Erling Skjalgsson fra Sola * ca. 970 † 21.12.1028
Erling Skjalgsson fra Sola * ca. 970 † 21.12.1028

Broderforeningen
------------------------

Frem til 1950 var det i Stavanger 2 Odd Fellow Loger med tilsammen 190 medlemmer likt fordelt mellom nr. 5 Vesterlen og nr. 9 Egestubben m.d.g.S.

På denne tid var Eks OM Olav Ødegård allerede et mangeårig ordensmedlem (innviet 1918), og var utdannet ingeniør og ansatt i Statens Vegvesen. Stillingen medførte bopel på forskjellige steder i landet, og han kunne således delta i ordensarbeide overalt hvor han kom. Da han kom til Stavanger, ble han medlem i Loge nr. 9 Egestubben m.d.g.S.

Br. Ødegård ble av daværende Stor Sire, br. Johan Middelthon, anmodet om å undersøke muligheten for å danne en ny Loge i Stavanger. Br. Ødegård hadde tidligere erfaring med deltagelse i slike opprettelser andre steder.

Bakgrunnen for forslaget var sikkert å prøve og få medlemstallet høyere i distriktet, på tross av at tallet fra før ikke var særlig høyt, men her lå sikkert også ønsket om å få opprettet en Leir utenom Leir Norge i Oslo.

Fra og med denne anmodning var hjulene begynt å rulle, og flere møter ble avholdt. På tross av mye motbør, klarte br. Ødegård å få starte en broderforening.
Den 12. oktober 1949 ble følgende innbydelse utsendt:

Ny O.F.Loge i Stavanger
Til drøftelse av dette spørsmål og eventuelt konstituering av broderforening for formålet, innkalles herved alle som har erklært seg villige til å være med i den nye Loge til å møte i ordenslokalenes lille salon mandag den 17. dennes kl. 20.30.


Broderforeningen under navnet Erling Skjalgsson ble således dannet den 19. mai 1950.
Tilsammen 18 brødre var tilstede ved stiftelsen og tegnet seg som medlemmer.

Kort tid etter stiftelsen av Broderforeningen rettet formannen en henvendelse til br. Stor Sire, som i brev datert 15. juni 1950 ga følgende svar:

Broderforeningen Erling Skjalgsson, Stavanger,

Jeg har mottatt Deres meddelelse om at det under 19. mai d.å. er dannet en Broder-forening av I.O.O.F. i Stavanger, under navnet Erling Skjalgsson.
Jeg sanksjonerer dette, og uttaler mitt innerligste håp om at det må bli til velsignelse for brr., og at det ikke må være altfor lenge, før broderforeningen kan gå over til Loge!


Broderligst i V.K.&S.
Ingvald Haaland, fung. Stor Sire
J. Espelund, Stor Sekretær


På grunn av den intense aktiviteten som Broderforeningen utviste, gikk det ikke lang tid før nye og viktige skritt ble tatt. Allerede i august 1950 mente styret at betingelsene for dannelsen av en ny Loge var tilstede, og på søknad av 10. august 1950 sendte br. Stor Sire følgende svar:


Broderforeningen Erling Skjalgsson, Stavanger,
Ex M br. Olav Ødegård, Stavanger

Broderforeningens søknad av 10. ds. om tillatelse til å opprette en ny Loge i Stavanger er mottatt.
Jeg innvilger i at så kan skje, og den nye Loge vil bli innstiftet under navnet Erling Skjalgsson og få nr. 31. Angående dag og tid for institueringen avtales herom med br. Stor Sire.Broderforeningen avholdt bare 3 møter, den 19. mai, den 4. juli og den 22. august 1950.
Som den nye Loges Chartermedlemmer ble utpekt brødrene:
Olav Ødegård, Wilhelm Retz, Bernt Handeland, Olaf Todnem og Nacor Imsland.

På Broderforeningens møte den 22. august 1950
ble følgende brødre valgt til Logens første embetsmenn:
Som OM br. Wilhelm Retz
Som UM br. Bernt Handeland
Som Sekr br. Olaf Todnem
Som Kass br. Bruno Nordang
Som Sktm br. Birger Idsøe

Br. Olav Ødegård ble utpekt til Logens første fungerende Eks OM, og han ble også den første Storrepresentant.
Institueringen ble i samråd med StorLogen satt til 4. september 1950.


Valg av Logenavn
------------------------

De staute menn som møtte på Broderforeningens møte den 4. juli 1950 for å finne et fengende navn til den nye Loge, ville kanskje finne et navn som viste den geografiske tilhørigheten til Stavanger, eller at navnet skulle henspeile på en historisk person som i sitt liv var kjent for en livsførsel som dekket Logens idealer.

Br. Wilhelm Retz fremsatte forslag om "St. Georg", etter Speiderbevegelsens store beskytter, korsfarerens krigerhelgen, riddernes og også Englands beskytter.

Forslaget falt, uvisst av hvilken grunn, til fordel for det eneste protokollførte forslag, "Erling Skjalgsson". Dette forslaget dekket vel både det geografiske tilknytningspunkt til Stavanger og det humanistiske. For alle som kjenner sin historie vet at Erling Skjalgsson var en høvding av stort format.

På Sola, ved kirkeruinene, finner man steinkorset som ble reist til minne om Erling Skjalgsson. Korset ble reist av Erling prest etter at Erling Skjalgsson måtte gi tapt i slaget med Harald Haraldson i Boknfjorden julen 1028, og hvor en av Olav Haraldsons menn, etter at Erling Skjalgsson var tilbudt grid, styrtet fram og drepte Erling fra Sole. Drapsmannen var en av Erling Skjalgssons fettere.

Erling Skjalgsson levde under helt andre politiske og sosiale forhold enn idag. Han var den mektigste høvdingen på Sør-Vestlandet. Han gikk i forbund med Olav Tryggvasson og fikk hans søster til ekte som pant på alliansen.

Historien forteller at Erling regjerte med myndig hånd, men så til at lov og rett ble overholdt. Hans sosiale og kristelige syn kommer tydelig fram når en ser hvordan han behandlet trellene som arbeidet på hans gårdsbruk. Han forsto at han måtte stelle pent med sitt arbeidsfolk og ordnet det slik at trellene kunne kjøpe seg fri.
Dette betydde selvsagt at de ville stå ved hans side når urolighetene oppstod. Alle har vel lest i Norgeshistorien da Erling Skjalgsson trosset kongens påbud og leverte korn til sine nødlidende frender i Nord-Norge, og hvilke politiske konsekvenser dette fikk for Erling i forhold til kongen.

Disse og flere andre trekk ved Erlings livsførsel viser at han også idag kan stå for oss som et forbilde, og det er etter Logens (Jub. tidsskrift: red.komitéens) mening et fornuftig valg som ble gjort på Broderforeningens møte den 4. juli 1950. Navnet forplikter Logens medlemmer til å følge opp det beste som historien kan lære oss av Erlings sosiale og humanitære væremåte.


Institueringen
-------------------

Institueringen ble omfattet med stor interesse. StorLogens representanter, brødre fra de andre Stavanger-Logene og Erling Skjalgssons egne brødre var til stede. Til sammen 90 personer var noe i overkant av hva Logesalen egentlig var beregnet for, men ingen klaget, verken over plassmangelen eller varmen som oppsto.

Institueringen ble ledet av fung. SS br. Ingvald Håland, assistert av DSS br. Ingvald Hallan, Stor Sekretær br. Arne Espelund, Stor Marsjall br. U. de Paolis og Stor Vakt br. A. Scheie. Som Stor Kapellan fungerte Eks OM br. Eilert Jonassen.

Etter institueringen ble de valgte embetsmenn installert.
Følgende brødre ble deretter utnevnt til embetsmenn:
Som CM br. Per Rosengren
Som Kap br. Anker Hovland
Som IV br. Per Hole
Som YV br. Fredrik Vølstad
Som Insp. br. Alf Håland
Som Org. br. Nacor Imsland
Som OMHA br. Einar Skånlund
Som OMVA br. Jonas Eilertsen
Som UMHA br. Adolf J. Malde
Som UMVA br. Sjur Topnes
Som CMHA br. Ludvig Imsland
Som CMVA br. Magnus Hersvik
 
Ved institueringen hadde Logen 29 brødre. Av disse var 4 brr. overført fra Loge nr. 5 Vesterlen og 16 brr. fra Loge nr. 9 Egestubben m.d.g.S.
En del av disse brødrene gikk senere tilbake til sin opprinnelige Loge etter at den nye Loge var vel etablert.

Nåtiden
-----------

Loge 31 Erling Skjalgsson eksisterer den dag i dag som en meget aktiv og varm Loge - Logen teller ca 80 medlemmer og vi skal feire vårt 60 års jubileum med en Festloge 2 Oktober 2010.

 

 

31