Vi vet ikke sikkert hva som er Ordenens opprinnelse og det er også ulik mening om hva Odd Fellow egentlig betyr. Mye tyder allikevel på at navnet er kommet fra «Oath Fellows», altså edsvorne brødre. Det er nemlig slik at vi fremdeles må avlegge bestemte og avgjørende løfter. Ordenen har sitt utspring i England, hvor det eksisterte Odd Fellow lag på 1600-tallet. Formålet var allerede den gang basert på nestekjærlighet, omsorg og vennskap.

Vår Ordensgren tilhører den amerikanske gren. Den ble stiftet i Baltimore i USA på initiativ av en engelsk utvandret Odd Fellow bror, Thomas Wildey. I vertshuset «The Seven Stars» insituerte fem tidligere Ordensbrødre den første loge, Washington Lodge no.1. Som leder, Overmester, ble Thomas Wildey valgt den 26. april 1819. Den datoen betegnes som Ordenens stiftelsesdag. Thomas Wildey var leder av Odd Fellow Ordenen i USA inntil han trakk seg tilbake i 1833.

Kvinnelige Odd Fellow medlemmer kalles Rebekkasøstre. De er organisert i Rebekka-institusjonen, en integrert og likestilt del av Ordenen. Scuyler Colfax het mannen som opprettet Rebekkainstitusjonen i 1851. Det var lenge før kvinner fikk alminnelig stemmerett og var særdeles framsynt. Søstrene er på samme måte som brødrene sammensluttet i lokale, separate loger. Logene arbeider hver for seg, men er basert på samme formål, motto, lover og forskrifter.

Ordenen spredte seg raskt i USA og etter hvert også til en rekke land over store deler av verden. Den kom til Europa i 1870-årene og til Norge i 1898. Den første Odd Fellow loge i Norge ble instituert i Stavanger, men ble senere overflyttet til Kristiania (Oslo). Den første Rebekkaloge ble instituert i 1909, også dette i Kristiania.
Den norske Odd Fellow Ordenen er i dag underlagt Den Europeiske Storloge, som har det overordnede ansvaret for Ordenens drift og uvikling i Europa. Pr. 1.1.2023 er det 19.288 medlemmer i Norge. Disse er fordelt på 153 Odd Fellow loger og 128 Rebekkaloger.