etter ca. ett år i Bodø Rebekkaforening, løsnet det liksom, og flere og flere gav beskjed om at de ønsket å være med i vår nye loge. Ved institueringen var vi 37 medlemmer.  Våre medlemmer er fra 35 til 72 år. Noen med lang fartstid som Rebekka-søster og noen ny-innvidd.  VI ser på den miksen som svært verdifull.

Vårt første ordinære møte etter institueringen er innvielse av tre resipiender.  Så fremtiden ser lovende ut. 

Loge nr. 131 Havørna har ett ønske om å involvere alle våre søstre, slik at alle kan bidra på sin måte.  Hver enkelt medlem er i kraft av sin personlighet, bakgrunn og erfaring en viktig søster for vår loge

Loge nr. 131 Havørna har startet sangkoret, Havklang – vi har allerede hatt fremvisning på vårt sommermøte og ved institueringen.

Våre møter er 2. og 4. tirsdag i hver måned.