Lørdag 21.november ble loge nr.132 Dronning Sophie i Kongsvinger instituert.
Kongsvinger har fra før en Rebekkaloge og to Odd Fellow loger.
Hvorfor ny Loge?
Loge nr. 49 Ad Astra er en meget veldrevet loge med et medlemstall som i 2013
oversteg 100 medlemmer. 
Logen satte i sin handlingsplan, 2011-2013, knoppskyting som et mål.
Dette med henvisning til Storlogens handlingsplan 2010-2014 pkt.1.3 under
Ekspansjon 
«Gjennom knoppskyting skal det etableres nye loger der det er naturlig. Hvert distrikt skal ha
en egen plan for mulig etablering av nye loger. Når logene har nådd en størrelse på ca 90
medlemmer, bør knoppskyting værer et konkret tema.»
En eventuell knoppskyting, ble av daværende SR Hanne Marie Bukaasen, tatt
opp på logemøter under » Til beste for logen eller Ordenen» både januar 2011
og august 2012.
Alle søstrene ble invitert til informasjonsmøte i november 2012 og en
påfølgende informasjon februar 2013. Interesserte søstre møtte til
informasjonsmøte 28. februar 2013 og der ble det enighet om å sende søknad
til Storlogen om dannelse av en Rebekkaforening. Men først den 8. april 2013
ble søknaden signert og i mai kom tilbakemeldingen som var positiv og vi kunne 
starte arbeidet.
 
Kongsvinger og omegn Rebekkaforening
15. oktober 2013 ble Kongsvinger og Omegn Rebekkaforening stiftet.  Det var
da 16 søstre som hadde vist sin interesse for å arbeide med og danne en ny
loge i Kongsvinger. 
Et styre ble valgt med søster Sidsel Holst Garmark som formann og vi satte som
mål å etablere loge innen en toårsperiode.
Det var en engasjert gruppe søstre som tok fatt på arbeidet i et noe ulendt
terreng, men vi hadde hele veien god dialog med vår moderloge som var til god
hjelp og støtte i mange spørsmål.
Ved dannelse av ny loge er god økonomi og et akseptabelt antall søstre av stor
betydning. Fundamentet god økonomi, skaffet vi ved utlodning på alle våre
møter, vi hadde auksjon på sommermøtet, utlodning av maleri, gitt og malt av
en søster, og vi fikk også økonomisk støtte fra vår moderloge.

 

Logesang
Det var mange arbeidsoppgaver å ta fatt på, blant annet ønsket vi oss en
logesang. Her ble det diktet av foreningens søstre, forsalgene ble presentert og
sunget og til slutt hadde vi avstemning for å få den sangen som flertallet
ønsket.
 
 
Rekruttering
I løpet av denne 2 årsperioden var det 9 søstre som ble innviet i moderlogen
med den hensikt å bli medlemmer av loge 132 Dronning Sophie 
Det var også noen søstre fra moderlogen som valgte å søke overgang til
foreningen og  siden den nye logen.


Rebekkalogens navn
Ved valg av navn var det viktig å få så bredt engasjement som mulig, og det ble
derfor sendte ut oppfordring om å komme med navneforslag både til forenings
medlemmer og søstre i vår moderloge. Det kom inn flere forslag og da vi ved
avstemning skulle få en avgjørelse var det fem muligheter.
Dronning Sophie fikk til slutt flest stemmer
Dronning Sophie, en kvinne med stort engasjement for sine medmennesker, sitt utadvendte arbeid og med tilknytning til Kongsvinger som feriested. 
Sophie betyr visdom. Erfaring/kunnskap for å kunne utføre riktige handlinger i
gitte situasjoner. Vi ser i dette Vår Ordens kjerneverdi: Evne til å vise
medmenneskelighet 
Logens emblem
Etter at navnet Dronning Sophie ble valgt og godkjent av Storlogen startet
arbeidet med utforming av vårt emblem. Flere søstre i foreningen kom med
forslag som det ble stemt over. 

 
Styre i Kongsvinger og Omegn Rebekkaforeningen
Formann     Sidsel Holst Garmark
Viseformann  Gunvor Tjugum Sørlien
Sekretær   Tone Seterseter Borge
Kasserer   Anne Øiseth
Arkivar   Randi Boyle
 
 
Vi har nå fått Rebekka loge nr.132 Dronning Sophie. 21. november ble Logen instituert og logens første embedsmenn ble innsatt i sine embeder. Vi hadde 32 medlemmer. En høytidelig seremoni ledet av Bror Stor Sire og hans Stor Embedsmenn.

Da  logen var lukket ble emblemet til moderlogen ved en høytidelig og følelsesladet seremoni levert tilbake til loge 49 Ad Astra, ved OM Karene Oustad. OM Gunvor Sørlien kunne så overrekke vårt emblem til stolte søstre av Den Høye Sannhet grad.

 


Veien videre
Vi avholder våre møter 1.og 3. tirsdag i mnd, sepember – mai
 
Vi har startet arbeidet med å forme en Loge der: det skal bli godt å være 
 
Et sted der fokus alltid må være det Ordenen står for VENNSKAP,  KJÆRLIGHET OG SANNHET
 
Vi står foran mange oppgaver og utfordringer og prøve innenfor gitte rammer forsøke er å skape vårt eget særpreg.  Der alle er med og alle blir sett og hørt, et stedet der vi finner glede ved å være, der vi er trygge og føler oss fri, får og tar ansvar, finner mulighet til utvikling og skape et fellesskap.  Et fellesskap som gjør oss godt og som vi ønsker å invitere andre inn til.
 
Dronning Sophie er vår loge. Et vakkert smykke har vi fått. Et lite frø ble sådd av søstre. Det ønsker at det går oss godt. Sophies kall, det var å hjelpe. I Norge var hun «fredens mor». La hennes arbeid her oss lede, det blir vår loges rettesnor.

  
Logens chartermedlemmer


 
Hanne Marie Bukaasen, Sidsel Holst Garmark, Gunvor Tjugum Sørlien,Tone Seterseter Borge, Venke Gjørven
 
 
Rebekkalogens valgte embedsmenn

UM Tone Seterseter Borge, OM Gunvor Tjugum Sørlien, Eks OM Randi Boyle, CM Anne Øiseth, Skattmester Elisabeth Sollien Håvarsthun, Sekretær Britt Beldo Belbo, SR Venke Gjørven

 

Rebekkalogens utnevnte embedsmenn
 


Inspektør Gro Kari Martinsen, Kappelan Sidsel Holst Garmark, Indre Vakt Anne Marie Moss, Ytre Vakt Ingrid Rustad, Musikkansvarlig Solveig Lise Høvik, Arkivar Anne Høstad With, OM høgre ass. Marit Judin, OM venstre ass. Inge Marie Andreassen, UM høgre ass Laila Wang Bjerke, UM venstre ass. Bente Høgåsen, CM høgre ass Hanne Thorud Gjelsnnes, CM venstre ass. Hanne Marit Holt, Inspektør assistent Inger Lise Rundgren