Særlov

For

Odd Fellow

Loge nr. 145 Høgenhei

 

 

 

Medlem av Den Uavhengige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen (I. O. O. F. )

 

 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Godkjent og vedtatt i logemøte 27-01-04, endret 08-04-08 / 27-08-13

 

 

§1 Logens møter

Loge nr. 145 Høgenhei avholder sine ordinære møter i tidsrommet fra og med den 4. tirsdag i august måned til og med den 4. tirsdag mai måned. Møtene avholdes hver 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19.00 i ordenslokalene Rønholtveien 166, 3960 Stathelle.

Det skal utarbeides en halvårlig terminliste, som i tillegg til det overnevnte, også skal inneholde alle andre fastsatte arrangementer som eksempelvis festloger, vennskapsbesøk, ekskursjoner, sommeravslutninger med mer. I sommermånedene kan det avholdes spesielle sommermøter utover den ordinære fastsatte møteperioden.

Eventuelle tilleggsmøter, eller endringer i oppsatte møter, bekjentgjøres skriftlig til egne brødre, sekretærer i distriktets loger og til DSS. Logens WEB-ansvarlig skal oppdatere alle endringer på logens internett-sider.

§2 Bekjentgjørelser

Under logens ordinære møter skal det i Forværelset, på oppslagstavlen, være slått opp en fortegnelse over dem som søker opptagelse i Loge nr. 145 Høgenhei. Fortegnelsen tas bort når resepienden er innviet. Dette er sekretær sitt ansvar. WEB-ansvarlig skal oppdaterer logens internettsider.

Videre skal det i Forværelset, på oppslagstavlen, være slått opp en liste over Loge nr. 145 Høgenhei sine valgte og utnevnte embedsmenn fra første ordinære møte etter at valget er foretatt. Ovennevnte gjelder også medlemmer av de ulike nevndene når dette valget eller utnevnelsen er foretatt. Dette er sekretær sitt ansvar. WEB-ansvarlig skal oppdaterer logens internettsider.

§3 Oppmøte og møtetider

Logens valgte og utnevnte embedsmenn skal møte senest 30 minutter før den oppsatt møtetid.

Logens Inspektør skal sørge for at logesalen er ferdig til bruk minst 30 minutter før den oppsatte møtetid.

Ved fravær har de valgte og utnevnte embedsmenn selv ansvar for å skaffe stedfortreder med rett til å bekle vedkommende’ embede. Det skal snarest mulig meldes fra til Overmester eller Ceremonimester om endringene og senest dagen før møtet.

Ansvaret for at en liste forefinnes til formålet snarest mulig etter installasjonen, ligger hos embedskollegiet eller den de bemyndiger.

Ved fravær til oppgaver til de dramatiske delene, gjelder de samme regler for framskaffelse av stedfortreder. Ansvaret for at liste på mulige stedfortredende brødre for disse oppgavene forefinnes tillegges CM. Listen må utarbeides så snart som mulig etter utnevnelsene.

Etter-møtene i selskapslokalet skal vanligvis være avsluttet innen kl 24.00.

Overmester, eller Undermester i Overmester’ fravær kan i spesielle tilfeller dispensere fra dette.

§4 Forfremmelser

For at en bror skal kunne forfremmes til en høyere grad, må han ha deltatt på minst fire terminfestede møter i egen loge eller som gjest i annen loge siden forrige gradspassering. Han skal også ha gjennomgått utviklingsprogrammet for inneværende grad. Gradnevnden kan dispensere fra dette når særlige forhold tilsier det.

§5 Registrering av fremmøtte

Skattmester skal føre protokoll over de fremmøtte brødrene, regne ut fremmøteprosenten og meddele brødrene dette på hvert logemøte.

Skattmester skal på hvert møte legge fram protokoll for gjester og gi OM en oversikt over gjestende brødre før den fastsatte møtetid.

Sekretær registrerer fremmøteprosenten inn i egnet system opprettet for formålet.

§6 Antrekk

Antrekk ved ordinære logemøter skal være bekjentgjort i terminlister og i henhold til lover, sirkulærer og bestemmelser/retningslinjer fra Distriktsrådet

Logeantrekk skal benyttes ved pålagt offisielle besøk for tildeling av Veteran Juvel ved institusjon eller i hjemmet.

§7 Kontingent

Medlemskontingenten er til enhver tid de beløp som er vedtatt av logen og godkjent av DSS.

Skattmester/Kasserer sørger for at faktura sendes ut hvert halvår og forskuddsbetales. Utsendelse av faktura på medlemskontingent gjøres primo januar med forfall 15. januar og primo juni med forfall 15. juni. Dersom kontingenten ikke er betalt innen 1 måned, sørger Skattmester/Kasserer for at det oversendes purrebrev. For videre saksbehandling av restanser, henvises til Lov for Loger samt embedskollegiet’ vurderinger og beslutninger.

§8 Hjelp og støtte

Utover lovpålagte avsetninger skal loge nr. 145 Høgenhei gjøre avsetninger til fond for ”Hjelp og Støtte” på 3 % av innkommet kontingent pr. 31/12 og overføres regnskapsmessig ved årets slutt. Egne statutter for fondet er opprettet og ligger som Tillegg 1 til denne særlov.

§9 Broderskilling

Loge nr. 145 Høgenhei har opprettet egen bøsse/kasse for Broderskilling. Denne skal til enhver tid under ettermøter være tilgjengelig for brødrene og plasseres lett synlig. Ansvaret for dette påhviler UM eller den han gir fullmakt. Det gis anledning til egne Broderskillingsmøter hvor formålet er å øke beholdningen til denne. Avsetninger kan fastsettes av embedskollegiet for formålet på intil 2% av innkommet kontingent pr. 31/12. Statutter for Broderskillingen er fastsatt i eget Tillegg 2 i denne særlov.

§10 Privatnevnd

Nevnden skal i tillegg til Undermester bestå av 2 faste medlemmer som får et utvidet ansvar som fastsettes av ham. Disse skal være Undermester spesielt behjelpelige og styre matserveringer, kjøkkentjenester og oppgaver i baren, samt være bindeleddet til Undermester i hans oppgaver på etter-møtene. Undermester kan, dersom han ønsker det, opprette flere serveringsgrupper hvor alle brødre er til disposisjon etter egne lister. Nevnden skal ha egen post i logens regnskap. Det skal opprettes egen konto for nevnden. Kassabeløpet skal holdes så lav som mulig. Overskytende beløp over kr.3000,- skal overføres så snart som mulig til konto. Kontoen disponeres av UM eller den han til enhver tid delegerer. Regnskapet til Privatnevndens regnskap skal være revidert og godkjent av Revisjonsnevnd før ny nevnd overtar.

§11 Undermester

Undermester skal være fast medlem av i Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon. Oppgavene for ham i denne funksjonen, i tillegg til ordinære pålagte oppgaver i nevnden, er å være bindeledd til embedskollegiet samt koordinere arrangementer med sin oppgave som administrator av etter-møter og andre arrangementer han har ansvaret for. Intensjonen er at Undermester vektlegger trivsel og samhandling i denne oppgaven og fronter ideer til beste for brødrene.

§12 Skattmester

Utbetalinger av Skattmester kan ikke foretas før det foreligger gyldig godkjenning og parafering, iht Lov for Loger, er påført.

Skattmester skal ikke ha større kontantbeholdning enn kr. 1.000,-. Det til enhver tid overskytende beløp settes inn på logens bankkonto. Skattmester skal søke å unngå kontantbeholdning som en hovedregel.

Ved installasjon av ny Skattmester skal regnskapet ved overtagelsen være godkjent av logens Revisjonsnevnd.

§13 Bevilgninger

Regninger på inntil kr.5.000,00 kan godkjennes av Overmester. Regninger utover dette beløp skal refereres og godkjennes av logen i Den Høye Sannhets Grad.

Unntaket fra denne regel er betaling av husleie til Rønholtveien 166, som er bestemt av medlemsantallet i Loge nr. 145 Høgenhei og forutsigbart til enhver tid.

§14 Tjenestereiser

Inviteres OM til annen loge, som representant for Loge Nr.145 Høgenhei, skal alle utgifter dekkes av logen. Reiseutgifter dekkes etter Statens satser. Bevertning og/eller overnatting dekkes etter regning. Eventuell oppnevnt stedfortreder reiser på samme betingelser.

§15 Begravelser og bisettelser

Logen er medlem av Ordensmedlemmenes Begravelseskasse i henhold til Lov for Loger.  Logen skal/kan forskuttere begravelsesbidraget ved behov. Dette vil senere bli refundert fra Ordensmedlemmenes Begravelses-kasse via Storlogen.

Det er en plikt for medlemmene av Loge Nr.145 Høgenhei, hvis praktisk mulig, å delta ved en brors bisettelse eller begravelse. Dersom de etterlatte ønsker det, skal logen sørge for at fire av logens brødre, og da helst valgte embedsmenn, står æresvakt ved kisten. Overmester plikter å informere de etterlatte i god tid slik at dette eventuelt blir tatt med i planleggingen. Viser for øvrig til sirkulærer vedrørende bisettelser/begravelser.

§16 Blomster og gaver

Når brødre fyller 50, 60 og 70 år, skal det gjennomføres et hjemmebesøk med overrekkelse av blomster. Etter fylte 70 år skal dette hjemmebesøket gjennomføres hvert 5. år. Med hjemmebesøk menes også besøk ved institusjon, eller lignende, om situasjonen er slik.

Dersom en bror blir opptatt i logen før fylte 50 år, skal det i tillegg overrekkes en gave som viser tilknytning til Loge nr.145 Høgenhei. Dersom en bror er tatt opp etter fylte 50 år, skal gaven overleveres ved første runde 10-år etter opptaket.

Blomster skal overrekkes til nye veteraner ved tildeling av juvelen. På ettermøtet skal også veteranen overrekkes juvelen i miniatyr. Denne juvelen er i likhet med andre logeeffekter logens eiendom og skal leveres tilbake til logen ved ny veterantildeling, dødsfall eller utmelding.

Blomster eller gaver skal overrekkes ved offisielle besøk i andre loger når det er naturlig å gjøre dette.

§17 Rønholtveien 166 SA

Dersom et medlem i Loge nr.145 Høgenhei slutter eller melder overgang til annen loge, skal det sendes informasjon om dette til styret i Rønholtveien 166 SA ved leder. Det er fungerende Sekretær som til enhver tid skal holde orden på dette. Flere av logens brødre har andeler eller andre forhold som vedkommer driften av andelslaget og som må ivaretas.

Endringer i logesal, forværelse eller ønske om endringer av rom/konstruksjoner skal meldes og eventuelt søkes om til styret i Rønholtveien 166 SA skriftlig. Dette gjelder også utvendige fasade endringer eller endringer som berører områdene rundt Logehuset.

§18 Endringer i Særloven

Endringer i Særloven kan vedtas ved stemmegivning i møter i Den Høye Sannhets Grad. Forslag skal være fremsatt av minimum fem godtstående brødre av Den Høye Sannhets Grad. Innkommet forslag til endring skal være drøftet i embedskollegiet før det legges fram for Logen til drøfting i Den Høye Sannhets Grad. Forslaget må ha vært drøftet i minst ett forutgående møte i Den Høye Sannhets Grad før det kan tas opp til avstemming. Forslaget må vedtas med minst ¾-dels flertall for å være et gyldig vedtak.

Endringer eller tekst må ikke stride mot Lov for Loger, Sirkulærer eller andre direktiver og skal godkjennes av Stor Sire før ikrafttredelse.

 

Godkjent, Oslo 27-08-13

Morten Buan

Stor Sire

Steinar Jansen

Stor Sekretær

 

Statutter for nevnd for ”Hjelp og Støtte”

§1 Generelt

Logen skal opprette egen konto for ”Hjelp og Støtte”. Midlene skal komme inn til denne over logebrødrene sin kontingent med en andel av 3 % som avregnes og overføres pr. 31/12. Dersom et innestående beløp på kr. 40.000,- er oppnådd, står det logen fritt å redusere årlig avsetning eller helt stoppe den midlertidig. En slik endring skal det stemmes over i Den Høye Sannhets Grad og avgjøres med simpelt flertall etter anbefaling fra Embedskolegiet og etter konsultasjon med Finansnevnd. Kontoen disponeres av egen lovpålagt og valgt nevnd for formålet. Nevndens plikter, sammensetning og ansvar reguleres også av Lov for Loger.

§2 Formål

Nevnden skal forvalte kontoens midler på en slik måte at den, etter henvendelse, kommer vanskeligstilte brødre i Loge nr. 145 Høgenhei til unnsetning. I tillegg skal den, etter henvendelse fra andre nevnder med beslektet formål, hjelpe med økonomiske midler.

Av andre nevnder kan nevnes ”Nevnd for Omsorg” og ”Nevnd for Etterlatte”.

§3 Bevilgninger

Innstilling til bevilgninger fra nevnden sin konto skal opplyses og sendes Overmester og godkjennes av embedskollegiet. Utbetalinger fra konto skal foretas av Skattmester og bilaget skal være parafert iht Lov for Loger.

Ved akutte tilfeller gis Overmester fullmakt til å kunne gi hurtig økonomisk hjelp til trengende brødre som er medlemmer av Loge nr.145 Høgenhei. Overmester disponerer til dette formål kr. 10.000,- pr. år av logens midler. Det er hans plikt, så snart som mulig, å orientere embedskollegiet og eventuelt logen om de foretatte disponeringer.

Personhensyn skal vektlegges slik at det ikke går utover den enkelte brors integritet ved en eventuell bekjentgjørelse/informasjon til logen. Det skal med andre ord være en grunngitt allmenn interesse, før slike opplysninger meddeles utenfor embedskollegiet.

§4 Rapportering

Nevnden skal som et minimum gi rapport til logen etter intervaller som er fastsatt i

Lov for Loger. De samme regler for integritet skal opprettholdes som for bevilgninger.

 

Statutter for ”Broderskillingen”

§1 Generelt

Loge nr. 145 Høgenhei skal opprette egen bøsse/kasse for Broderskilling. Denne skal til enhver tid under ettermøter være tilgjengelig for brødrene og plasseres lett synlig. Ansvaret for dette påhviler Undermester eller den han gir fullmakt.

§2 Formål

Alle midler som kommer inn til broderskillingen, enten via bøsse/kasse, utlodninger, som avsetninger eller på annen måte, og er merket Broderskilling, skal i sin helhet gå tilbake til brødrene. Midlene er å betrakte som subsidier og skal fordeles på arrangementer, tilstelninger eller møter hvor det er åpnet for deltakelse av alle brødrene i Loge Nr.145 Høgenhei. Det gis anledning til egne Broderskillingsmøter hvor formålet er å øke beholdningen til denne.

Avsetninger kan fastsettes av embedskollegiet for formålet på inntil 2% av innkommet kontingent pr. 31/12 etter konsultasjon med Finansnevnd. Innstilling skal fremlegges logen i Den Høye Sannhets Grad og godkjennes av denne med simpelt flertall.

§3 Organisering

Embedskollegiet er til enhver tid Nevnd for Broderskilling og forvalter broderskillingens midler. Søknader om bevilgninger skal oversendes nevnden med begrunnelser og hvor formålet kommer klart frem.

Nevnden plikter å ha drøftinger og besvare alle søknader om midler skriftlig samt informere søker og logen i plenum.

§4 Midler

Midler fra kasse/bøsse skal telles opp minst en gang i året og hvor minst to av nevndens medlemmer er tilstede.  Skyggeregnskap skal føres hvor det også fremgår på hvilken måte midlene er skaffet til veie ved å lage bilag. Tilsvarende føres også alle overføringer av midler til godkjente formål. Regnskapet skal inngå i Logens regnskap med egen konto for Broderskilling. Nevnden skal ikke ha midler liggende i kontanter etter at de er talt opp.

§4 Bevilgninger

Søknad om støtte fra Broderskillingen sendes via Overmester til nevnden. Beslutninger om innstilling til bevilgning avgjøres med simpelt flertall i nevnden. Om mulig skal Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon konsulteres før fremleggelse for logen dersom ikke søknad om midler kommer fra dem.

Endelig avgjørelse gjøres av logen i Den Høye Sannhets Grad med simpelt flertall.

Skattmester foretar utbetalingene på bakgrunn av beslutning og i henhold til Lov for Loger.

§4 Rapportering

Nevnden skal som et minimum gi rapport til logen etter intervaller som er fastsatt i

Lov for Loger for andre nevnder.

 

Kode for bekjentgjørelser

Det er fastsatt en bestemt kode for bekjentgjørelser og kunngjøringer av møteprogrammer etc. Denne koden bes vennligst benyttet korrekt ved trykking og utsendelse av møteprogrammer og/eller bekjentgjøringer på web.

Den koden som som omfatter alle aktuelle forkortelsene som skal brukes er:

Møter i Troskapsgraden:                                O

Møter i Det Gode Vennskaps Grad:            

Møter i Den Edle Kjærlighets Grad:             =

Møter i Den Høye Sannhets Grad:               

Ved innvielser og forfremmelser tilføyes       +.

Instruksjon:                                                    Instr.

Foredrag:                                                       Fd.

Nominasjon:                                                  N

Første gangs nominasjon:                              N1

Annen gangs nominasjon:                             N2

Valg:                                                              V

Installasjon av embedsmenn:                         EI

Ekstra møte:                                                  X

Viktig møte:                                                  XX

Arbeidsmøte:                                                 Arbm.

Klubbaften:                                                   Klba.

Informasjonsmøte:                                         Info.m.

Tildeling av Veteranjuvel:                             Ve.Ju.

Minneloge:                                                     M□

Festloge:                                               F□

Loge:                                                             □