FORSLAG TIL NY SÆRLOV

                                             for

                             Odd Fellow leir nr. 16

  

                                     Haugarland

                                          I.O.O.F.

 

 

 

 

 

                                             20.04. 2015

Vedtatt på leirmøte den ……………………………… .

 

 

 

                                              21.04. 2015

Godkjent, Oslo den ……………………………………………

 

 

 

 

 

................................................................         .....................................................

                     Morten Buan                                                   Steinar D. Jansen

                        Stor Sire                                                           Stor Sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. 1 Leirens møter                                                   

§1-1   Møtetidspunkt og sted.

§1-2   Møteprogram

§1-3   Oppslag i forværelset

§1-4   Klargjøring av leirområdet

§1-5   Fremmøteprotokoller

§1-6   Forfall på leirmøtene

 

Kap. 2 Antrekk ved leirslagning

§2-1   Ordinært leirantrekk.

§2-2   Galla leirantrekk

 

Kap. 3 Kontingent - Gradsgebyr - Gaver

§3-1   Kontingent

§3-2   Gradsgebyr

§3-3   Gaver og blomsterhilsener

 

Kap. 4 Medlemmers plikter

§4-1   Adresseendring

§4-2   Krav til medlemmer

 

Kap. 5 Utnevnte Nevnder

§5-1   Innberetning fra nevnder

 

Kap. 6 Kontantbeholdning

§6-1   Skattmesters kontantbeholdning

§6-2   Matmester kontantbeholdning

 

Kap. 7 Dødsfall/utmeldelse av Ordenen eller leiren

§7-1   Overmesters plikter ovenfor leiren

§7-2   Utmeldelse av Ordenen eller leiren

 

Kap. 8 Endring av Særloven

§8-1   Endring av Særloven

 

Kap. 9 Flagging

§9-1   Ordensflagg

§9-2    Det Norske flagg

 

Kap. 10 Leirens Embetskollegium

§10-1  Møter

§10-2  Handlingsplan

 

Kap. 11 Leirens segl og logo

§11-1  Leirens segl.

§11-2  Leirens logo

 

Kap. 12 Anskaffelse og kjøp

§12-1  Godkjenning

 

 

Kap. 13. Bekjentgjørelse - kunngjøring i leiren.

 §13-1  Koder som skal benyttes.

 

 

Kap. 1 Leirens møter

§1-1   Leirens møter avholdes i tidsrommet september til og med mai en gang pr.

          måned kl. 1900. Leiren har sitt hovedsete i Haugesund.

          På våren avholdes et møte  i Kopervik og et møte i Odda. På høsten avholdes

          et møte i Sauda. Jfr. lov for Leire § 4.2.

§1-2   Det skal for ordinere leirmøter, utarbeides halvårig møteprogram. Programmet

          deles ut av den enkelte medlems loge senest 14 dager før første termin.

          Endringer skjer etter bestemmelser i Lov for Leirer.

§1-3   Under ordinære leirmøter skal Sekretær sørge for at det i forværelse er en liste

          over leirens embedsmenn og medlemmer av nevnder. I tillegg legges mappe

          med Lov for leirer, Forskrifter for Ordenes lover. Særloven, Storlogens

          Sirkulærer og Ordensetiketten.

§1-4   Leirens Inspektør og hans assistenter skal sørge for at leirsalen er klar til bruk

          senest kl. 18.30.

§1-5   Sekretær legger frem i forværelse fremmøteprotokoll og gjesteprotokoll i god

          tid før møtes start.

§1-6  Samtlige valgte og utnevnte embedsmenn plikter å møte minst 30 minutter før

         fastsatt  møtetid dersom ikke annet er avtalt. Mulig forfall fra valgte

          embetsmenn meddeles HP/Sekretær.

          Ved mulig forfall fra utnevnte embedsmenn, varsler de selv sin stedfortreder.

          2HM informeres om forfallet.

 

Kap. 2 Antrekk ved leirmøtene

§2-1   Ordinært leir antrekk.

          Sort eller helt mørk dress, hvit skjorte, sort slips, sorte strømper og sorte sko.

§2-2   Galla antrekk.

Livkjole med sort vest, hvit sløyfe, sorte strømper og sorte sko -fortrinnsvis lakksko.

 

Kap. 3 Kontingent - Gradsgebyr - Gaver.

§3-1   Hvert medlem betaler forskuddsvis minimum halvårlig kontingent som er

          fastsatt av leiren og godkjent av Distrikt Stor Sire. jfr. Lov for leire § 2.9.

§3-2   Gebyrene ved opptakelse og gradspasseringer er til enhver tid de beløp som

          fastsettes av Storlogen og godkjent av Stor Sire.

§3-3   Blomster overrekkes til 40 - 50 og 60 års Veteraner som er medlem av leiren.

          Ved patriarkers runde dager, hvor HP er representert, overrekkes blomster til

          jubilanten.

 

Kap. 4 Medlemmers plikter

§4-1   Medlemmene plikter snarest å meddele endring på adresse, telefonnummer og

           e-post til Sekretær.

§4-2   Et ordensmedlem plikter etter beste evne å tjene leiren, adlyde dens lover og

          forskrifter, og arbeide for leirens og Ordenens formål.

          Et medlem bør ikke nekte å motta et valg eller embeter i leiren, med mindre

          medlemmet er forhindret av sykdom eller av annen årsak.

 

Kap. 5 Utnevnte Nevnder

§5-1   I tillegg til de nevnder som er nevnt i Lov for leirer Kap. 10, kan leirens HP

           utnevne andre nevnder som for eks. Foredragsnevnd, Privatnevnd

          (Matmester)  o.l. Nevndene avgir årlig en rapport til leiren.

 

Kap. 6. Kontantbeholdning

§6-1   Skattmesters kontantbeholdning.

          Skattmester skal ikke ha kontantbeholdning. Alle kontanter skal settes inn på

          leirens bankkonto.

§6-2   Matmesters kontantbeholdning.

          Matmester/matmesters assistent skal etter leirslagning telle opp

          Kontantbeholdningen og føre oversikt over salg.

          Matmester skal kun oppbevare et mindre beløp samt vekslepenger fra den ene

          leirslagning  til den neste. Øvrige kontanter settes inn på bankkonto eller

          leveres Skattmester.

 

Kap. 7 Dødsfall utmeldelse av Ordenen/Leiren

§7-1    Når et medlem dør, skal OM øyeblikkelig avtale et  besøk hos den avdødes

           etterlatte og tilby sin assistanse eller mulig veiledning.

           Jfr. Forskrifter for Nevnd for hjelp og støtte Lov for Loger § 10-5.

          OM innhenter samtidig logens eiendeler som den avdøde har i sin varetekt.

          Dersom avdøde er patriark, oppfordres OM/sekretær å informere HP/Sekretær

          i leiren snarest samt levere tilbake leirens eiendeler  som er i avdødes

          forvaring slik som  juveler,  leirring og regalier. 

§7-2   Ved utmeldelse av Ordenen/leiren oppfordres OM å levere tilbake de juveler,

          regalier eller leiring som er leirens eiendom tilbake til leiren.

 

Kap. 8 Endring av Særloven

§8-1   Hver leir skal vedta en særlov som skal godkjennes av Stor Sire. Den må ikke

          være i strid med Lov for Leire, Storlogens lover eller Ordenens  

          grunnsetninger.

          Endring av Særloven skal vedtas ved stemmegivning etter forslag av minst

          fem godstående medlemmer. Forslaget skal ha vært drøftet i et forutgående

          møte og må ikke stride mot Lov for Leirer. (Ref: Forskrift :Særlov Odd

          Fellow/Rebekkaleire).

          Forslaget vedtas med støtte fra minst 2/3 av de tilstedeværende  godstående

          medlemmer i det påfølgende møte.

          Enhver endring av Særloven skal godkjennes av Stor Sire.

 

Kap. 9 Flagging

§9-1   Ordensflagget bør heises ved følgende anledninger:

15. januar    Thomas Wildeys fødselsdag.

26. april        Ordenens stiftelsesdag.

Ved alle møter hvor antrekk er Galla

Festleir.

Ved besøk av utenlandske leire.

Ved besøk av Storlogens embedsmenn.

Forøvrig kan Ordensflagget benyttes ved alle leirmøter, og heises og fires etter regler fastsatt av Ordensenheten selv.

§9-2   Nasjonalflagget.

Heises på offisielle flaggdager, i månedene mars - oktober kl. 08:00, i månedene november - februar kl. 09:00. Flagget fires ved solnedgang, dog senest kl. 21:00.

 

Kap. 10 Leirens Embetskollegium.

§10-1  Leirens embedskollegium er et rådgivende organ for Hovedpatriark,

           Hovedpatriark er embedskollegiets leder. Embedskollegiet skal innkalles ved

           behov, dog minst annen hver måned.

§10-2  Leirens Handlingsplan skal utarbeides av leirens Embedskollegium innen mai

            måned i ulike år. (oddetall)

 

Kap. 11 Leirens segl og logo

§11-1  Leiren skal i henhold til §1-3 i Lov for Leirer ha et segl/emblem som er

           godkjent av Stor Sire. Alle brev og dokumenter skal være forsynt  med leirens

           segl. Seglet oppbevares av Sekretær.

§11-2  Leirens logo skal være godkjent av Stor Sire og være digitalisert.

 

Kap. 12 Anskaffelser og kjøp.

§12-1  Alle anskaffelser og kjøp skal på forhånd være godkjent av Hovedpatriark.

 

Kap. 13 Bekjentgjørelser - kunngjøring i leiren

 

§13-1  Koder som skal benyttes

Møte i Patriarkgraden                                        P

Møte i Den Gyldne Leveregels Grad                 DGL

Møte i Den Kongelige Purpur Grad                   DKP

Ved opptagelser og forfremmelser tilføyes        +

Ekstramøte                                                         X

Festleir                                                               F /\­

Foredrag                                                            Fd

Installasjon av embetsmenn                              EI

Instruksjon                                                          Instr.

Leir                                                                      /\

Nominasjon                                                         N

Valg                                                                     V

Viktig møte                                                          XX

Eks. nr. 1: 15.09.19:00P+Galla

Eks. nr. 2: 15.09.P Fd

                                                                                                                   

 

 

R.Viken. 20.04. 2015.

Storrepresentant.