STIFTELSE AV LEIRFORENING I ØSTFOLD.

Etter at interessen for leirarbeidet var vakt blant en krets av brødre i Østfoldlogene, ble Fredrikstad Leirforening stiftet 6. september 1937 i nærvær av 9 patriarker, og Moss Leirforening ble stiftet 17. februar 1938 med 5 patriarker tilstede.

I tillegg til å videreføre Ordenens etiske program i leiren var også formålet å styrke vennskapsforholdet mellom medlemmene i Østfoldlogene, noe som også ville fremme Ordenens ideer.

I henhold til påbud måtte møtevirksomheten opphøre under krigen, men ble gjenopptatt allerede 26. november 1945 i Fredrikstad Leirforening og 16. januar 1946 i Moss Leirforening.
Det var jevnlig møtevirksomhet i leirforeningene og i 1957 nedsatte Fredrikstad og Moss Leirforeninger en felles nevnd som fikk i oppdrag å utrede og forberede dannelsen av Leir I.O.O.F. for Østfold.

 Som representanter i denne nevnd ble valgt:

Br. Nils A. Ellefsen - Fredrikstad
Br. Leif Tuman - Fredrikstad
Br. K.A. Svensson - Moss
Br. Alf A. Sjølyst - Moss
Br. Henry Aamot - Sarpsborg
Br. Erik D. Linseth - Halden

Etter at endelig beslutning var tatt om å stifte en leir i Østfold, opphørte Fredrikstad Leirforening sin virksomhet 15. september 1960 etter å ha avholdt ca. 200 møter og Moss Leirforening avholdt sitt siste møte 19. mars 1960 etter ca. 35 møter.

 LEIR NR.7 ØSTFOLDS STIFTELSE

Som navn på den nye leir forelå forslagene ”Alvarheim” og ”Vingulmork”.
Da ingen av disse ble godtatt, samlet alle seg om DDSS K.A. Svenssons forslag ”Leir nr. 7 Østfold” som ble enstemmig vedtatt i møte 20. mai 1960.
Her ble også forslag til segl for den nye leir fremlagt av Br. Erik Linseth og godkjent, - en slynget knute med navn, nr. og stiftelsesdato.

Som chartermedlemmer ble enstemmig valgt patriarkene Nils A. Ellefsen, Alf A. Sjølyst, Øivinn Haven, Arnold Wiig og Henry Aamot.
I nominasjonen på leirens første HP var det fremmet forslag på 2 patriarker, nemlig patriark Nils A. Ellefsen og patriark Erik Linseth. Patriark Nils A.Ellefsen ble valgt.

 LEIRENS FØRSTE EMBETSMENN:

HP Eks. OM Nils A. Ellefsen Loge nr. 45 Baune
YP Eks. OM Arne Johansen Loge nr. 30 Grimkell
1.HM Eks. OM Finn Torgen Loge nr. 18 Varna
2.HM Eks. OM Alf A. Sjølyst Loge nr. 51 Folden
Sekr. Eks. OM Øivinn Haven Loge nr. 12 Kongsten
Kass. Patr. Bjarne Jacobsen Loge nr. 34 Fredriksten
Sk.m Patr. Walther Kinander Loge nr. 34 Fredriksten

På grunn av sin helsetilstand måtte patriark Nils A. Ellefsen frasi seg embedet som HP, og nytt valg ble foretatt i møte 15. september 1960.
Patriark Finn Torgen ble enstemmig valgt til HP, patriark Øivinn Haven ble valgt til 1. HM og patriark Ingar Kristiansen ble valgt til Sekretær.
Den 20. oktober 1960 ble det så sendt ut innbydelse til alle patriarker i Østfoldlogene om å bli med i den nye leir.
I Leirens første år 1960, ble ved overgang fra Leir nr. 1 Norge og ved opptagelse tilført vår Leir 163 patriarker.

 INSTITUERING AV LEIR NR. 7 ØSTFOLD.

Den 9. november 1960 var en betydningsfull dag for alle som var til stede og gleden var stor over at man etter mye strev og besvær var kommet så langt.
Kl. 18.00 var 68 patriarker samlet i Odd Fellows Ordenslokaler i Fredrikstad, der møtet ble åpnet av HM i Fredrikstad Leirforening, patriark Nils A. Ellefsen, hvoretter Storlogens embedsmenn med Stor Sire Håkon Ruud i spissen gjennomførte den høytidelige instituering av Leir nr. 7 Østfold.
De øvrige Storembedsmenn som deltok var Stor Sekretær U de Paolis, Stor Skattmester Edgar Otterbeck, Stor Marsjal Erik Linseth, DDSS for Østfold K.A. Svensson, Storrepresentant O. Steen Larsen samt HP i Leir nr. 1 Oslo Ove W. Thorsen.

Før installeringen av embedsmenn ble foretatt ble de 5 patriarker som hadde søkt om Fribrev, nemlig patriarkene Nils A. Ellefsen, Alf Sjølyst, Øivinn Haven, Arnold Wiig og Henry Aamot kalt frem foran Stor Sire Håkon Ruud, som leste opp Fribrevet og deretter overrakte det til patriark Nils A. Ellefsen.

Følgende patriarker installert som Leir nr. 7 Østfolds første embedsmenn:

Hovedpatriark Finn Torgen - Loge nr. 18 Varna
Yppersteprest Arne Johansen - Loge nr. 30 Grimkell
1. Høvedsmann Øivinn Haven - Loge nr. 12 Kongsten
2. Høvedsmann Alf A. Sjølyst - Loge nr. 51 Folden
Sekretær Ingar Kristiansen - Loge nr. 18 Varna
Kasserer Bjarne Jacobsen - Loge nr. 34 Fredriksten
Skattmester Walther Kinander - Loge nr. 34 Fredriksten

 LEIR NR. 7 ØSTFOLDS FØRSTE ÅR.

Sitt første ordinære møte avholdt Leir nr. 7 Østfold 10. januar 1961 i patriarkgraden der HP Finn Torgen ønsket 28 patriarker vel møtt.
Her ble leirens møtedager fastsatt til kl. 19.00 første tirsdag i månedene september – mai.
I og med at Leiren startet som vandreleir fikk også hver by fullt utstyr, unntatt drakter. I samme forbindelse ble utnevnt ansvarshavende i hver by for montering av sal.
Leiren vandret i denne første tid rundt i den utstrekning det var mulig og formålstjenlig.
Etter at Loge nr. 30 Grimkell fikk sine egne Ordenslokaler i Sarpsborg, også med spesielt utstyr for leirarbeide, avholdes alle møtene her, med unntak for ett møte i henholdsvis Halden – Mysen – Fredrikstad og Moss i hver valgperiode.

 LEIR NR. 7 ØSTFOLDS VIRKSOMHET.

Ifølge våre bestemmelser har leiren adgang til å kalle som medlemmer de brødre som har innehatt 3. grad i minst 3 år (tidligere 5 år), og har vist interesse for ordensarbeidet og som har vist seg ærlige i sin streben etter å være en Odd Fellow av Sannhetsgraden.
På den måten består leiren av patriarker som har lang ordenserfaring og dertil i praksis har vist seg virkelig interessert i ordensarbeide. Leirens patriarker kommer fra alle logene i Østfold og lærer hverandre å kjenne på møtene hvor de blir sveiset sammen, samtidig som de får sitt ordensperspektiv utvidet. Leiren fungerer på den måten som et bindeledd for distriktets loger, styrker vennskapsforbindelsene og broderskapet for Ordenens ideer.

Leirens hovedoppgave er konsentrert om det rituelle arbeide, men i tillegg har leiren sett det som sin oppgave, i den grad det har vært mulig, å hjelpe og støtte distriktets loger i deres arbeide og gi økonomisk bidrag når forholdene ligger til rette for det.

DELING AV LEIR NR. 7 ØSTFOLD

Leir nr. 7 Østfold omfattet fram til oktober 2001 alle de 10 Odd Fellow logene i Østfold, med sine ca. 520 Patriarker.

Leiren ble delt 9. oktober 2001 – og Leir nr. 7 Østfold omfatter nå Odd Fellow logene i Fredrikstad og Moss.
Leirens hovedsete er i Fredrikstad, men leirslagningene deles mellom de to byene.

Ny Leir nr. 23 Smaalenene omfatter Odd Fellow logene i Sarpsborg, Halden og Mysen - og har hovedsete i Sarpsborg.