SÆRLOV FOR

ODD FELLOW LOGE  NR 141 Fjellkjeden

I.O.O.F.

 

Vedtatt i logemøte 11. april 2002, revidert i logemøte 11. mars 2014.

 

 § 1

Logen avholder sine ordinære møter annenhver tirsdag, kl.19 i uke nr. med partall i tidsrommet september til mai. Ett ordinært møte kan avholdes i hver av månedene juni og august.

 Endringer av dette må være i tråd med Lov for Loger §§ 4-2 og 4-3. Innkalling til møtene skjer ved utsendelse av årlig møteprogram og ved publisering på logens nettsider. Forandring av møtedag bekjentgjøres ved SMS og/eller e-post til medlemmene.

 

§ 2

Under logens ordinære møter skal det i Forværelset, eller annet egnet sted, være lagt frem eller slått opp en fortegnelse over dem som søker opptagelse i logen.

Fortegnelsen tas bort når resipienten er innviet.

Videre skal det i Forværelset være slått opp en liste over logens embedsmenn og de forskjellige nevnders medlemmer.

 

§ 3

Logens Inspektør skal sørge for at salen er klar til bruk minst 30 minutter før den fastsatte møtetid. Alle embedsmenn må møte i logesalen minst 15 minutter før fastsatt møtetid.

Embedsmennene skal melde forfall, om mulig dagen før, til OM eller Sekretær.

De skal, så langt det er mulig, selv sørge for stedfortreder med rett til å bekle embete.

 

§ 4

Det skal føres protokoll over møtende brødre. Sekretær skal i resepsjonen legge frem medlemsprotokoll for fremmøtte brødre samt for gjestende brødre.

 

§ 5

Antrekk ved logemøter skal være:

 

1.         Galla  (Livkjole og sort vest) ved Innvielser, ved tildeling av Den Høye Sannhets Grad, Installasjon av embedsmenn, tildeling av Veteranjuveler samt ved Festloger.

 

2.                  Ved tildeling av Det Gode Vennskaps Grad og Den Edle Kjærlighets Grad møter samtlige, også embedsmenn og resipienter i vanlig logeantrekk (mørk dress, hvit skjorte, sort slips, sorte strømper og sorte sko).

 

3.                  Ved Minneloger møter alle, også embedsmenn i vanlig logeantrekk.

 

4.                  Ved alminnelige arbeidsmøter, benyttes vanlig logeantrekk.

 

5.                  Hvis en bror ikke har foreskrevet antrekk, skal Logens sorte kappe brukes.

 

(Se Sirkulære nr. 4)

 

§ 6

For innvielse og for hver av de følgende grader betales det gebyr som til enhver tid er fastsatt av Storlogens valgte embedsmenn. Gebyrene betales til skattmester før gradpasseringen finner sted.

 

§ 7

Hver bror betaler til sin loge en årlig kontingent som er fastsatt av logen og godkjent av Stor Sire. Kontingenten betales forskuddsvis for seks måneder om gangen. Ved innvielse betales kontingent for 3 måneder i tillegg til gradsgebyret. Logen kan bestemme at en del av de gebyrer og medlemskontingent som overstiger de fastsatte minimumsbeløp, blir overført til spesielle konti tilhørende logen.

 

 

§ 8

Foruten de nevnder som er påbudt i Lov for Loger Kap. 10 og 11, skal logen ha en Privatnevnd bestående av minst tre medlemmer utnevnt av UM. Sosialnevnd består av tre valgte embedsmenn og ledes av OM. Hvert år skal alle nevndene gi skriftlig beretning til logen.

 

§ 9

Skattmester skal ikke ha større kontantbeholdning enn kr. 5.000,-

Overskytende beløp innsettes på logens bankkonto.

 

§ 10

Logen er medlem av Ordensmedlemmenes Begravelseskasse i henhold til Lov for Loger.  Logen forskutterer begravelsesbidraget som refunderes fra Ordensmedlemmenes Begravelseskasse.

 

§ 11

Det er en plikt for medlemmene, hvis mulig, å være tilstede ved en avdød brors bisettelse eller begravelse.

Krans til en brors båre skal være av granbar med hvite bånd.

Det ene merket med De Tre Kjedeledd i rødt,og det andre med ”Fra Odd Fellow loge nr. 141 Fjellkjeden” i sort.

 

§ 12

Forandringer i Særloven kan vedtas ved stemmegivning i Den Høye Sannhets Grad etter forslag av 5 godstående brødre av Den Høye Sannhets Grad. Forslaget må ha vært drøftet i et forutgående møte i Den Høye Sannhets Grad og må ikke stride mot Lov for Loger og skal godkjennes av Stor Sire.


STATUTTER FOR UTADVENDT SOSIALT ARBEID

 

Lov for Loger §§ 13-2 og 13-4.

vedtatt i logemøte 23. januar 2003, revidert i logemøte 11. mars 2014

 

 

§ 1

Logen skal ha en konto for sosialt arbeid, hvis formål er å skaffe midler til logens utadvendte virksomhet.

 

§ 2

Midlene skaffes tilveie for eksempel ved:

a.                  Overføring av det kronebeløp av innkommet kontingent logen har fattet vedtak om.

b.                  Frivillige gaver

c.                  Spesielle utlodninger i overensstemmelse med § 11-1 i Lov for Loger.

d.                 Kontoens påløpne renter.

 

§ 3

Sosialnevnden skal avgi en årlig beretning til logen. Nevnden skal arrangere en årlig utlodning til inntekt for logens utadvendte arbeid og fremsette forslag til hvilke formål midlene skal anvendes.

 

§ 4

Før utbetaling av midler kan finne sted, skal beløpene bevilges av logen. Regnskapet revideres av logens Revisjonsnevnd.

 

§ 5

Alle inntekter etter utlodninger og lignende samt gaver skal straks overbringes til Skattmester. Skattmester fører inntektene i logens regnskap iht ”Retningslinjer for god regnskapsskikk for ideelle organiasjoner”.

 

§ 6

For endringer i Statuttene gjelder § 12 i Særloven.

 

 

STATUTTER FOR BRODERFOND

vedtatt i logemøte 11. mars 2014

 

§1

Logens Broderfond har til formål å:

-          yte trengende brødre støtte

-          holde trengende brødre godstående

-          bekoste blomsterhilsen ved spesielle anledninger

-          bekoste krans ved en brors båre

-          dekke utgifter ved organisert besøk i andre loger

 

§2

Broderfondets midler skaffes til veie ved:

-          Overføring av det kronebeløp av innkommet kontingent logen har fattet vedtak om.

-          Inntekter ved en årlig utlodning

-          Frivillige gaver

-          Renter av kontoens kapital

§3

Broderfondet styres av en nevnd av brødre som har Den Høye Sannhets Grad, utnevnt av Overmester for perioden.

Nevnden velger selv sin leder og skal avgi årlig beretning til logen. Nevnden skal arrangere en årlig utlodning til inntekt for Broderfondet.

 

§4

Kapitalen og inntektene skal oppbevares som logens øvrige midler ved Skattmester.

 

§5

For endringer i statuttene gjelder bestemmelsene i § 12 i Særloven.

 

 

STATUTTER FOR TILDELING AV LOGE 141 FJELLKJEDENS JUBILEUMS- OG ERKJENTLIGHETSGAVE, FAT MED LOGENS EMBLEM

Vedtatt i logemøte 23. januar 2003, revidert i logemøte 11. mars 2014

 

 

Fatet gis som erkjentlighetsgave eller deles ut ved en brors 50, 60, 70, eller 80 års dag.

 

For at en bror skal bli tildelt denne gaven må han:

-          inneha Den Høye Sannhet Grad, og ha mottatt kallelse til leir

-          ha vist interesse for logen og dens arbeid

-          være godstående

-          ha et godt frammøte

Beslutningen om at fatet skal tildeles i de ovenfor nevnte anledninger, fattes av logens valgte embedsmenn, samt fungerende Eks.OM.

 

Fatet overrekkes i et logemøte enten før eller like etter et jubileum. OM holder i denne forbindelse en tale til jubilanten, og logesangen avsynges.

 

Fat kan tildeles som gave ved spesielle anledninger i Odd Fellow Ordenen. Forslag om dette må godkjennes av brødrene i Den Høye Sannhets Grad.

Simpelt flertall gjelder ved godkjenning.

Sekretær sørger for at listen over tildeling av nummererte fat ajourholdes.

Ved uttredelse av Ordenen beholdes mottatt gave.

 

 

KODE FOR BEKJENTGJØRELSER

 

Det er fastsatt en bestemt kode til bruk ved kunngjøringer av møteprogrammer etc. - og som skal være inntatt i logens Særlov sammen med et forklarende eksempel.

 

Denne koden bes vennligst benyttet KORREKT ved trykking og utsendelse av møteprogrammene.

 

Den koden som omfatter alle de aktuelle forkortelsene som skal brukes, er som følger:

 

 

Møter i Troskapsgraden:                                O

Møter i Det Gode Vennskaps Grad:             -

Møter i Den Edle Kjærlighets Grad:             =

Møter i Den Høye Sannhets Grad:                º

                                                                                             

Ved Innvielser og forfremmelser tilføyes +, og eventuelt tallet

for det antall resipiender som skal opptas eller forfremmes.

 

Instruksjon:                                                    Instr.

Foredrag:                                                       Fd.

Nominasjon:                                                  N

Valg:                                                              V

Installasjon av embedsmenn:                         EI

Ekstramøte:                                                    X

Viktig møte:                                                  XX

Arbeidsmøte:                                                 Arbm.

Klubbaften:                                                   Klba.

Informasjonsmøte:                                         Info.m.

Tildeling av Veteranjuvel:                             Ve.Ju.

Minneloge:                                                     M 

Festloge:                                                        F 

Loge:                                                             

 

Eksempel 1:        15.09 19.00 - +

Eksempel 2:       15.09 O 25 Ve.Ju. Galla