Tilblivelsen av Loge nr. 157 Vågsfjord

(Velg bildeserier fra menyen til høyre).

Den første Odd Fellow Loge som ble instituert i Nord-Norge er Loge nr. 13 Malm i Narvik. Instituert 18/6 1923.

Det var meningen at det skulle institueres loge i Harstad samtidig, men dette måtte utestå til 27/6 1926 da Loge nr. 14 Polarlys ble instituert.

Polarlys har vært en bærende kraft som moderloge for Odd Fellow Ordenens utbredelse i Nord-Norge.

Polarlys har vært moderloge for den første Odd Fellow loge i Tromsø, den første i Finnmark, den første i Bodø, i Vesterålen, i Lødingen og for vekst i Harstad. 14 Polarlys hjalp til da loge nr. 13 Malm hadde problemer med å komme i gang etter krigen og var aktiv medspiller da det ble dannet loge i Svolvær og på Finnsnes.

4/7 1959 Loge nr. 60 Hans Egede

16/1 1988 Loge nr. 118 Tore Hund

Det gikk 33 år fra institueringen av Loge nr. 14 Polarlys til Loge nr. 60 Hans Egede så dagens lys og så 29 år til vi fikk Loge nr. 118 Tore Hund. Fra institueringen av Tore Hund og til i dag har det gått nesten nye 29 år.

Hvordan ble vår nye loge – Loge nr. 157 Vågsfjord til?

De første tanker vi finner skriftlig belegg for, kom 14/12 2004 fra daværende Eks OM Jan N. Ytterstad til OM i Loge nr. 60 Hans Egede. Initiativet fra bror Jan N. Ytterstad førte ikke til noe, men frøet var sådd.

Neste initiativ ble tatt av daværende DSS Steinar Forsaa da han til Distriktsrådets møte 21/4 2012 la fram en intimasjon og innstilling i sak 08/12:

DR-sak nr. 08/12: Ny Odd Fellow Loge i Harstad

Det er i dag 376 Odd Fellow brødre i Harstad fordelt på Logene 14 Polarlys, 60 Hans Egede og 118 Tore Hund. Loge nr. 60 Hans Egede er den største Logen med vel 150 medlemmer.

Det er en kjensgjerning at store enheter kan være passiviserende på mange av sine medlemmer.

Med nærmere 400 Odd Fellow brødre i Harstad kan det være muligheter for å danne en ny Loge. Oppdraget med å finne ut av om det er grunnlag for en ny Loge, bør gå til de tre Logene 14 Polarlys, 60 Hans Egede og 118 Tore Hund. Kanskje bør Loge nr. 60 Hans Egede i kraft av sin størrelse føle et særlig ansvar for å finne ut av om det er grobunn for nyetablering.

Den beste måten å fremme styrkelse og ekspensjon på, er gjennom etablering av nye enheter.

Distriktsrådet i Distrikt nr. 9 oppfordrer Logene 14 Polarlys, 60 Hans Egede og 118 Tore Hund til å oppnevne to representanter hver. Disse representantene blir et arbeidsutvalg som på et vidt grunnlag får i oppdrag å finne ut om det kan være grunnlag for å etablere en ny Odd Fellow Loge i Harstad. Distriktsrådet og DSS vil være behjelpelig om og når dette måtte være ønskelig og mottar gjerne informasjon om hvordan arbeidet skrider frem.

Lykke til.

Innstilling:

Distriktsrådet slutter seg til de betraktninger DSS har rundt mulig dannelse av ny Odd Fellow Loge i Harstad. Henstillingen sendes de tre Logene i Harstad.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Brev om saken ble oversendt til OM i de tre logene i Harstad.

Neste steg finner vi beskrevet i referat fra et møte i Harstad 31. mai 2012.

Her ble det oppnevnt et arbeidsutvalg som skulle vurdere saken nærmere.

Sak 1/12

Arbeidsutvalget ble oppnevnt med følgende sammensetning:

Eks Storrepr Alf Eirik Johansen            loge nr 60 Hans Egede

Eks Storrepr Bjørn Ottar Kristiansen     loge nr 60 Hans Egede

Eks OM        Alf Urdshals                     loge nr 14 Polarlys

Fg Storrepr   Tor Jensen                      loge nr 14 Polarlys

Fg Storrepr   Knut Tore Haukebø           loge nr 118 Tore Hund

Eks OM        Asbjørn Pedersen             loge nr 118 Tore Hund

Arbeidsutvalgets gis følgende mandat slik det er formulert i brev fra Br Distriks Stor Sire av 30. april 2012 ".....på et vidt grunnlag å vurdere grunnlaget for å etablere en ny loge i Harstad"

Møtet besluttet videre å be Eks Storrepr Alf Eirik Johansen å kalle inn til konstituerende møte såsnart logene starter opp til høsten 2012.

Neste steg på veien finnes i et referat fra møte i arbeidsutvalget 19. mars 2013 hvor det var invitert til informasjonsmøte om oppstart av Broderforening. Møtet ble ledet av Eks Storrepresentant Alf-Eirik Johansen. Han orienterte de fremmøtte om bakgrunnen og formålet med en ny Broderforening i Harstad.

DSS Steinar Forsaa hadde også et innlegg og ved avslutningen av dette stilte han spørsmål om hvor mange av de fremmøtte som kunne tenke seg å være med i ei Broderforening. Ved håndsopprekning var det 20 brødre som var interessert.

Instituering av Harstad Broderforening 2013

Harstad Broderforening 2013 ble instituer av DSS Steinar Forsaa tirsdag den 17. september 2013. 16 av foreningens 20 medlemmer møte. Det møtte også 16 gjester.

Følgende styre ble enstemmig valgt:

Formann       Eks Storrep.          Alf-Eirik Johansen (60 Hans Egede)

Viseformann  bror                      Sigve Bertheussen (60 Hans Egede)

Sekretær      bror                       Tor Eriksen   (14 Polarlys)

Kasserer      Eks OM                 Jan Mikkelsen (60 Hans Egede)

Arkivar         bror                        Jon Harald Ekman (14 Polarlys)

Harstad Broderforening – 2013 har virket i vel tre år. Styret ved formann Alf-Eirik Johansen har gjort en flott jobb frem mot det vi opplever i dag. Han har ledet og administrert arbeidet i Broderforeningen på en utmerket måte – alltid godt forberedt til alle møter.

Når Alf-Eirik Johansen er nevnt må også hans kone Sissel nevnes. Hun har gjort en utrettelig jobb med å legge opp til flotte brodermåltider til omtrent hvert eneste møte. Hennes innsats har vært et betydelig bidrag til den økonomien Broderforeningen har ved oppstart av Loge nr. 157 Vågsfjord.

Flere har med iver gått inn for at det skulle bli en ny loge i Harstad. Eks Storrepresentant Jan Norman Ytterstad har stått på for nylogen fra dag en. Han var forslagsstiller for at navnet skulle bli Vågsfjord og det er også han som kom opp med det forslaget som ble til seglet eller logens logo.

Omtale av instituering i vår kjedeavis De Tre Kjedeledd, se side 8:

http://www.oddfellow.no/getfile.php/DTK/DTK%20416KB.pdf