Tiden på sivilforsvarets undervisningsbygg, 1982 - 1986

I den første tiden etter etablering av egen loge, ble det naturlig nok et stort arbeidsprogram. Stadig møtte OM og hans kollegium problemer som måtte behandles og løses. Instruksjon på løpende bånd og øvelser i det seremonielle måtte naturligvis improviseres og arrangeres rett før møtene tok til. Vi kunne begynne å ta opp nye medlemmer og forfremme våre egne brødre.

 

Det ble lagt vekt på at seremoniene ble korrekt og pent utført.  Interessen for logearbeidet var godt, og det jevne fremmøte hjalp embetsmennene i deres arbeide med å forme logen, og man kan slå fast at logens egenart, slik den ble utformet av det første embetsmannskollegium, har holdt seg til i dag.

 

Logeutstyret ble laget av de nevenyttige brødrene Bjarne Jankila og Per Einar Fiskebeck. I sivilforsvarets undervisningsbygg kunne vi ikke ha stående loge; etter hvert møte måtte lokalet ryddes for så å settes utstyret ut igjen foran neste møte. Det ble etter hvert en belastning for logen og spesielt inspektørene opp gjennom disse årene. Vi kunne lagre alt sammen i flatpakker på et av hybelrommene til bygget.

 

Likevel ser vi tilbake på denne tiden med den aller største glede. Vi følte at vår trangboddhet på mange måter sveiset oss brødre sammen. Alle måtte gjøre en innsats for i det hele tatt få ta del i logeopplevelser. I sannhet var det trange og enkle kår, men det stimulerte brødrene til å forme logen og dens sjel.

 

Samværet på ettermøtene måtte baseres på det brødrene selv kunne fremstille og lage på sivilforsvarets kjøkken. Vi husker med glede at det kulinariske alltid var på høyden. Vi minnes mange gode og rike ettermøter med musikk, sang, verbale innslag, foredrag og kåserier samt innledninger til entusiastiske diskusjoner.  

 

Eget logehus

Logeaktivitetene i sivilforsvarets undervisningsbygg hadde sin begrensning, og allerede på et tidlig tidspunkt ivret brødrene etter å få sitt eget lokale. Allerede som broderforening drøftet brødrene spørsmålet om å finne frem til et permanent lokale.

 

Den 8. juli i 1981 ble det holdt stiftelsesmøte med konstituerende generalforsamling i A/S Odd Fellowhuset, Vadsø. Møtet ble holdt i Skogsholmgården som da var til salgs. I følge protokollert stiftelsesdokument tegnet 21 stiftere en aksjekapital på kr 63.000,-. Noen av stifterne var brødre i 55 Varanger. A/S Odd Fellowhuset la inn bud på Skogsholmgården, men ble overbydd.

 

A/S Odd Fellowhuset fikk i oppdrag å arbeide for å finne en løsning for anskaffelse av eget hus. I 1985 fikk vi tildelt byggetomt av kommunen. Samme år var flere eiendommer til salgs, og flere ble tatt i nærmere øyesyn.

 

Vi ble interessert i Amtmannsgaten 17 som Vadsø Sildoljefabrikk skulle selge for kr 361.000,-. Vi la inn bud og fikk tilslaget. I oktober 1985 vedtok generalforsamlingen i A/S Odd Fellowhuset å kjøpe huset.

 

Samlet plan for huset ble utarbeidet, og det ble søkt om bidrag og lån fra Storlogen. Etter at huset ble overtatt, la brødrene ned en stor dugnadsinnsats for å få huset tjenlig til logeformål.

 

Den 8. februar 1986 ble det foretatt innvielse av vårt nye Ordenshus i Amtmannsgaten 17 med om lag 100 tilstedværende – brødre, søstre og gjester som var spesielt invitert. Innvielsen ble foretatt av Stor Sire Erik Evjen og Stor Marsjall Erik Eggum. Etter Innvielsen var det festmiddagen på Vadsø hotell.

 

Etter anmodning fra Storlogen ble firmanavnet A/S Odd Fellowhuset høsten 1985 endret til  Amtmannsgaten 17, Vadsø AS. I denne forbindelse ble også vedtektene endret noe. Parallelt med oppstarten av broderforeningen, ble det startet en Rebekkaforening som senere fikk navnet loge Vela. Loge nr 80 Vela er en likeverdig samarbeidspartner og aksjonær i A/S Amtmannsgaten 17.

 

På 1990-tallet og framover ble byggetrinn 1 iverksatt. Det var en utvidelse nordover for å bedre adkomsten til huset og til logesal. En del av blindkjelleren ble utgravd for å skaffe lagerplass. I 1993 og 1994 ble byggetrinn 2 realisert. Da ble huset utvidet sørover for å skaffe bedre plass i festlokalet, og senere ble også kjelleretasjen innredet med salong og tekjøkken.

 

Den siste utvidelsen ble foretatt ved at ca 15m av blindkjelleren ble utgravd. Logene har derved fått utvidet lagerkapasiteten betydelig.

 

Dugnadsarbeid på huset, også i dag.

Alt arbeid med utvidelsen av Ordenshuset siden 1985 er utført av brødrene på dugnad. Rebekkasøstrene har også deltatt, men i mindre grad enn brødrene. Det bør nevnes at enkelte brødre har lagt ned en betydelig dugnadsinnsats som har spart aksjeselskapet og logene for store arbeidskostnader. Bror Roger Jenssen og hans medhjelpere har lagt ned en imponerende innsats for å få det logehuset vi i dag disponerer.

 

Mye inventar og kjøkkeninnredning er anskaffet. Mye av dette er finansiert av logene og gjennom tilskudd fra Storlogen.

 

Etter hvert har logen tatt opp en betydelig kontingent fra Vardø. Vi kan glede oss over at vi i jubileumsåret er 48 medlemmer.

(Fra jubileumsskriftet i 2007)